PDF

ข้อตกลงการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 03/05/23
สวัสดีและยินดีต้อนรับ เรามีความยินดีที่คุณสละเวลาเพื่ออ่านข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”)
ข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมด้วยอีเมลยืนยันการจองของคุณ (“การยืนยันการจอง”) มีความสำคัญ เนื่องจากใช้กำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารใดๆ ที่คุณมีกับเราโดยผ่านบริการของเรา
เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องใช้บริการของเราตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้ หากต้องการจองบริการด้านการเดินทาง คุณต้องยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือจองบริการด้านการเดินทาง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ และเมื่อคุณใช้บริการของเราในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นไปตามที่คุณยอมรับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาข้อตกลงฉบับนี้เอาไว้
ในข้อตกลงฉบับนี้:
เรา" หรือ “ของเรา” หมายถึง Hotels.com, L.P. ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดของรัฐเท็กซัสที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของเรา
Expedia Travel” หมายถึง Travelscape, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีถิ่นที่อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
กลุ่มบริษัทของเรา” หมายถึงเรา และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา
พาร์ทเนอร์ของเรา” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ในเครือ ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทของเราจัดให้มีเนื้อหาหรือบริการผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
บริการของเรา” หมายถึงการจัดเตรียมเว็บไซต์ แอป และเครื่องมือออนไลน์ของเรา
บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงบริการด้านการเดินทางที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้นแก่คุณผ่านทางบริการของเรา เช่น การเข้าพักในที่พัก
ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงซัพพลายเออร์การเดินทางที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา
คุณ” หมายถึงคุณ ซึ่งเป็นผู้เดินทางที่ใช้บริการของเรา หรือทำการจองด้วยบริการของเรา
โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ
ข้อ 1 กฎและข้อจำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางกำหนด (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก) ตลอดจนข้อตกลงฉบับนี้ ยังใช้กับการจองของคุณด้วย (“กฎและข้อจำกัด”)
ในการจอง คุณต้องยอมรับกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่คุณเลือก (เช่น การชำระจำนวนเงินที่พึงชำระ ความสามารถในการคืนเงิน ค่าปรับ ข้อจำกัดสำหรับห้องว่าง และการใช้ค่าโดยสารหรือบริการ ฯลฯ) กฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องได้จัดให้แก่คุณ ก่อนที่คุณจะทำการจอง และรวมเข้าไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วยการอ้างอิง
หากคุณละเมิดกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทาง การจองของคุณอาจถูกยกเลิก และคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง คุณยังอาจสูญเสียเงินที่ชำระสำหรับการจองดังกล่าวอีกด้วย และเราหรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอาจหักบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการดังกล่าวต้องจ่ายจากผลของการละเมิดดังกล่าว
ในบางประเทศ เมื่อชำระเงินพร้อมกับการจอง Expedia Travel อาจเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ในการจัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงบริการด้านการเดินทางที่จัดหาให้ในสหภาพยุโรปภายใต้ข้อ 28 และ 306-310 ของคำสั่งสหภาพยุโรปว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มหลัก [2006/112/EC] และข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นในประเทศใดๆ ในกรณีดังกล่าว กฎและข้อจำกัดเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดให้โดยซัพพลายเออร์ที่สนับสนุน (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก)
ข้อ 2 การใช้บริการของเรา
กฎของเรา
เราให้บริการของเราเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเดินทาง และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการจองบริการด้านการเดินทางดังกล่าว โดยให้บริการแก่คุณโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด
คุณตกลงว่า:
 • คุณจะใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญา
 • คุณจะใช้บริการของเราโดยชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งไว้นี้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์
 • หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณจะ:
 • ปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ
 • รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอื่น
 • หากคุณจองในนามของบุคคลอื่น:
 • คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น ก่อนที่จะกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงข้อกำหนดที่ใช้กับการจอง (รวมทั้งกฎและข้อจำกัด) และดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นตกลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระจำนวนเงินที่พึงชำระใดๆ สำหรับการสร้างคำขอการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิกใดๆ และสำหรับเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง
คุณตกลงด้วยว่าจะไม่:
 • ทำการจองอันเป็นเท็จหรือฉ้อฉลใดๆ
 • เข้าถึง ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกเนื้อหาบนบริการของเรา โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครเปอร์ วิธีการที่ทำงานอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองใดๆ
 • ฝ่าฝืนข้อจำกัดในส่วนหัวการตัดทิ้งโรบอทบนบริการของเรา หรือข้ามหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการของเรา
 • ดำเนินการใดๆ ที่สร้างหรืออาจสร้างภาระโดยไม่มีเหตุผลหรือเป็นภาระที่หนักต่อโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 • เชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วนใดๆ ของบริการของเรา
 • “จัดเฟรม” “สร้างมิเรอร์” หรือรวมส่วนใดก็ตามของบริการของเราเข้าในเว็บไซต์อื่นใด
