PDF

ข้อตกลงการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 28/3/24
สวัสดีและยินดีต้อนรับ เรามีความยินดีที่คุณสละเวลาเพื่ออ่านข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”)
ข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมด้วยอีเมลยืนยันการจองของคุณ (“การยืนยันการจอง”) มีความสำคัญ เนื่องจากใช้กำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารใดๆ ที่คุณมีกับเราโดยผ่านบริการของเรา
เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องใช้บริการของเราตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้ หากต้องการจองบริการด้านการเดินทาง คุณต้องยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือจองบริการด้านการเดินทาง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ และเมื่อคุณใช้บริการของเราในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นไปตามที่คุณยอมรับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาข้อตกลงฉบับนี้เอาไว้
ในข้อตกลงฉบับนี้:
เรา", หรือ “ของเรา” หมายถึง Expedia Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในวอชิงตัน โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, USA ซึ่งให้บริการของเรา
Expedia Travel” หมายถึง Travelscape, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีถิ่นที่อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
กลุ่มบริษัทของเรา” หมายถึงเรา และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา
พาร์ทเนอร์ของเรา” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ในเครือ ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทของเราจัดให้มีเนื้อหาหรือบริการผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
บริการของเรา” หมายถึงการจัดเตรียมเว็บไซต์ แอป และเครื่องมือออนไลน์ของเรา
ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงซัพพลายเออร์การเดินทางที่จัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณผ่านทางบริการของเรา
บริการด้านการเดินทาง” หมายถึงบริการด้านการเดินทางที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้นแก่คุณผ่านทางบริการของเรา เช่น การเข้าพักในที่พัก
คุณ” หมายถึงคุณ ซึ่งเป็นผู้เดินทางที่ใช้บริการของเรา หรือทำการจองด้วยบริการของเรา
โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ
ข้อ 1 กฎและข้อจำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางกำหนด (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก) ตลอดจนข้อตกลงฉบับนี้ ยังใช้กับการจองของคุณด้วย (“กฎและข้อจำกัด”)
ในการจอง คุณต้องยอมรับกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่คุณเลือก (เช่น การชำระจำนวนเงินที่พึงชำระ ความสามารถในการคืนเงิน ค่าปรับ ข้อจำกัดสำหรับห้องว่าง และการใช้ค่าโดยสารหรือบริการ ฯลฯ) กฎและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องได้จัดให้แก่คุณ ก่อนที่คุณจะทำการจอง และรวมเข้าไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วยการอ้างอิง
หากคุณละเมิดกฎและข้อจำกัดของผู้ให้บริการด้านการเดินทาง การจองของคุณอาจถูกยกเลิก และคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง คุณยังอาจสูญเสียเงินที่ชำระสำหรับการจองดังกล่าวอีกด้วย และเราหรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอาจหักบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการดังกล่าวต้องจ่ายจากผลของการละเมิดดังกล่าว
ในบางประเทศ เมื่อชำระเงินพร้อมกับการจอง Expedia Travel อาจเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ในการจัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงบริการด้านการเดินทางที่จัดหาให้ในสหภาพยุโรปภายใต้ข้อ 28 และ 306-310 ของคำสั่งสหภาพยุโรปว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มหลัก [2006/112/EC] และข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นในประเทศใดๆ ในกรณีดังกล่าว กฎและข้อจำกัดเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดให้โดยซัพพลายเออร์ที่สนับสนุน (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พัก)
ข้อ 2 การใช้บริการของเรา
กฎของเรา
เราให้บริการของเราเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเดินทาง และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการจองบริการด้านการเดินทางดังกล่าว โดยให้บริการแก่คุณโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด
คุณตกลงว่า:
 • คุณจะใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญา
 • คุณจะใช้บริการของเราโดยชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งไว้นี้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์
 • หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณจะ:
 • ปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ
 • รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอื่น
 • หากคุณจองในนามของบุคคลอื่น:
 • คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น ก่อนที่จะกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงข้อกำหนดที่ใช้กับการจอง (รวมทั้งกฎและข้อจำกัด) และดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นตกลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระจำนวนเงินที่พึงชำระใดๆ สำหรับการสร้างคำขอการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิกใดๆ และสำหรับเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง
คุณตกลงด้วยว่าจะไม่:
 • ทำการจองอันเป็นเท็จหรือฉ้อฉลใดๆ
 • เข้าถึง ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกเนื้อหาบนบริการของเรา โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครเปอร์ วิธีการที่ทำงานอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองใดๆ
 • ฝ่าฝืนข้อจำกัดในส่วนหัวการตัดทิ้งโรบอทบนบริการของเรา หรือข้ามหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการของเรา
 • ดำเนินการใดๆ ที่สร้างหรืออาจสร้างภาระโดยไม่มีเหตุผลหรือเป็นภาระที่หนักต่อโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 • เชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วนใดๆ ของบริการของเรา
 • “จัดเฟรม” “สร้างมิเรอร์” หรือรวมส่วนใดก็ตามของบริการของเราเข้าในเว็บไซต์อื่นใด
การเข้าถึง
เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลใดก็ตามในบริการของเราเมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ใช้ได้ โดยกระทำการอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ เรายังอาจทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต่อบริการของเราเมื่อใดก็ได้
บัญชี
หากต้องการสร้างบัญชี คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการสร้างบัญชีที่แจ้งไว้ผ่านทางบริการของเรา
บัญชีที่คุณสร้างขึ้นบนบริการของเราช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ แอป เครื่องมือและบริการอื่นๆ ที่นำเสนอโดยสมาชิกในกลุ่มบริษัทของเรา (ซึ่งรวมถึง Expedia และ vrbo) โดยใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีเดียวกัน นอกเหนือจากบริการของเรา (“บัญชี Expedia Group") โปรดทราบว่าเมื่อใช้บัญชี Expedia Group ของคุณ ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ แอป เครื่องมือ และบริการที่คุณใช้อยู่นั้นจะควบคุมการใช้บริการเหล่านั้นของของคุณ
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลบบัญชีได้ โดยเข้าสู่ระบบในบัญชีของคุณบนบริการของเรา และปฏิบัติตามกระบวนการลบบัญชีที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ (เช่น การลบหรือการเข้าถึง) ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
วิธีการที่เราเรียงลำดับผลการค้นหาของคุณ
มีตัวเลือกการเดินทางจำนวนมากที่ใช้ได้โดยผ่านทางบริการของเรา และเราต้องการทำให้ผลการค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้องเท่าที่เป็นไปได้ ในหน้าผลการค้นหา คุณจะเห็นการจัดลำดับตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกวิธีเรียงลำดับผลลัพธ์ของคุณ และใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ตามการกำหนดที่คุณเลือก เช่น ราคา คะแนนจากผู้เข้าพัก หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับผลการค้นหาของเราได้ที่นี่
บางครั้ง เรายังแสดงตัวเลือกการเดินทางที่เป็นรายชื่อเชิงพาณิชย์ที่ชำระเงินจากผู้ให้บริการด้านการเดินทางของเราภายในผลการค้นหาของคุณอีกด้วย โดยมีเครื่องหมายกำกับตัวเลือกการเดินทางดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลของคุณว่า “Ad” หรือใช้เครื่องหมายเทียบเท่าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะตัวเลือกดังกล่าวจากตัวเลือกการเดินทางอื่นๆ
การเปลี่ยนเส้นทางและบริการจองของบุคคลที่สาม
หากคุณถูกเปลี่ยนเส้นทางจากบริการของเราไปยังบริการจองของบุคคลที่สาม (เช่น รถเช่า) เพื่อทำการจองการเดินทาง โปรดระลึกว่าการจองใดๆ ที่ทำขึ้นผ่านบริการจองดังกล่าว จะเป็นการจองกับบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการจองกับเรา เราไม่รับผิดชอบสำหรับการจองที่ทำขึ้นผ่านทางบริการจองของบุคคลที่สาม และเราไม่รับผิดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีต่อผู้ให้บริการดังกล่าว และจะอธิบายความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวต่อคุณ
ข้อ 3 การยืนยันการจอง
อีเมลยืนยันการจองของคุณประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการจองของคุณ เช่น คำอธิบายบริการด้านการเดินทางที่จอง และราคา
เราจะส่งอีเมลยืนยันการจองของคุณและเอกสารการเดินทางใดๆ ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งไว้เมื่อทำการจอง หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการจอง โปรดติดต่อเรา
ข้อ 4 การชำระเงิน
ราคา
ราคาของบริการด้านการเดินทางจะเป็นไปตามที่แสดงบนบริการของเรา ยกเว้นในกรณีของข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด
ราคาสำหรับบริการด้านการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่กระทบการจองที่ยอมรับแล้ว ยกเว้นในกรณีของข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด เราแสดงบริการด้านการเดินทางจำนวนมาก และเราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่แสดงมีความถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับราคาบนบริการของเรา
หากมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดและคุณได้ทำการจองแล้ว เราจะเสนอโอกาสให้แก่คุณในการรักษาการจองนั้นไว้โดยจ่ายในราคาที่ถูกต้อง มิฉะนั้น เราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ เราไม่มีภาระผูกพันในการจัดให้มีบริการด้านการเดินทางแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้หลังจากที่คุณได้ส่งอีเมลยืนยันการจองแล้วก็ตาม หากคุณควรจะมองเห็นข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างชัดเจนตามสมควรแก่เหตุผล