การเข้าถึง
เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลใดก็ตามในบริการของเราเมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ใช้ได้ นอกจากนี้ เรายังอาจทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต่อบริการของเราเมื่อใดก็ได้
วิธีการที่เราเรียงลำดับผลการค้นหาของคุณ
มีตัวเลือกการเดินทางจำนวนมากที่ใช้ได้โดยผ่านทางบริการของเรา และเราต้องการทำให้ผลการค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้องเท่าที่เป็นไปได้ ในหน้าผลการค้นหา คุณจะเห็นการจัดลำดับตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกวิธีเรียงลำดับผลลัพธ์ของคุณ และใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ตามการกำหนดที่คุณเลือก เช่น ราคา คะแนนจากผู้เข้าพัก หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับผลการค้นหาของเราได้ที่นี่
บางครั้ง เรายังแสดงตัวเลือกการเดินทางที่เป็นรายชื่อเชิงพาณิชย์ที่ชำระเงินจากผู้ให้บริการด้านการเดินทางของเราภายในผลการค้นหาของคุณอีกด้วย โดยมีเครื่องหมายกำกับตัวเลือกการเดินทางดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลของคุณว่า “Ad” หรือใช้เครื่องหมายเทียบเท่าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะตัวเลือกดังกล่าวจากตัวเลือกการเดินทางอื่นๆ
การเปลี่ยนเส้นทางและบริการจองของบุคคลที่สาม
หากคุณถูกเปลี่ยนเส้นทางจากบริการของเราไปยังบริการจองของบุคคลที่สาม (เช่น รถเช่า) เพื่อทำการจองการเดินทาง โปรดระลึกว่าการจองใดๆ ที่ทำขึ้นผ่านบริการจองดังกล่าว จะเป็นการจองกับบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการจองกับเรา เราไม่รับผิดชอบสำหรับการจองที่ทำขึ้นผ่านทางบริการจองของบุคคลที่สาม และเราไม่รับผิดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีต่อผู้ให้บริการดังกล่าว และจะอธิบายความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวต่อคุณ
ข้อ 3 การยืนยันการจอง
อีเมลยืนยันการจองของคุณประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการจองของคุณ เช่น คำอธิบายบริการด้านการเดินทางที่จอง และราคา
เราจะส่งอีเมลยืนยันการจองของคุณและเอกสารการเดินทางใดๆ ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งไว้เมื่อทำการจอง หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการจอง โปรดติดต่อเรา
ข้อ 4 การชำระเงิน
ราคา
ราคาของบริการด้านการเดินทางจะเป็นไปตามที่แสดงบนบริการของเรา ยกเว้นในกรณีของข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด
ราคาสำหรับบริการด้านการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่กระทบการจองที่ยอมรับแล้ว ยกเว้นในกรณีของข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด เราแสดงบริการด้านการเดินทางจำนวนมาก และเราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่แสดงมีความถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับราคาบนบริการของเรา
หากมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดและคุณได้ทำการจองแล้ว เราจะเสนอโอกาสให้แก่คุณในการรักษาการจองนั้นไว้โดยจ่ายในราคาที่ถูกต้อง มิฉะนั้น เราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ เราไม่มีภาระผูกพันในการจัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้หลังจากที่คุณได้ส่งอีเมลยืนยันการจองแล้วก็ตาม หากคุณควรจะมองเห็นข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างชัดเจนตามสมควรแก่เหตุผล
ภาษี
ราคาที่แสดงผ่านบริการของเราอาจรวมถึงภาษีหรือค่าใช้จ่ายในการจ่ายคืนภาษี ภาษีหรือค่าใช้จ่ายในการจ่ายคืนภาษีดังกล่าวอาจรวมถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีการเข้าพัก และภาษีอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
โดยทั่วไป ภาษีจะคำนวณหรือประมาณการจากราคาที่แสดงผ่านบริการของเราก่อนหักส่วนลดใดๆ (รวมถึงส่วนลดที่เราให้) คูปองและคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกที่อาจใช้ได้กับการจองของคุณ ยกเว้นในกรณีที่เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับการจองถือว่าส่วนลด คูปอง และคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกเหล่านั้นเป็นการลดราคาในการคำนวณหรือประเมินภาษี
ในบางเขตอำนาจศาล คุณอาจต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีท้องถิ่นที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานภาษีในท้องถิ่น (เช่น ภาษีเมืองหรือภาษีนักท่องเที่ยว ฯลฯ) กลุ่มบริษัทของเราหรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นดังกล่าวจากคุณ กลุ่มบริษัทของเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงภาษีท้องถิ่นใดๆ ที่คุณพึงชำระ ก่อนที่คุณจะดำเนินการจอง ในกรณีที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางแจ้งให้กลุ่มบริษัทของเราทราบถึงภาษีดังกล่าว
จำนวนเงินของภาษีท้องถิ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวันที่จองกับวันที่เข้าพัก หากภาษีเปลี่ยนแปลงภายในวันที่เข้าพักของคุณ คุณอาจต้องรับผิดในการชำระภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
การดำเนินการชำระเงิน
เมื่อการชำระเงินเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการจองของคุณ และชำระในสกุลเงินท้องถิ่นของบริการของเรา (ตามที่เกี่ยวข้อง) บริษัทที่รับการชำระเงินนั้น (ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม) และเรียกเก็บวิธีการชำระเงินของคุณ จะเป็นบริษัทที่ระบุไว้ถัดจากสถานที่ของบริการของเราในตารางด้านล่างนี้
สถานที่
บริษัทของเราที่รับการชำระเงิน
ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม บัลแกเรีย จีน เดนมาร์ก อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิตาลี จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาเลเซีย โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โอมาน กาตาร์ ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส โรมาเนีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน ไต้หวัน ไทย ตุรเคีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม
Travel Partner Exchange S.L.
ออสเตรเลีย
Travelscape, LLC. บริษัทที่จดทะเบียนในออสเตรเลีย
บราซิล
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
อาร์เจนตินา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ปานามา เปรู เวเนซูเอลา
Travelscape, LLC.
แคนาดา
TPX Travel Canada ULC
ฮ่องกง
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
อินเดีย
Hotels.com India Private Limited
ญี่ปุ่น
Travel Partner Exchange Japan KK
เม็กซิโก
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
นิวซีแลนด์
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
สิงคโปร์
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
เกาหลีใต้
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
สวิตเซอร์แลนด์
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
สหราชอาณาจักร
Travel Partner Exchange UK Limited
สหรัฐอเมริกา
Travelscape, LLC.
โดยไม่คำนึงถึงย่อหน้ากฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลในข้อ 15 (ทั่วไป) ของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งของเรา (ตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) รับการชำระเงินของคุณ (ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม) และเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ กฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกรรมการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นกฎหมายของสถานที่ของบริษัทดังกล่าว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลบัญชีของคุณ เมื่อคุณเลือกให้เราเป็นผู้จัดเก็บบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือวิธีการชำระเงินวิธีอื่นๆ เพื่อการใช้งานในอนาคต
การตรวจยืนยันการชำระเงิน
คุณอนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างบนนี้) หรือผู้ให้บริการด้านการเดินทาง:
 • ตรวจยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณโดยการขอรับการกันวงเงิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเล็กน้อย หรือผ่านวิธีการตรวจยืนยันอื่นๆ และ
 • เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณ เมื่อทำการตรวจยืนยัน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
ธนาคารและผู้ออกบัตรบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศหรือข้ามพรมแดน ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการจองโดยใช้บัตรที่ออกจากประเทศที่แตกต่างจากสถานที่ของผู้ให้บริการด้านการเดินทาง หรือคุณเลือกที่จะทำธุรกรรมในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินท้องถิ่นของบริการของเรา ผู้ออกบัตรของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหรือข้ามพรมแดนจากคุณ
นอกจากนี้ ธนาคารและผู้ออกบัตรบางแห่งยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการจองในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ ผู้ออกบัตรของคุณอาจแปลงจำนวนเงินการจองเป็นสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากคุณ
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณ กลุ่มบริษัทของเราไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปและค่าธรรมเนียมจากผู้ออกบัตร
การแปลงสกุลเงิน
อัตราการแปลงสกุลเงินใดๆ ที่แสดงบนบริการของเราอิงตามแหล่งข้อมูลสาธารณะและอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ซึ่งอัตรา ณ เวลาที่เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ทำการจอง อัตราดังกล่าวจัดให้มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และกลุ่มบริษัทของเราไม่รับประกันความถูกต้องของอัตราการแปลงดังกล่าว
วิธีการชำระเงินแบบอื่น
เราอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินแบบอื่น (เช่น บริษัทการเงินสำหรับผู้บริโภค) เพื่อจัดให้มีวิธีการชำระเงินแบบอื่นสำหรับผู้เดินทางของเรา กลุ่มบริษัทของเราไม่รับรองหรือแนะนำผู้ให้บริการชำระเงินแบบอื่น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการดังกล่าว กลุ่มบริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการชำระเงินแบบอื่นใดๆ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้วิธีการชำระเงินของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วยตัวเอง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อกำหนดและนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว
.
การฉ้อโกง
หากการจองหรือบัญชีของคุณแสดงให้เห็นร่องรอยของการฉ้อโกง การใช้งานในทางมิชอบ การมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกภาครัฐลงโทษ หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ
หากเราสรุปได้อย่างมีเหตุผลว่าการจองหรือบัญชีมีความเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เราอาจ:
 • ยกเลิกการจองใดๆ ที่เชื่อมโยงกับชื่อ ที่อยู่อีเมลหรือบัญชีของคุณ
 • ปิดบัญชีที่เชื่อมโยงใดๆ และ
 • ดำเนินการทางกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินการให้คุณต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆ
โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับการยกเลิกการจองหรือการปิดบัญชี
ข้อ 5 การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง
การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง (ในส่วนของวันที่เดินทาง จุดหมายปลายทาง สถานที่เริ่มต้นการเดินทาง ที่พัก หรือวิธีการเดินทาง) สามารถทำได้โดยการติดต่อเรา
คุณไม่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการดังกล่าว (ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะทำการจอง)
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในกฎและข้อจำกัด คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อคุณ โปรดทราบว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลง ราคาสำหรับการจัดเตรียมใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคานี้อาจไม่เหมือนกับราคาเมื่อคุณจองบริการด้านการเดินทางเดิม ราคามีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น เมื่อใกล้ถึงวันที่ออกเดินทางที่ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น
โปรดอ่านกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้ทราบว่าข้อตกลงใดใช้กับการจองของคุณ ตัวอย่างเช่น
 • หากคุณจองการเข้าพักในที่พัก และคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองก่อนระยะเวลาของนโยบายการยกเลิก คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงตามที่แสดงในกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
 • ที่พักบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง หลังจากที่ทำขึ้นแล้ว
 • หากคุณทำการจองแบบจ่ายทีหลัง และไม่ได้ปรากฏตัวหรือยกเลิกการจอง ที่พักอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการไม่ปรากฏตัวหรือการยกเลิกตามที่แสดงในกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการไม่ปรากฏตัวหรือการยกเลิกของที่พัก และ
 • หากคุณไม่ปรากฏตัวหรือไม่ได้ใช้บริการด้านการเดินทางที่จองบางส่วนหรือทั้งหมด คุณอาจได้รับการคืนเงินโดยสอดคล้องกับกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดก็ตามของการจอง และผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องอนุญาตการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทางแล้ว เรายังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากคุณอีกด้วย หากใช้ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว ก็จะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะตกลงดำเนินการต่อไปกับการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก
การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เรา (และผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง) อาจยกเลิกการจองของคุณได้ หากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการจอง ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงที่ใช้บังคับใดๆ หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจอง เมื่อครบกำหนดชำระ
ด้วยเหตุผลนานาประการ (เช่น ที่พักมีการจองเกินเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อ หรือที่พักปิดเนื่องจากพายุเฮอริเคน ฯลฯ) จึงเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางหรือเราอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะดำเนินการตามสมควรแก่เหตุผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเสนอตัวเลือกอื่น/ความช่วยเหลือเมื่อเป็นไปได้ หรือการคืนเงิน
การคืนเงิน
การคืนเงินใดๆ จะถูกโอนกลับให้คุณไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการทำการจองเดิม การคืนเงินดังกล่าวจะทำขึ้นโดยฝ่ายที่รับการชำระเงินเดิมของคุณ เราไม่สามารถดูกระบวนการคืนเงินของผู้ให้บริการด้านการเดินทางได้ ค่าธรรมเนียมของเรานั้นคืนเงินไม่ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างกระบวนการจอง
ข้อ 6 ข้อตกลงเฉพาะบริการด้านการเดินทาง
ข้อนี้แสดงรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเดินทางเฉพาะที่จัดให้โดยผู้ให้บริการด้านการเดินทาง รายละเอียดไม่ได้มีเพียงเท่านี้ และไม่ได้ใช้แทนที่กฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะทำการจอง
แต่ละบริการด้านการเดินทางอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการด้านการเดินทาง โปรดอ่านข้อนี้ด้วย ซึ่งจะใช้กับการจองของคุณด้วยตามที่เกี่ยวข้อง หากมีความไม่สอดคล้องกันใดๆ ระหว่างข้อนี้กับกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้บังคับตามกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
ก. การเข้าพัก
บริการของเราอาจให้ตัวเลือกแก่คุณในการจ่ายตอนนี้หรือจ่ายทีหลัง โดยแสดงราคาห้องพัก (รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับใดๆ) ต่อคุณผ่านบริการของเรา ภายใต้ตัวเลือกการชำระเงินแบบจ่ายตอนนี้และจ่ายทีหลัง โปรดทราบว่าภาษีและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตัวเลือกการชำระเงินใด อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างเวลาที่จองกับเวลาที่เข้าพัก
จ่ายตอนนี้
หากคุณเลือกตัวเลือกการชำระเงินแบบจ่ายตอนนี้ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (การชำระเงิน)) จะเรียกเก็บจำนวนเงินการจองจากวิธีการชำระเงินของคุณกับการจอง
จ่ายทีหลัง
หากคุณเลือกตัวเลือกการชำระเงินแบบจ่ายทีหลัง ผู้ให้บริการด้านการเดินทางมักจะเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพัก หรือตามที่แจ้งคุณไว้ในระหว่างทำการจอง
เงินมัดจำ
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางบางรายกำหนดให้ต้องใช้บัตรชำระเงินหรือเงินสดมัดจำเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักของคุณ เงินมัดจำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่ได้รับโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (การชำระเงิน)) สำหรับการจองของคุณ
การไม่ปรากฏตัวในคืนแรก
หากคุณไม่ปรากฏตัวในคืนแรกของการจองการเข้าพัก แต่วางแผนที่จะเช็คอินสำหรับคืนต่อมา โปรดยืนยันกับเราก่อนถึงวันที่เช็คอินเดิม หากคุณไม่ยืนยัน การจองทั้งหมดของคุณก็อาจถูกยกเลิกได้ การคืนเงินสำหรับการไม่ปรากฏตัวจะถูกชำระให้แก่คุณโดยสอดคล้องกับกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องของที่พักเท่านั้น
การจองเป็นหมู่คณะ
คุณสามารถจองห้องพักได้ไม่เกิน 8 ห้องผ่านทางบริการของเรา สำหรับที่พักเดียวกัน สำหรับวันที่เข้าพักเดียวกัน หากคุณจองห้องพักมากกว่า 8 ห้องในการจองต่างหาก เราอาจยกเลิกการจองของคุณได้ เรายังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณได้ และถ้าคุณจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้ เงินมัดจำดังกล่าวก็อาจถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพักมากกว่า 8 ห้อง โปรดจองผ่านหัวข้อ “หมู่คณะและการประชุม” ผ่านทางบริการของเรา คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้
การจัดอันดับ
การจัดอันดับที่แสดงผ่านบริการของเรา บ่งชี้ถึงสิ่งที่คุณอาจคาดหวังได้จากที่พักที่แสดงระดับการจัดอันดับดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผ่านทางองค์กรการจัดอันดับดาวระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งอาจแตกต่างจากมาตรฐานในประเทศของคุณ การจัดอันดับที่เว็บไซต์แสดงไม่ได้รับรองหรือสัญญาว่าจะมีคุณสมบัติหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งอย่างใด ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในหัวข้อ “ภาพรวม” หรือ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ของหน้ารายละเอียดที่พัก แนวทางเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และกลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของการจัดอันดับเฉพาะใดๆ ที่แสดงเป็นระยะๆ ผ่านทางบริการของเรา
มื้ออาหาร
หากมื้ออาหารเป็นส่วนหนึ่งของการจองการเข้าพัก จำนวนมื้ออาหารที่รวมอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนคืนที่คุณเข้าพัก อาหารครบทุกมื้อ ปกติรวมมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น อาหารสองมื้อ ปกติรวมมื้อเช้า และมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีการคืนเงิน หากไม่ได้บริโภคมื้อใดมื้อหนึ่ง
ข. บริการเช่าที่พักวันหยุด Vrbo
เมื่อคุณจองที่พักของบริการเช่าที่พักวันหยุดที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราจาก Vrbo หรือแบรนด์หนึ่งแบรนด์ใดของ Vrbo (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt และ Abritel) ซึ่งจะเรียกว่า “บริการเช่าที่พักวันหยุด Vrbo” ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้กับการใช้บริการของเราโดยคุณ แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Vrbo ที่เราเสนอต่อคุณระหว่างกระบวนการจองจะใช้กับการชำระเงินของคุณและการจองของบริการเช่าที่พักวันหยุด Vrbo
ข้อ 7 การเดินทางระหว่างประเทศ
การเดินทางระหว่างประเทศ
ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีอุบัติการณ์ใดๆ แต่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งก็อาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นๆ คุณต้องทบทวนคำเตือน/คำแนะนำในการเดินทางใดๆ ฯลฯ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คุณจะจองการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คุณยังควรเฝ้าติดตามคำเตือน/คำแนะนำในการเดินทางดังกล่าวระหว่างการเดินทางและก่อนการเดินทางกลับของคุณ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงและลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นใดๆ
สุขภาพ
คุณควรตรวจสอบการปลูกเชื้อ/การฉีดวัคซีนที่แนะนำซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้มั่นใจว่าคุณ:
 • ผ่านข้อกำหนดด้านสุขภาพในการเข้าประเทศทั้งหมด
 • ได้รับการปลูกเชื้อ/ฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง/จำเป็น
 • ใช้ยาที่แนะนำทั้งหมด และ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ
หนังสือเดินทางและวีซ่า
คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้น ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนการจองและการออกเดินทาง และเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการใช้บังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
กลุ่มบริษัทของเราไม่รับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธการขึ้นเที่ยวบินหรือเรือสำราญ (หากเกี่ยวข้อง) หรือการเข้าประเทศใดๆ อันเนื่องจากความประพฤติของคุณ ซึ่งรวมถึงการไม่พกเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและเพียงพอที่กำหนดโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทาง หน่วยงานผู้มีอำนาจ หรือประเทศใดๆ (รวมทั้งประเทศที่คุณกำลังเปลี่ยนเครื่อง) ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดหรือเรือสำราญเทียบท่า (หากเกี่ยวข้อง ) แม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบิน สนามบิน หรือเรือสำราญเลยก็ตาม
ภาครัฐบางแห่งกำหนดให้สายการบินแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เดินทางทั้งหมดบนเครื่องบินของตน ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมที่สนามบินเมื่อคุณเช็คอิน หรือเมื่อคุณทำการจองในบางสถานการณ์ โปรดติดต่อสายการบินที่เกี่ยวข้องที่คุณเดินทางด้วย หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
กลุ่มบริษัทของเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศนั้น แนะนำให้ทำได้หรือไม่มีความเสี่ยง และไม่รับผิดสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว
ข้อ 8 ความรับผิด
ความรับผิดของบริการด้านการเดินทาง
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางเป็นผู้จัดหาบริการด้านการเดินทางให้แก่คุณ
ในกรณีที่ Expedia Travel เป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทาง Expedia Travel จะรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรงดังต่อไปนี้เท่านั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง:
 • ทั้งคุณและ Expedia Travel สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
 • เสียหายหรือเกิดขึ้นจริงโดยคุณ และ
 • เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของ Expedia Travel ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
และในกรณีของความรับผิดใดๆ ของ Expedia Travel ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการด้านการเดินทาง ความรับผิดดังกล่าวรวมกันแล้วจะไม่เกินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายให้กับ Expedia Travel สำหรับบริการด้านการเดินทางดังกล่าว
ความรับผิดของผู้ให้บริการด้านการเดินทางรายอื่นที่มีต่อคุณจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดของเรา
เราเป็นเจ้าของและดำเนินการบริการของเรา และผู้ให้บริการด้านการเดินทางเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางแก่คุณ
ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต กลุ่มบริษัทและพาร์ทเนอร์ของเราจะไม่รับผิดสำหรับ:
 • บริการด้านการเดินทางใดๆ ดังกล่าวที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางจัดให้แก่คุณ
 • การกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้นการดำเนินการ การรับรอง การรับประกัน หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการด้านการเดินทางใดๆ ดังกล่าว หรือ
 • การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อที่พักใดๆ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลจากข้อความข้างต้น
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลที่อธิบายบริการด้านการเดินทาง ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดบริการด้านการเดินทาง รูปถ่าย ราคา และกฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เราแสดงข้อมูลนี้ผ่านทางบริการของเรา ผู้ให้บริการด้านการเดินทางรับผิดชอบในการดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน กลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราจะไม่รับผิดสำหรับความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่และก็ต่อเมื่อเราเป็นต้นเหตุของความไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยตรง (และยังรวมถึงการจัดอันดับที่พักอีกด้วย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และอาจไม่ใช่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการ) กลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไม่รับประกันเกี่ยวกับความว่างของบริการด้านการเดินทางเฉพาะ
รูปถ่ายและภาพประกอบเกี่ยวกับบริการของเราจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงระดับและประเภทของที่พักเท่านั้น
ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ยกเว้นตามที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้:
 • ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือบริการด้านการเดินทางทั้งหมดที่แสดงผ่านทางบริการของเรา จัดให้มีขึ้นโดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขประเภทใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการรับประกันโดยนัยใดๆ และเงื่อนไขสำหรับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมในการนำมาขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ และ
 • กลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด
การแสดงบริการด้านการเดินทางผ่านบริการของเราไม่ได้เป็นการรับรองหรือการแนะนำบริการด้านการเดินทางดังกล่าวโดยกลุ่มบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรา กลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดและเงื่อนไขที่บริการของเรา เซิร์ฟเวอร์ของบริการ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรานั้น ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
กลุ่มบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยตรง โดยอ้อม เป็นการลงโทษ จำเพาะ อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้ โดยอยู่ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในข้อตกลงฉบับนี้:
 • บริการด้านการเดินทาง
 • การใช้บริการของเรา
 • ความล่าช้าใดๆ หรือความไม่สามารถในการใช้บริการของเรา หรือ
 • การใช้ลิงก์จากบริการของเราโดยคุณ
อยู่บนพื้นฐานในความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยสิ้นเชิง บทกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่ากลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
หากพบว่ากลุ่มบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรารับผิดสำหรับความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เราก็จะรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรงดังต่อไปนี้เท่านั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงฉบับนี้ และภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต:
 • ทั้งคุณและเรา (หรือพาร์ทเนอร์ของเราตามที่เกี่ยวข้อง) มองเห็นล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล
 • เสียหายหรือเกิดขึ้นจริงโดยคุณ และ
 • สืบเนื่องมาจากการกระทำของเราโดยตรง (หรือการกระทำของพาร์ทเนอร์ของเราตามที่เกี่ยวข้อง)
และในกรณีของความรับผิดใดๆ ของกลุ่มบริษัทของเราและ/หรือพาร์ทเนอร์ของเรา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดดังกล่าวรวมกันแล้วจะไม่เกิน (ก) ต้นทุนที่คุณจ่ายสำหรับบริการด้านการเดินทางที่มีปัญหา หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์ถ้วน (100.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
ข้อจำกัดความรับผิดนี้แสดงถึงการแบ่งความเสี่ยงระหว่างคุณกับเรา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าจะพบว่าการแก้ไขเยียวยาที่จำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเรา
ทุกๆ กรณีของเหตุสุดวิสัย รวมทั้งการสื่อสารขัดข้อง หรือการหยุดงานประท้วงโดยสายการบิน ที่พัก หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ จะส่งผลให้ระงับใช้ภาระผูกพันในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบโดยเหตุสุดวิสัยจะไม่รับผิดโดยเป็นผลของความไม่สามารถในการตอบสนองภาระผูกพันดังกล่าว
การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับกลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเรา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทดังกล่าว จากการอ้างสิทธิ์ มูลฟ้อง การเรียกร้อง การฟื้นสภาพ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตาม (“ความสูญเสีย”) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามสมควรแก่เหตุผล ซึ่งเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจาก:
 • การที่คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือเอกสารที่อ้างถึงในข้อตกลง
 • การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ
 • การที่คุณใช้บริการของเรา
ภายในขอบเขตที่ความสูญเสียดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงจากการกระทำของกลุ่มบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรา (ตามที่เกี่ยวข้อง)
ข้อ 9 รีวิว ความคิดเห็น และรูปถ่าย
การส่งเนื้อหาให้แก่บริการของเราทางอีเมล การโพสต์ หรือวิธีอื่น รวมทั้งรีวิวที่พักใดๆ รูปถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันที่มีอยู่ในเนื้อหาที่ส่ง (รวมเรียกว่า "เนื้อหาที่ส่ง") แสดงว่าคุณ:
 • ยืนยันว่าเนื้อหาที่ส่งทั้งหมดที่คุณทำขึ้นเป็นงานสร้างสรรค์ต้นฉบับของคุณ และคุณได้รักษาและจะรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้เนื้อหาที่ส่งตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และ
 • มอบสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าสิทธิ์ ตลอดไป โอนสิทธิ์ได้ เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิ์อนุญาตต่อได้ผ่านทางสิทธิ์หลายระดับให้แก่กลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราตามที่กฎหมายอนุญาต ในการใช้ ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานสืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่ง ตลอดจนแสดงและดำเนินการเนื้อหาดังกล่าวในทั่วโลก ในสื่อใดๆ ก็ตามทั้งที่ทราบในปัจจุบันหรือประดิษฐ์ขึ้นในภายหลัง
คุณยังรับทราบและตกลงด้วยว่ากลุ่มบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราอาจเลือกที่จะใช้ชื่อที่คุณส่งมาพร้อมกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าเป็นของเนื้อหาที่คุณส่ง (ตัวอย่างเช่น การแสดงชื่อตัวและบ้านเกิดของคุณบนรีวิวที่คุณส่ง) ในรูปแบบที่ระบุตัวบุคคลไม่ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ ยังอาจแบ่งปันเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางอีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังมอบสิทธิ์ให้แก่กลุ่มบริษัทของเราที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือกลุ่มบริษัทของเราในเนื้อหาที่ส่ง
เนื้อหาที่ส่งไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์
ถ้าเป็นไปได้ คุณสละ ‘ธรรมสิทธิ์’ ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมทั้งสิทธิ์ในการบ่งชี้ว่าเป็นเจ้าของหรือบูรณภาพ) ที่อาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง คุณตกลงว่าคุณไม่มีข้อคัดค้านต่อการเผยแพร่ การใช้งาน การปรับเปลี่ยน การลบ หรือการแสวงประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่งโดยกลุ่มบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา หรือผู้ได้รับอนุญาตอื่นๆ ของเรา
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อเนื้อหาที่คุณส่ง คุณต้องไม่โพสต์หรือส่งเนื้อหาไปยังหรือจากบริการของเรา และตกลงว่าเนื้อหาที่ส่งใดๆ ที่คุณทำขึ้นนั้นไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่:
 • มิชอบด้วยกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร มีภาพโป๊เปลือย หรือจะละเมิดสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายใดๆ
 • เป็นเนื้อหาเชิงพาณิชย์ (เช่น การร้องขอเงินทุน การโฆษณา หรือการตลาดของสินค้าหรือบริการใดๆ ฯลฯ)
 • ละเมิดสิทธิ์ ยักยอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ หรือ
 • คัดค้านได้บนมูลฐานของสาธารณประโยชน์ ศีลธรรมของสังคม ความเป็นระเบียบของสังคม ความมั่นคงของสังคม หรือความสมานฉันท์ของชาติ
คุณจะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น หรืออันตรายอื่นใดอันเป็นผลจากการโพสต์เนื้อหาที่ส่งของคุณบนบริการของเรา
เราอาจใช้สิทธิ์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้ เผยแพร่ แสดง ลบ ฯลฯ) กับเนื้อหาที่ส่งใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับที่พักเดียวกัน เนื้อหาที่ส่งล่าสุดของคุณเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์นำไปใช้ได้
เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใดๆ ที่อาจแจ้งให้คุณทราบระหว่างกระบวนการส่งเนื้อหา:
 • ตรงหัวข้อ – เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดต้องมีความเกี่ยวข้องกับที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ หรือประสบการณ์การเดินทางทั่วไป
 • ต้นฉบับ – คุณสามารถส่งได้เฉพาะรีวิว รูปถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณเอง ห้ามส่งเนื้อหาจากแหล่งอื่นใด (ส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์)
 • ไม่ใช่เนื้อหาเชิงพาณิชย์ – ห้ามสร้างเนื้อหาที่ส่งใดๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ของบุคคลที่สาม รูปภาพของคนดังหรือบุคคลอื่นๆ ที่สามารถจำได้ สื่อส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
 • ไม่มีไฟล์ที่เป็นอันตราย – ห้ามสร้างเนื้อหาที่ส่งใดๆ ที่มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่มีเจตนาหรืออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบของเราและ/หรือผู้ที่ใช้เนื้อหาดังกล่าว ความคิดเห็นที่มีแท็ก HTML หรือ URL จะไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของเรา
 • รูปถ่าย - รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ BMP, PNG, GIF หรือ JPEG โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB
เราไม่อ้างความเป็นเจ้าของหรือการรับรอง หรือความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ส่งใดๆ ที่คุณทำขึ้น
ข้อ 10 นโยบายและประกาศทรัพย์สินทางปัญหา
ประกาศลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหาทั้งหมดของบริการของเราเป็นลิขสิทธิ์ของ ©2023 Hotels.com, L.P. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Expedia Group สงวนลิขสิทธิ์ Hotels.com และโลโก้ Hotels.com เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hotels.com, L.P. โลโก้อื่นๆ ตลอดจนชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ระบุไว้ในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา
เครื่องมือ Google® Translate ใช้งานได้โดยผ่านบริการของเรา เพื่อช่วยให้คุณแปลเนื้อหาได้ เช่น รีวิวที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เครื่องมือ Google® Translate ใช้กระบวนการที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อแปลข้อความ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือ Google® Translate ด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง เราไม่สัญญา รับรอง หรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของคำแปลที่ Google® Translate จัดทำให้
บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา ลิงก์ดังกล่าวจัดให้มีไว้เพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ การที่เรารวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้มีนัยใดๆ ถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว
หากคุณทราบถึงการละเมิดสิทธิ์ในแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่ TrademarkComplaints@expediagroup.com เราจะจัดการกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดแบรนด์ตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น
นโยบายและข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ พันธมิตร และผู้ใช้ของเรา (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้”) ปฏิบัติเช่นเดียวกัน เรามีนโยบายห้ามมิให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของผู้อื่น และภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม เราจะบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ซ้ำๆ กัน ข้อกำหนดและคำแนะนำในการยื่นข้อร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอยู่ใน “ข้อร้องเรียนและแบบฟอร์มการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งอยู่ที่นี่
ประกาศสิทธิบัตร
สิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไปที่เราหรือกลุ่มบริษัทของเราเป็นเจ้าของ อาจใช้กับบริการของเรา และคุณสมบัติและบริการต่างๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางบริการของเรา ส่วนต่างๆ ของบริการของเราดำเนินการภายใต้สิทธิ์การใช้งานของสิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไป สิทธิบัตรอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อ 11 ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในบริการของเรา
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อดาวน์โหลดจากบริการของเราหรือแอปสโตร์บนมือถือ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานที่จดลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทของเราหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเรา การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (ถ้ามี) ซึ่งใช้ประกอบกับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") ก่อนอื่น คุณต้องตกลงตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เพื่อที่จะติดตั้ง ดาวน์โหลด หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ
สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานประกอบ เรามอบสิทธิ์การใช้งานจำกัด ส่วนตัว ไม่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว โอนสิทธิ์ไม่ได้ และให้สิทธิ์ต่อไม่ได้ให้แก่คุณ ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้บริการของเราโดยสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซอฟต์แวร์นี้จัดเตรียมให้คุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ซอฟต์แวร์ทั้งหมด (เช่น โค้ด HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมด ฯลฯ) ที่มีอยู่ในบริการของเรา เป็นเจ้าของโดยกลุ่มบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเรา ซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การผลิตซ้ำหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลให้ได้รับโทษที่รุนแรงทางแพ่งและอาญา บุคคลใดก็ตามที่ละเมิดจะถูกดำเนินคดี
การคัดลอกหรือการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อการผลิตซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง โดยไม่จำกัดข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกัน ถ้ามี โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น
ข้อตกลงการใช้แผนที่
การใช้แผนที่ที่มีอยู่บนบริการของเราอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการใช้งานของ Google นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google ประกาศทางกฎหมายของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อตกลงการใช้งานของ Microsoft และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ OpenStreetMap ที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์โดย © ผู้สนับสนุนของ OpenStreetMap และใช้งานได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลเปิด (ODbL)
ข้อ 12 ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรามีข้อตกลงร่วมกันในการรักษาความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราด้วยความไว้วางใจ
โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา ซึ่งใช้กำกับควบคุมการใช้บริการของเราโดยคุณอีกด้วย และรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้โดยการอ้างอิง เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติของเรา
ข้อ 13 โปรแกรมสมาชิก
เรามีโปรแกรมสมาชิกที่ใช้ได้สำหรับผู้เดินทางของเรา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเราและสิทธิประโยชน์ได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้โดยการอ้างอิง
ข้อ 14 การติดต่อเราและข้อร้องเรียน
ไปที่หน้าการสนับสนุนของเราที่นี่ เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณ หรือวิธีในการติดต่อเรา
ข้อ 15 ทั่วไป
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
บริการของเราดำเนินการโดยนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ยกเว้นตามที่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณยินยอมตามเขตอำนาจศาลเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวและสถานที่พิจารณาคดีของศาลในเทศมณฑลดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือข้อตกลงฉบับนี้ ยกเว้นตามที่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเราในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงย่อหน้านี้
ประกันภัย
ราคาที่แสดงไม่ได้รวมถึงประกันภัยการเดินทาง เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยที่คุ้มครองผลที่ตามมาของการยกเลิกในบางกรณีและความเสี่ยงบางประการ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการถูกส่งกลับประเทศในกรณีของอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย) คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ประกันภัยใดๆ ที่ซื้อมานั้นคุ้มครองข้อกำหนดของคุณอย่างเพียงพอ เราอาจแสดงผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางบางรายการให้แก่คุณ ในกรณีดังกล่าว รายละเอียดของบริษัทประกันภัย ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแสดงบนบริการของเรา
ความไม่สามารถในการบังคับใช้
ความไม่สามารถหรือความล่าช้าของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ได้ทำให้เราสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ในอนาคต
ข้อกำหนดที่บังคับใช้ไม่ได้
หากศาลหรือผู้มีอำนาจตัดสินคดีอื่นๆ พบว่าข้อกำหนดใดก็ตาม (หรือข้อกำหนดบางส่วน) ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลใช้ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ จะไม่ถือว่าข้อกำหนดนั้น (หรือข้อกำหนดบางส่วน) ถ้าจำเป็น ประกอบเป็นส่วนของข้อตกลงฉบับนี้กับคุณ ในกรณีดังกล่าว ความสมบูรณ์และความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อตกลงทั้งฉบับ
ข้อตกลงฉบับนี้ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณกับเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา โดยใช้แทนการสื่อสารก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด (ไม่ว่าทางอิเล็กทรอนิกส์ วาจา หรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับบริการของเรา
การโอนสิทธิ์
เราอาจและคุณไม่อาจโอนสิทธิ์ ให้สิทธิ์ต่อ หรือมอบหมายสิทธิ์ หน้าที่ หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
สิทธิ์ของบุคคลที่สาม
ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ เราไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ส่วนใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้บังคับใช้ได้โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ การสละสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลง หรือการบอกเลิกส่วนใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่จำเป็นต้องมีคำยินยอมจากบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ใดๆ ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบบังคับที่ใช้บังคับใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของบุคคลที่สามในการบังคับใช้ส่วนใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้
การมีผลใช้ต่อไปของภาระผูกพัน
ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ที่กำหนดภาระผูกพันโดยชัดแจ้งหรือมีลักษณะที่กำหนดภาระผูกพันไว้เกินวันที่หมดอายุหรือสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ จะมีผลใช้ต่อไปแม้พ้นจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นสุดไปแล้ว
ข้อ 16 การจดทะเบียน
การจดทะเบียนภาษีของรัฐนิวยอร์ก
คุณต้องชำระภาษีการขายของนิวยอร์กและภาษีการเข้าพักของนิวยอร์กซิตี้ (ถ้ามี) เมื่อเข้าพักในที่พัก สำหรับการจองการเข้าพักแบบจ่ายตอนนี้ หมายเลขทะเบียนผู้ขายภาษีขายในนิวยอร์กของ Travelscape, LLC คือ 880392667 และหมายเลขทะเบียนภาษีการเข้าพักโรงแรมในนิวยอร์กซิตี้คือ 033960 โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: