ข้ามไปยังหน้าหลัก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

พิมพ์ทั้งหมด

สารบัญ

 

บทนำ

การใช้เว็บไซต์ Hotels.com

ข้อจำกัดในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การปฏิเสธความรับผิด

การชดใช้ค่าเสียหาย

ห้ามการใช้งานโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้าม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลด

การจองที่พักแบบจ่ายตอนนี้ (จ่ายล่วงหน้า)

จ่ายออนไลน์ตอนนี้หรือจ่ายทีหลังตามรายละเอียดของที่พัก

ราคา

วิธีการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของเราบน Hotels.com

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com™ Rewards

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

การปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้

กฎและข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

การจองเป็นหมู่คณะ

การจองการเข้าพักระยะยาว

เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคาร

วิธีการชำระเงินแบบอื่น

รีวิวผู้ใช้ ความคิดเห็น รูปถ่าย และเนื้อหา

แนวทางการส่งรูปถ่าย

หนังสือแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์

หนังสือแจ้งคัดค้าน

การบอกเลิกบัญชี

หนังสือโต้แย้ง

ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ Hotels.com

 

บทนำ

 

คำว่า "เรา" "บริษัท" และ "Hotels.com" หมายถึง Hotels.com, L.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัดในเท็กซัสที่มีสำนักงานจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่ 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA บริษัทในเครือและ/หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ("Hotels.com") และ "คุณ" หมายถึงบุคคลแต่ละคนที่สร้างบัญชีกับเราและ/หรือ ลูกค้าที่จองการจองผ่านเราโดยตรงโดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือโดยอ้อมผ่านทางบริษัทในเครือใดๆ ของเราผ่านทางผู้ที่เราให้บริการ

 

เว็บไซต์นี้นำเสนอให้แก่คุณและมีเงื่อนไขตามการยอมรับของคุณโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งที่มีอยู่ในนั้นตามที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการจอง การที่คุณใช้บัญชีของคุณทุกครั้งและการที่เราใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ พร้อมด้วยการจองที่คุณจองผ่านเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งต่อไปนี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราก่อให้เกิดข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งดังกล่าวทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ Hotels.com อาจขยายสิทธิประโยชน์ของการจัดเตรียมในข้อตกลงฉบับนี้ต่อบริษัทในเครือ ซึ่งให้บริการเดินทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ Hotels.com ในประเทศไทย

 

การใช้เว็บไซต์ HOTELS.COM

 

เว็บไซต์ Hotels.com จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการระบุว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือไม่ และเพื่อทำการจองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจในทางอื่นใดกับซัพพลายเออร์เท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประสงค์อื่นใด คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ) และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าสู่ข้อตกลงฉบับนี้และใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยคุณ (ตลอดจนการใช้บัญชีของคุณโดยผู้อื่น) คุณยังรับรองด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณหรือบุคคลอื่นที่คุณให้อำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการแทนให้ไว้ในการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความจริงและถูกต้อง ห้ามทำการจองที่ไม่แน่นอน เป็นความเท็จ หรือฉ้อโกงใดๆ หรือการจองใดๆ เพื่อเตรียมรับมือกับความต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัด คุณตกลงว่าจะใช้เครื่องมือในการจองบริการเดินทางของเว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองหรือซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น สำหรับคุณหรือสำหรับบุคคลอื่นที่คุณให้อำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการ คุณเข้าใจว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการจองบริการเดินทางของเว็บไซต์นี้มากผิดปกติ กิจกรรมที่น่าสงสัย ร่องรอยของการฉ้อโกง หรือการใช้เครื่องมือดังกล่าวในทางที่ผิด อาจส่งผลให้ Hotels.com ยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชี Hotels.com ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Hotels.com ยังอาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชี Hotels.com ใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณทำการจองเป็นจำนวนมากบนเว็บไซต์นี้ และ Hotels.com พิจารณา (โดยกระทำการอย่างมีเหตุผล) เห็นว่าการจองเช่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ หากการจองที่ยกเลิกดังกล่าวเป็นการจองที่ขอคืนเงินไม่ได้ Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้แก่คุณสำหรับการจองที่ยกเลิก หากคุณกระทำการฉ้อโกงใดๆ Hotels.com สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นใดๆ และคุณอาจต้องรับผิดต่อความเสียหายทางการเงินต่อ Hotels.com รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและค่าเสียหาย  หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกการจองหรือการอายัดหรือการปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 

ข้อจำกัดในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 

 

เว็บไซต์นี้จัดมีขึ้นเพื่อการใช้งานของคุณในทางส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงราคาและความสามารถในการให้บริการเดินทาง) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hotels.com หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของบริษัท ตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้โดยสอดคล้องกัน คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ส่วนตัว (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ในขณะที่คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทางของคุณ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ในจำนวนจำกัดสำหรับการเดินทางหรือบริการที่ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา แจกจ่าย ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานสืบเนื่อง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่: 

• ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ เช่น (แต่ไม่จำกัดแค่เพียง) การจองบริการเดินทางหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ

•   เข้าถึง ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) วิธีการที่ทำงานอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hotels.com, L.P. 

•   ฝ่าฝืนข้อจำกัดในส่วนหัวการตัดทิ้งโรบอทบนเว็บไซต์นี้ หรือเพิกเฉยหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ 

•   ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลยพินิจของ Hotels.com เห็นว่าก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานของ Hotels.com โดยไม่มีเหตุผลและเกินสมควร หรือ 

•   การเชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงพาธการซื้อสำหรับบริการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hotels.com 

 

การปฏิเสธความรับผิด 

 

ข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่จะจำกัดหรือตัดความรับผิดของเราหรือพิจารณาได้ว่าจำกัดหรือตัดความรับผิดของเราต่อการฉ้อโกงของเรา หรือต่อการบาดเจ็บหรือการถึงแก่ชีวิตส่วนตัวที่มีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อของเรา

 

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือการพิมพ์ผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HOTELS.COM และบริษัทในเครือไม่ได้รับประกันความถูกต้องแม่นยำ และปฏิเสธความรับผิดสำหรับความคลาดเคลื่อนอันเกี่ยวกับที่พัก และรูปถ่ายของซัพพลายเออร์อื่นๆ สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก เรือ ยานยนต์ และคำอธิบายผลิตภัณฑ์อื่นๆ และรายชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก และคำอธิบายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งข้อมูลส่วนมากจัดให้มาโดยซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง การให้คะแนนที่พักที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และ HOTELS.COM และบริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของการให้คะแนนดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงจะถูกเพิ่มให้กับข้อมูลที่มีอยู่ในนี้เป็นระยะๆ HOTELS.COM บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

 

HOTELS.COM บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรองหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดย HOTELS.COM หรือบริษัทในเครือ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดได้รับการจัดหา "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ ทั้งสิ้น HOTELS.COM บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวปฏิเสธความรับผิด ณ ที่นี้ต่อการรับประกันทั้งหมดและเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว รวมทั้งการรับประกันโดยนัยทั้งหมดและเงื่อนไขสำหรับความสามารถที่จะขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์

 

สายการบิน ที่พัก และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่ให้บริการเดินทางหรือบริการอื่นๆ สำหรับ HOTELS.COM เป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ HOTELS.COM หรือบริษัทในเครือ HOTELS.COM และบริษัทในเครือไม่รับผิดต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ดังกล่าวใดๆ หรือต่อการบาดเจ็บส่วนตัว การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น HOTELS.COM และบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดและจะไม่ชำระเงินคืนในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การหยุดงานประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ นอกเหนืออำนาจควบคุมโดยตรง และไม่มีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำการของภาครัฐหรือผู้มีอำนาจใดๆ

 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HOTELS.COM บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม เป็นการลงโทษ โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรืออื่นๆ แม้ว่า HOTELS.COM บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เนื่องจากบางรัฐ/เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ตัดหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดดังกล่าวอาจใช้กับคุณไม่ได้

 

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นก็ตาม หากพบว่า Hotels.com หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทต้องรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับเหตุที่เกิดขึ้นใดๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของ Hotels.com และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน (ก) ค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระให้แก่ Hotels.com โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) หนึ่งร้อยสิบดอลลาร์สหรัฐ (USD110.00) หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น

 

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหมวดนี้จะคงอยู่และใช้บังคับต่อไป แม้จะพบว่าการเยียวยาที่จำกัดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญก็ตาม การจำกัดความรับผิดที่ให้มาในข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อสิทธิประโยชน์ของ Hotels.com และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

 

การชดใช้ค่าเสียหาย 

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Hotels.com บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทดังกล่าวให้พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ์ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การฟื้นสภาพ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใดด็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามเหตุผลอันสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดย

• คุณหรือในนามของคุณในส่วนที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ 

• โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลของ 

-        การทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ของคุณหรือเอกสารที่อ้างอิงในที่นี้ 

-        การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือ 

-        การใช้เว็บไซต์นี้โดยคุณ 

 

ห้ามการใช้งานโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้าม 

 

คุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้ามโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งเหล่านี้ โดยเป็นเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

 

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Hotels.com ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น Hotels.com ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบุคคลเหล่านั้นหรือการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ การที่ Hotels.com รวมไฮเปอร์ลิงก์ไว้เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมิได้แสดงนัยถึงการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

 

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้ 

 

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Hotels.com บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทดังกล่าว การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ถ้ามี ซึ่งใช้ประกอบหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") คุณไม่อาจติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์ใดๆ ที่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานร่วมอยู่ด้วยหรือมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนั้นก่อน

 

สำหรับซอฟแวร์ใดๆ ที่ไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานร่วมอยู่ด้วย Hotels.com, L.P. จะมอบสิทธิ์การใช้งานส่วนตัวที่โอนสิทธิ์ไม่ได้แก่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์นั้นในการดูหรือใช้เว็บไซต์นี้ในทางอื่น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมทั้งโดยไม่จำกัดแค่เพียงโค้ด HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นของ Hotels.com บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายห้ามการผลิตซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำซอฟต์แวร์โดยชัดแจ้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ถูกลงโทษอย่างหนักทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

 

ห้ามคัดลอกหรือผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อการผลิตซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำต่อไปโดยเด็ดขาด โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกัน ถ้ามี ตามข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น

 

คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบใดๆ และ/หรือข้อมูลเทคนิคอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบบังคับในการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกกลับซอฟต์แวร์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังประเทศใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

 

เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลด

 

สามารถใช้รหัสส่วนลด ("คูปอง") กับการจองที่พักแบบเติมเงินได้ ยกเว้นการจอง ณ ที่พักที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการ ซึ่งจะแสดงรายชื่อที่พักพร้อมกับคูปองเฉพาะแต่ละใบ

 

ทั้งนี้ ที่พักที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

 

ไม่สามารถใช้คูปองที่มีส่วนลดในสกุลเงินใสกุลเงินหนึ่ง (เช่น ส่วนลด 10 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการจองที่ชำระเงินในสกุลเงินอื่นได้

 

ในกรณีของการจองหลายห้อง (กล่าวคือกรณีที่คุณจอง 2 ห้องขึ้นไปในการจองเดียวกัน) (1) ส่วนลดใช้กับราคาห้องพักห้องแรกที่รวมอยู่ในคำขอจองที่พัก และ (2) จะต้องผ่านข้อกำหนดในการใช้จ่ายขั้นต่ำใดๆ ในการจองห้องพักห้องแรกดังกล่าว ก่อนหักภาษีและค่าธรรมเนียม

 

โปรดดูข้อจำกัดเฉพาะในการใช้คูปองในประกาศเกี่ยวกับคูปองที่เกี่ยวข้อง 

 

ไม่สามารถใช้คูปองร่วมกับคูปองอื่น โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษ หรือในเวลาแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ของ Hotels.com ได้  

 

สามารถใช้คูปองหนึ่งใบต่อการจองหนึ่งครั้งเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะถูกนำมาใช้บังคับ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ไม่สามารถนำคูปองไปขายหรือโอนสิทธิ์ได้

 

ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มทั้งหมดใช้กับการจองที่ทำขึ้นโดยใช้คูปอง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในเวลาที่ทำการจอง หรือชำระโดยอ้อม ณ ที่พัก และเป็นความรับผิดชอบของคุณ คูปองจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อแลกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอเท่านั้น คูปองไม่มีมูลค่าเงินสดและจะไม่มีการเสนอการคืนเงินหรือเงินสดแบบอื่นหากแลกใช้คูปองเป็นบางส่วน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปอง

 

คูปองแบบใช้ครั้งเดียวจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ในทันทีที่ทำการจองที่มีสิทธิ์ และไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนคูปองได้ และจะไม่มีการคืนเงินหากแลกใช้คูปองเป็นบางส่วน คูปองแบบใช้หลายครั้งจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองแต่ละใบ

 

หากมีการเปลี่ยนวันที่เข้าพักของการเดินทางหลังจากที่ใช้คูปองไปแล้ว คูปองดังกล่าวจะใช้ไม่ได้กับตารางการเดินทางที่เปลี่ยนนั้น ไม่สามารถใช้คูปองกับการจองที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้ 

 

คูปองไม่อาจ (ก) นำไปเผยแพร่ โอนสิทธิ์ หรือขายได้โดยคุณ หรือ (ข) ได้มาโดยผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ทำสำเนา ปลอมแปลง หรือดัดแปลงในวิธีใดๆ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้คูปองเป็นโมฆะ และอาจถือเป็นการฉ้อโกงได้

 

Hotels.com อาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่ทำขึ้นโดยใช้คูปอง ภายใต้ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์และไม่ต้องแสดงเหตุผล หากภายในความคิดเห็นที่มีเหตุผล คุณได้ (ก) ทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปอง (ข) ใช้คูปองที่เป็นโมฆะ (ค) ใช้คูปองเพื่อนำไปขายต่อที่พักใดๆ ที่จองไว้ หรือ (ง) ดำเนินการอื่นๆ โดยฉ้อฉล Hotels.com สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่คุณสำหรับการจองที่ยกเลิก รวมทั้งการจองที่คืนเงินไม่ได้

 

บริษัทท่องเที่ยวในเครือโปรแกรมบริษัทท่องเที่ยวของ Hotels.com ไม่สามารถใช้คูปองได้

 

Hotels.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้

 

 

การจองที่พักแบบจ่ายตอนนี้ (จ่ายล่วงหน้า)

 

คุณยอมรับว่า Hotels.com และพาร์ทเนอร์ได้เจรจาต่อรองราคาห้องพักบางอย่างกับซัพพลายเออร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว Hotels.com และพาร์ทเนอร์ให้บริการอำนวยความสะดวกในการจองโรงแรมแบบจ่ายล่วงหน้าเพื่อรับค่าธรรมเนียม ("ค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวก") โดยซัพพลายเออร์จะเป็นผู้ให้บริการด้านที่พัก ราคาห้องพักที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคารวมของราคาห้องพักที่เจรจาต่อรองล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองโดย Hotels.com และพาร์ทเนอร์ในนามของคุณและค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวกที่ Hotels.com และพาร์ทเนอร์เก็บจากคุณสำหรับการให้บริการ สำหรับการจองที่พักแบบจ่ายล่วงหน้า Hotels.com และ/หรือพาร์ทเนอร์อาจเป็นผู้ให้อำนวยความสะดวกในการจองห้องพักของคุณและยังรับการชำระเงินและเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินของคุณตามที่กำหนดด้านล่าง คุณอนุญาตให้ Hotels.com และพาร์ทเนอร์อำนวยความสะดวกในการจองสำหรับราคาในการจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวก อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าบริการ และภาษี (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) และภาษีต่างๆ สำหรับบริการของ Hotels.com และพาร์ทเนอร์ คุณยอมรับว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บโดยนิติบุคคลผู้ค้าของ Hotels.com (ตามที่กำหนดด้านล่าง) สำหรับราคาการจองทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการ)

 

เมื่อคุณส่งคำขอการจองเท่ากับว่าคุณอนุญาตให้ Hotels.com และพาร์ทเนอร์ รวมถึง Travelscape, LLC อำนวยความสะดวกในการจองในนามของคุณ รวมถึงดำเนินการจัดการชำระเงินกับซัพพลายเออร์

 

คุณรับทราบว่า Hotels.com และพาร์ทเนอร์จะไม่เก็บภาษีจากเงินที่โอนให้กับหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เกี่ยวกับภาระภาษีในจำนวนที่เราเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของเรา อัตราภาษีที่ประเมินในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีบริการ และอื่นๆ) ซึ่ง Hotels.com และพาร์ทเนอร์จ่ายให้กับซัพพลายเออร์โดยเกี่ยวข้องกับการจองของคุณ ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนที่แท้จริงที่ Hotels.com และพาร์ทเนอร์ชำระให้กับซัพพลายเออร์อาจแตกต่างไปจากยอดอัตราภาษีที่ประเมิน โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี หน้าที่ในการชำระภาษี และอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณเข้าพักโรงแรมจริงๆ เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับคุณ ค่าบริการที่ Hotels.com และพาร์ทเนอร์เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของตนจะแตกต่างกันไปโดยเป็นไปตามจำนวนเงินและประเภทของการจอง

 

ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีบริการ หรือภาษีอื่นๆ ที่คล้ายกันจะมีการเรียกเก็บในจำนวนที่เราเรียกเก็บสำหรับบริการของเรา (ค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวก) ในเขตอำนาจศาล จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา (หากมี) อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าพัก

 

จ่ายออนไลน์ตอนนี้หรือจ่ายทีหลังตามรายละเอียดของที่พัก

  

สำหรับที่พักบางแห่ง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายออนไลน์ทันทีหรือจ่ายทีหลังที่โรงแรม หากคุณเลือกตัวเลือกจ่ายทางออนไลน์ทันที เราจะเรียกเก็บเงินในสกุลเงินที่คุณเลือกทันที บริษัทที่รับการชำระเงินและเรียกเก็บกับบัตรชำระเงินของคุณ ได้แก่ (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spain Travelscape LLC, หรือพาร์ทเนอร์ Hotels.com(“นิติบุคคลผู้ค้าของ Hotels.com”) ในนามของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการการเดินทาง หรือ (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง เมื่อ นิติบุคคลผู้ค้าของ Hotels.com รับชำระเงินและเรียกเก็บกับบัตรของคุณ กฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกรรมการชำระเงินนั้นคือกฎหมายในพื้นที่ของนิติบุคคลผู้ค้าของ Hotels.com นั้น คุณยอมรับว่าศาลในสถานที่นั้นจะมีเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากธุรกรรมการชำระเงินกับนิติบุคคลผู้ค้าของ Hotels.com เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำว่าผู้ค้าในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะหมายถึงพาร์ทเนอร์ของ Hotels.com ที่ได้รับอนุญาตและมีความรับผิดชอบโดยสถาบันการเงินในการประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินของคุณ

หากคุณเลือกที่จะจ่ายทีหลังที่ที่พักนั้น ที่พักจะเรียกเก็บคุณเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของที่พักที่เกี่ยวข้องในเวลาที่คุณเข้าพักและเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการชดเชยสำหรับบริการที่เราให้กับซัพพลายเออร์ อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเวลาที่ทำการจองและเวลาเข้าพัก คุณต้องให้รายละเอียดของบัตรชำระเงินของคุณและซัพพลายเออร์หรือ Hotels.com จะต้องตรวจสอบ (i) ความถูกต้องของบัตรชำระเงิน (ผ่านการเรียกเก็บในมูลค่าเล็กน้อยที่จะได้รับคืนภายในสองสามวันหรือหักออกจากการชำระเงินขั้นสุดท้ายที่ครบกำหนดต่อซัพพลายเออร์) และ (ii) จำนวนเงินที่ใช้ได้ในบัตรชำระเงิน (จะได้รับการยืนยันจากธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณ) Hotels.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนตรงตามเวลาที่กำหนด (โปรดดูกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์)

 

ราคา

  

ราคาของบริการเดินทางจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นระยะๆ ยกเว้นในกรณีของความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อการจองที่ได้รับแล้ว  แม้ว่า Hotels.com จะดำเนินการอย่างดีที่สุดก็ตาม แต่บริการเดินทางบางรายการที่แสดงบนเว็บไซต์อาจแสดงราคาไม่ถูกต้องได้ Hotels.com สงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือการจองที่ทำขึ้นในราคาที่ไม่ถูกต้องที่ค้างอยู่ ในกรณีดังกล่าว ถ้ามี เราจะเสนอโอกาสให้คุณในการใช้การจองที่ค้างอยู่นั้นต่อไปในราคาที่ถูกต้อง มิฉะนั้น เราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่คิดค่าปรับ Hotels.com ไม่อยู่ภายใต้สัญญาผูกมัดใดๆ ที่ต้องเสนอบริการเดินทางให้แก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้หลังจากที่คุณส่งการยืนยันการจองของคุณแล้วก็ตาม

 

เราแสดงผลิตภัณฑ์และบริการบน HOTELS.COM อย่างไร

ลูกค้ามีหลายตัวเลือกบน Hotels.com เพื่อช่วยในการค้นหาที่พักที่สมบูรณ์แบบ  การตั้งค่า "เรียงลำดับ" ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามความต้องการ ไม่ว่าจะเรียงตามราคา คะแนนรีวิวที่ตรวจยืนยันแล้ว หรือเกณฑ์การค้นหาอื่นๆ  นอกจากนี้ การตั้งค่า "กรอง" ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถรวมหรือไม่รวมตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการเดินทาง  หากไม่ได้เลือกตัวเลือกใดๆ Hotels.com จะแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในผลการค้นหาตามหลักเกณฑ์ที่แสดงด้านล่างนี้

ในการเรียงลำดับ "รายการโปรดของเรา" ตามค่าเริ่มต้น ลำดับการเรียงจะแสดงถึงความเกี่ยวข้องของที่พักกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ เนื่องจากเราต้องการให้คุณค้นหาข้อเสนอที่เหมาะสำหรับคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  เราวัดความเกี่ยวข้องดังกล่าวโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งที่พัก คะแนนรีวิว ความนิยมของที่พัก (วัดจากจำนวนลูกค้าบนเว็บไซต์ของเราที่จองที่พักนั้นๆ) คุณภาพของเนื้อหาที่จัดให้โดยที่พัก และราคาที่ดึงดูดใจและจำนวนห้องพักว่างของที่พัก โดยนำปัจจัยทั้งหมดนี้มาเทียบกับที่พักอื่นๆ ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่คุณเลือก ค่าตอบแทนที่ทางที่พักจ่ายให้แก่เราสำหรับการจองที่ทำขึ้นโดยผ่านเว็บไซต์ของเราก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจัดอันดับโดยเปรียบเทียบสำหรับที่พักที่มีข้อเสนอคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาตามปัจจัยความเกี่ยวข้องที่อธิบายไว้ข้างต้น สำหรับการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง (เช่น ตามราคาหรือตามระดับดาว) ที่พักที่มีผลการค้นหาใกล้เคียงกันจะได้รับการเรียงลำดับตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ Hotels.com จะยังคงปรับปรุงบริการของเราให้เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ประสบการณ์สูงสุดแก่ลูกค้า  ดังนั้น เราอาจทดสอบอัลกอริทึมการเรียงลำดับตามค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกันเป็นครั้งคราว

 

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก

 

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองที่พักได้ทางออนไลน์ภายใต้การจองของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com ของคุณ หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา 

 

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ประเภทเตียง ห้องพักแบบสูบบุหรี่ได้หรือปลอดบุหรี่ คำขอพิเศษ ตัวเลือกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก และวันที่เดินทาง โดย Hotels.com ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซัพพลายเออร์ที่ให้บริการที่พักอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ/หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก  ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปแล้วแต่การจอง ดังนั้น โปรดทบทวนรายละเอียดในอีเมลยืนยันของคุณ

 

คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคุณตามที่ซัพพลายเออร์กำหนด ในกรณีที่จำกัด ที่พักบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลังจากที่จองแล้ว ตามที่ระบุไว้ในกฎและข้อจำกัดสำหรับการจองที่พัก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจองที่พักของคุณที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า

 

ในกรณีที่ทางที่พักไม่สามารถให้ห้องพักแก่การจองของคุณได้ Hotels.com จะไม่รับผิดต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการย้ายที่พัก

 

หากคุณไม่ปรากฏตัวในคืนแรกที่จอง แต่ต้องการเช็คอินในคืนหลังจากนั้นของการจอง คุณจะต้องยืนยันการจองนั้นกับ Hotels.com ไม่เกินวันที่เช็คอินเดิม เพื่อไม่ให้การจองทั้งหมดของคุณถูกยกเลิก หากคุณไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับ Hotels.com การจองทั้งหมดอาจถูกยกเลิก และจะทำการคืนเงินให้คุณโดยสอดคล้องกับกฎและข้อจำกัดของที่พักแต่ละแห่ง ตามที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการจอง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HOTELS.COM™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards คือโปรแกรมสมาชิกของ Hotels.com (“โปรแกรม”) สำหรับแต่ละคืนที่คุณจองและเข้าพักในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ คุณจะสะสมสแตมป์หนึ่งดวง (“สแตมป์”) เมื่อคุณสะสมสแตมป์ครบ 10 ดวง เราจะแจกคืนเข้าพัก Rewards 1 คืนให้คุณแลกรับ (“คืนเข้าพัก Rewards”) คืนเข้าพัก Rewards ดังกล่าวไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการจองของคุณ ซึ่งคุณต้องจ่ายเมื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแลก (“ค่าธรรมเนียมการแลก”) เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards บนเว็บไซต์บนเดสก์ท็อป/มือถือของเรา  เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกจากคุณ เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards บนแอพมือถือของเรา

 

การจองทั้งหมดต้องทำขึ้นทางออนไลน์หรือบนแอพมือถือของเรา คุณสามารถสะสมสแตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

 

โปรแกรมนี้เปิดรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ) ที่สมัครเป็นสมาชิก Hotels.com ด้วยอีเมลที่ถูกต้อง แล้วเข้าร่วมโปรแกรม บริษัท สมาคม หรือหมู่คณะอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

 

การสะสมสแตมป์

 

คุณจะสะสมสแตมป์ 1 ดวงสำหรับแต่ละคืนที่คุณเข้าพักในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ สะสมสแตมป์ 10 ดวง รับคืนเข้าพัก Rewards 1 คืน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com ของคุณ เมื่อคุณจองทางออนไลน์และแอพมือถือของเรา เพื่อให้เราสามารถเพิ่มสแตมป์ที่คุณสะสมในบัญชีของคุณได้ หลังการเข้าพักของคุณ หากคุณจองกับเราผ่านทางโทรศัพท์ คุณต้องแจ้งอีเมลที่ใช้กับบัญชีของคุณให้เราทราบ เพื่อให้เราทราบว่าจะเพิ่มสแตมป์ให้คุณได้ที่ไหน สมาชิก Hotels.com Rewards เท่านั้นที่สามารถสะสมสแตมป์ได้ ผู้เข้าพักอื่นๆ ในการจองเดียวกันจะสะสมสแตมป์ไม่ได้ และคุณจะสะสมสแตมป์สำหรับการจองที่พักใดๆ ที่ทำขึ้นก่อนเข้าร่วมโปรแกรมไม่ได้

 

เราจะเพิ่มสแตมป์ใดๆ ที่คุณสะสมในบัญชีของคุณไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเช็คเอาท์จากที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards หากคุณสะสมสแตมป์ แต่ในภายหลัง เราเชื่อว่าคุณไม่ได้เข้าพักในที่พักโดยสมบูรณ์ (“สแตมป์ที่ไม่มีผลใช้”) เราสงวนสิทธิ์ในการลบสแตมป์ที่ไม่มีผลใช้เหล่านั้นออกจากบัญชีของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณยกเลิกการจองหรือไม่ได้เช็คอินในที่พัก ซึ่งจะทำให้สแตมป์ไม่มีผลใช้ สแตมป์ที่ไม่มีผลใช้ไม่นับรวมในสแตมป์ 10 ดวงที่ใช้ในการแลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณอาจต้องรอถึง 35 วันเพื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards หากคุณสะสมจำนวนสแตมป์ผ่านตัวเลือก "จ่ายทีหลัง/จ่ายที่ที่พัก"  

 

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณสะสมสแตมป์มาแล้วกี่ดวงได้ตลอดเวลาในบัญชีของคุณ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้ใน Hotels.com ใช้แอพมือถือของเรา หรือโทรติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณนั้นถูกต้อง หากคุณเชื่อว่าคุณสะสมสแตมป์ในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง เราจะตรวจสอบให้คุณ หากการจองใดๆ ไม่มีผลใช้ตามที่กล่าวมาข้างต้น เราจะลบการจองนั้นออกจากบัญชีของคุณ

 

นอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณจะสะสมสแตมป์ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้:

1. การจองที่ทำขึ้นกับเว็บไซต์ Hotels.com ที่เป็นพาร์ทเนอร์

2. การจองที่ทำขึ้นก่อนที่คุณเข้าร่วมโปรแกรม

3. การจองแพ็คเกจ กล่าวคือ ที่พัก + เที่ยวบิน

4. การจองบางอย่างที่ทำขึ้นโดยใช้คูปองส่วนลด คูปองหรือรหัส โดยคุณจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละอย่าง

5. การจองที่ทำขึ้นผ่านทางบริการจองเป็นหมู่คณะ

6. การจองที่คุณไม่ได้เสียเงินใดๆ ได้แก่ การจองฟรี

 

การแลกรับคืนเข้าพัก REWARDS

 

เมื่อคุณสะสมสแตมป์ครบ 10 ดวง เราจะให้คืนเข้าพัก Rewards 1 คืนเพื่อให้คุณแลกรับ ณ โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards ที่ใดก็ได้ คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ทางออนไลน์และบนแอพมือถือของเรา

 

มูลค่าสูงสุดสำหรับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณจะเป็นไปตามมูลค่าของสแตมป์ 10 ดวงที่คุณสะสม ตราบใดที่ยังไม่หมดอายุ มูลค่าดังกล่าวจะเท่ากับราคาห้องพักต่อวันโดยเฉลี่ย ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ของสแตมป์ที่คุณสะสมไว้ก่อนหน้านี้

 

หากคุณสะสมสแตมป์ในราคาลับเฉพาะของ Hotels.com (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) จะใช้ราคานี้คำนวณแทนราคาปกติ คุณต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ  นอกจากนี้ คุณยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแลก เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards บนเว็บไซต์บนเดสก์ท็อป/มือถือของเรา  เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกจากคุณ เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards บนแอพมือถือของเรา

 

หากคุณได้ใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันในการสะสมสแตมป์ 10 ดวง มูลค่าของสแตมป์แต่ละดวงจะคำนวณโดยใช้สกุลเงินของดินแดนที่คุณอยู่ในขณะที่เข้าร่วมโปรแกรม

 

การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองที่ใช้บังคับทั้งหมด คุณไม่สามารถสะสมสแตมป์ได้ เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards สแตมป์ไม่มีมูลค่าเงินสด และคุณไม่สามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards เป็นเงินสดได้

 

หากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการเข้าพักที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าสูงสุดของคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ คุณจะไม่ได้รับส่วนต่างที่เป็นเงินสด เครดิต หรือสิ่งอื่นใด คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการเข้าพักที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าสูงสุดของคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ โดยคุณจ่ายแค่เพียงส่วนต่างเท่านั้น

 

หากคุณมีคืนเข้าพัก Rewards ที่จะแลกรับมากกว่า 1 คืน คุณสามารถเลือกว่าจะใช้สิทธิ์นั้นกับการจองใดได้ หากคุณเลือกที่จะใช้คืนเข้าพัก Rewards หลายคืนในการจองเดียวกัน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกสำหรับแต่ละคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณแลกรับบนเว็บไซต์บนเดสก์ท็อป/มือถือของเรา คุณไม่สามารถใช้คืนเข้าพัก Rewards ร่วมกับข้อเสนอ คูปองส่วนลด คูปองหรือรหัสอื่นใดได้ เว้นแต่ข้อกำหนดของแต่ละอย่างระบุว่าสามารถทำได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณจองการเข้าพักและแลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณจะรับส่วนลดเพิ่มเติมในการจองนั้นไม่ได้

 

หากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการจองที่นานเกิน 1 คืน เราจะใช้มูลค่าของสิทธิ์นั้นกับคืนที่มีราคาแพงที่สุดในการจองนั้น โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าสูงสุด

 

การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับทั้งหมดที่ทางที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ส่งมาให้เรา หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เราจะคืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณและคืนเงินค่าธรรมเนียมการแลกใดๆ  หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน 1-99% โดยจะไม่คืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณ แต่เราจะคืนค่าธรรมเนียมการแลกใดๆ ให้คุณ  หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ โดยจะไม่คืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการแลกใดๆ ให้คุณ

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนวันที่ของการจองที่มีคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณแลกรับ คุณจะต้องยกเลิกการจอง รอให้คืนเข้าพัก Rewards คืนกลับในบัญชีของคุณ แล้วจองอีกครั้ง คุณจึงจะสามารถใช้คืนเข้าพัก Rewards ของคุณกับการจองใหม่ได้

 

ระดับของ Hotels.com Rewards

 

โปรแกรมนี้มี 3 ระดับ ได้แก่ Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver และ Hotels.com Rewards Gold คุณจะเข้าร่วมโดยเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards เมื่อคุณสะสมสแตมป์ครบ 10-29 ดวงในหนึ่งรอบปีสมาชิก คุณจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Hotels.com Rewards Silver เมื่อคุณสะสมสแตมป์ครบ 30 ดวงในหนึ่งรอบปีสมาชิก คุณจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Hotels.com Rewards Gold ปีสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มสร้างบัญชีไปจนครบหนึ่งปี และแต่ละรอบปีหลังจากนั้น

 

สมาชิก Hotels.com Rewards ระดับ Silver และ Gold มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักที่คัดสรร การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ของคุณในขณะทำการจอง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาให้จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายชื่อที่พักในขณะทำการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปแล้วแต่ที่พัก ประเภทห้องพัก จำนวนห้องว่าง และวันที่เดินทาง และอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ อาจจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำ

 

สมาชิกระดับ Silver และ Gold จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่สามารถโทรติดต่อเพื่อทำการจองหรือปรึกษาเรื่องการจองได้ทุกวันตลอด 24 ชม. และยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิ์ได้รับข้อเสนอการลดราคาและข้อเสนอพิเศษก่อนใคร ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่มีสิทธิ์ในสมาชิกภาพระดับ Silver หรือ Gold และจะใช้ได้นานจนครบรอบปีสมาชิกของปีนั้นและปีสมาชิกถัดไปทั้งปี หากคุณสะสมสแตมป์ไม่เพียงพอที่จะเข้าพักในระดับ Silver หรือ Gold เราจะลดระดับของคุณลงมาสำหรับปีสมาชิกถัดไป

 

ที่พักในโปรแกรม VIP ACCESS

 

สมาชิก Hotels.com Rewards ระดับ Silver และ Gold มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเฉพาะในที่พักในโปรแกรม VIP Access การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ของคุณในขณะทำการจอง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาให้จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายชื่อที่พักในขณะทำการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปแล้วแต่ที่พักและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

 

ที่พักที่เข้าร่วมในเครือข่ายที่พักในโปรแกรม VIP Access ที่เสนอสิทธิประโยชน์นั้นอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สิ่งอำนวยความสะดวกจัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือบัญชีหลัก และจะขยายให้กับลูกค้าที่จองเพิ่มเติมผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold และ Silver เท่านั้น ภายใต้ดุลยพินิจของที่พักและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ รับประกันว่าสมาชิกระดับ Gold และ Silver จะได้รับ WiFi ฟรีในโรงแรมในโปรแกรม VIP Access ทั้งนี้หมายถึง WiFi มาตรฐาน WiFi พรีเมียม อาจใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

 

สมาชิกระดับ Gold อาจมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรด ณ จุดเช็คอินที่โรงแรมในโปรแกรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ในขณะทำการจอง การอัพเกรดของที่พักในโปรแกรม VIP Access จัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือบัญชีหลัก และจะขยายให้กับห้องพักที่จองเพิ่มเติมผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold เท่านั้น ภายใต้ดุลยพินิจของที่พักและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การอัพเกรดห้องพักอาจรวมถึงการอัพเกรดฟรีเป็นห้องประเภทที่มีมูลค่าหรือคุณภาพที่สูงกว่า ลูกค้าอาจได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในชั้นที่ดีกว่าหรือทำเลที่ดีกว่าในชั้นนั้น เช่น ห่างจากลิฟต์หรือเครื่องทำน้ำแข็ง แทนการอัพเกรดห้องพัก การจองการอัพเกรดห้องพักไม่สามารถทำได้

 

สมาชิกระดับ Gold อาจได้รับสิทธิ์ในการเช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาท์หลังเวลาในที่พักในโปรแกรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการได้ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการเช็คอินก่อนเวลาและการเช็คเอาท์หลังเวลาขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ในขณะทำการจอง การเช็คอินก่อนเวลาและการเช็คเอาท์หลังเวลาจัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือบัญชีหลัก และจะขยายให้กับลูกค้าเพิ่มเติมที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold เท่านั้น ภายใต้ดุลยพินิจของที่พักและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

 

การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุด

 

สแตมป์ของคุณจะไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่คุณใช้งานบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสะสมสแตมป์หรือรับคืนเข้าพัก Rewards ในเวลาดังกล่าว และเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวแล้ว วันหมดอายุจะขยายไปอีก 12 เดือน หากคุณไม่ได้สะสมสแตมป์หรือรับคืนเข้าพัก Rewards ในช่วงเวลา 12 เดือน สแตมป์ของคุณจะหมดอายุ และเราอาจปิดใช้งานบัญชีของคุณ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้น เราจะไม่ออกสแตมป์ให้คุณใหม่ ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าสแตมป์ของคุณครบกำหนดหมดอายุเมื่อใด

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ รวมทั้งกฎสำหรับการสะสมสแตมป์ ระดับสมาชิกภาพที่แตกต่างกันและข้อกำหนดการมีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง กฎสำหรับการแลกรับคืนเข้าพัก Rewards รายชื่อที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ และมูลค่าสูงสุดสำหรับคืนเข้าพัก Rewards เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้คุณทราบทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ Hotels.com โปรดตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำ

 

Hotels.com Rewards ไม่มีวันที่สิ้นสุดและจะใช้ได้ต่อไปจนกว่าเราจะปิดโปรแกรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ หากเราปิดโปรแกรม คุณจะมีเวลา 30 วันจากที่เราประกาศปิดเพื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ใดๆ ที่คุณมีในบัญชีของคุณ หลังจากวันดังกล่าว คุณจะเสียสิทธิ์คืนเข้าพัก Rewards และจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ

 

การที่คุณสะสมสแตมป์และแลกรับคืนเข้าพัก Rewards กับ Hotels.com Rewards ต่อไป ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณมีหน้าที่ติดตามเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใดๆ ที่เราอาจทำขึ้น เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเราเสมอ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HOTELS.COM™ REWARDS

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสมาชิกภาพของคุณ หากคุณกระทำการใดๆ โดยฉ้อฉล หรือใช้โปรแกรมสมาชิกของเราในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ ข้อบังคับ ระเบียบหรือกฤษฎีกาใดๆ หากเรายุติสมาชิกภาพของคุณ คุณอาจเสียสแตมป์และสิทธิประโยชน์ที่คุณสะสมไว้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ในการดำเนินการทางปกครองและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินคดีอาญา ถ้าจำเป็น

 

ในขณะที่คุณสมัครเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards เราอาจแจ้งการอัพเดตใดๆ ต่อบัญชีหรือธุรกรรมของคุณให้คุณทราบทางอีเมล เราอาจยึดคืนสแตมป์ของคุณเมื่อใดก็ได้ คุณไม่สามารถขายหรือโอนสิทธิ์สแตมป์ของคุณ หรือใช้ร่วมกับสแตมป์ของสมาชิกรายอื่น สแตมป์และคืนเข้าพัก Rewards ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หากสมาชิกเสียชีวิต มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือกรณีอื่นๆ โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย คุณยอมรับว่าข้อพิพาท การเรียกร้อง และมูลฟ้องทั้งหมดเช่นที่กล่าวมานี้จะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องอาศัยการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลในรูปแบบใดก็ตาม และโดยศาลที่เหมาะสมที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลดัลลัส รัฐเท็กซัส โดยเฉพาะ

 

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณ คำถามเหล่านี้จะอยู่ในการกำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส

 

โปรแกรมนี้จะเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาต การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นใด การตัดสินใจของเราสำหรับคำถามหรือข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ราคาลับเฉพาะ

 

ราคาลับเฉพาะของ Hotels.com ("ราคาลับเฉพาะ") จัดให้มีสำหรับลูกค้าต่อไปนี้:

•         ลูกค้า Hotels.com Rewards

•         ผู้ใช้ที่ปลดล็อคราคาลับเฉพาะบนเว็บไซต์โดยการสมัครรับอีเมลจาก Hotels.com และ

•         ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ด้านล่างนี้)

 

สมาชิก Hotels.com Rewards – หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com ของคุณ เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ ราคาลับเฉพาะสำหรับที่พักที่คัดสรรจะปรากฏให้คุณเห็นในตำแหน่งที่แสดงแบนเนอร์ "ราคาลับเฉพาะของคุณ" โดยอัตโนมัติ

 

ผู้สมัครรับอีเมล – หากคุณเรียกดูเว็บไซต์แต่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้โดยเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards คุณยังคงสามารถปลดล็อคราคาลับเฉพาะได้โดยการสมัครรับอีเมลจาก Hotels.com คลิก 'ปลดล็อคเลย' ในตำแหน่งที่ระบุราคาลับเฉพาะในผลการค้นหาที่พักของคุณ และป้อนอีเมลของคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าว จากนั้น ผลการค้นหาก็จะแสดงราคาลับเฉพาะบนที่พักที่เลือกในตำแหน่งที่แสดงแบนเนอร์ "ราคาลับเฉพาะของคุณ" หากคุณสมัครรับทางอีเมลไว้ก่อนแล้ว เราอาจจำคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณและระยะเวลานับตั้งแต่ที่คุณสมัคร ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะแสดงราคาลับเฉพาะของคุณอยู่แล้ว การที่คุณแจ้งอีเมลของคุณเป็นการตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนสำหรับดีลพิเศษและการลดราคาผ่านทางอีเมล แต่คุณก็สามารถเลิกรับเมื่อใดก็ได้ โดยคลิกลิงก์ 'เลิกรับ' ในอีเมลของเรา หากคุณเลิกรับ คุณจะเข้าถึงราคาลับเฉพาะด้วยวิธีนี้ไม่ได้อีกต่อไป เว้นแต่ว่าคุณจะสมัครรับใหม่

 

ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ – เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ คุณจะเห็นราคาลับเฉพาะบนที่พักที่เลือกโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่แสดงแบนเนอร์ "ราคาลับเฉพาะของคุณ" ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือจะไม่เห็นราคาลับเฉพาะ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ เว้นแต่จะลงชื่อเข้าใช้โดยเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards หรือได้สมัครรับข้อมูล Hotels.com ทางอีเมล

 

ราคาลับเฉพาะมีอยู่บนที่พักที่คัดสรรในวันที่เลือกเท่านั้น โดยจะมองเห็นราคาลับเฉพาะในกรณีที่ใช้ได้กับการค้นหาที่พักของคุณเท่านั้น

 

ในกรณีที่แสดงราคาลับเฉพาะถัดจากราคาที่ถูกขีดฆ่า ราคาที่ถูกขีดฆ่านั้นเป็นราคาปกติสำหรับที่พักนั้นบน Hotels.com โดยไม่ได้ใช้ส่วนลดอื่นๆ

 

หมวด "ราคา" ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับราคาลับเฉพาะเช่นกัน ราคาลับเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อการจองที่ยอมรับแล้ว

 

ข้อตกลงการรับประกันราคา

 

การรับประกันราคา - หากคุณพบเห็นราคาที่ต่ำกว่าราคาบน Hotels.com หรือบนเว็บไซต์อื่นภายในเวลา 23.59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก เราจะมอบเงินส่วนต่างให้คุณ การจองแพ็คเกจจะไม่มีสิทธิได้รับการรับประกันนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะใช้บังคับตามที่แสดงด้านล่างนี้

 

การส่งข้อเรียกร้อง - 

 

• สำหรับการจองที่คืนเงินไม่ได้:  Hotels.com จะจ่ายชดเชยให้คุณด้วยการออกคูปองที่มีมูลค่าตรงกับส่วนต่างราคา โดยสามารถใช้คูปองดังกล่าวในการจองบนเว็บไซต์ Hotels.com ในภายหลัง คุณต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มการรับประกันราคาทางออนไลน์ภายในเวลา 23.59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก ห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าจะต้องพร้อมให้จองในเวลาที่คุณติดต่อเรา ตามที่กำหนดโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา 

 

• สำหรับการจองที่คืนเงินได้: 

 

ก) ในกรณีที่พบราคาที่ต่ำกว่าบน Hotels.com: คุณสามารถโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ภายในเวลา 23:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก หรือยกเลิกการจองที่คุณมีอยู่ทางออนไลน์ภายใต้การจองของคุณ เมื่อลงชื่อเขาใช้ในบัญชี Hotels.com ของคุณ และจองใหม่ทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่า หากคุณโทรติดต่อเรา ห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าต้องพร้อมให้จองในเวลาที่คุณติดต่อเรา ตามที่กำหนดโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะจองห้องพักให้ใหม่ที่พบว่ามีราคาถูกกว่าตามที่คุณขอ โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินที่คุณแจ้งทางโทรศัพท์ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะยกเลิกการจองเดิมของคุณ และคุณจะได้รับเงินคืนสำหรับราคาเดิมที่จ่ายไป Hotels.com จะดำเนินการคืนเงินในทันที แต่ธนาคารของคุณอาจใช้เวลาดำเนินการคืนเงินนานถึง 30 วัน

 

ข) ในกรณีที่พบราคาที่ต่ำกว่าบนเว็บไซต์ของคู่แข่ง: Hotels.com จะคืนเงินส่วนต่างของราคา คุณต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มการรับประกันราคาทางออนไลน์ภายในเวลา 23.59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก ห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าจะต้องพร้อมให้จองในเวลาที่คุณติดต่อเรา ตามที่กำหนดโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา Hotels.com จะดำเนินการคืนเงินหลังการยืนยันคำขอของคุณ แต่ธนาคารของคุณอาจดำเนินการคืนเงินเป็นระยะเวลาถึง 30 วัน

 

การเปรียบเทียบต้องเทียบกับแผนการเดินทางเดียวกัน - การรับประกันราคาใช้ได้กับแผนการเดินทางที่ตรงกันทุกประการเท่านั้น รวมทั้ง ที่พัก ประเภทห้องพัก นโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับ และวันที่ของการเดินทางตามที่จองผ่าน Hotels.com นอกจากนี้ การเปรียบเทียบยังต้องเทียบกับที่พักแบบเดียวกันที่ซื้อต่างหากผ่านเว็บไซต์อื่นอีกด้วย  อีกนัยหนึ่ง ที่พักที่จองบนเว็บไซต์อื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันราคา การรับประกันราคาจะใช้กับราคาของการเดินทางที่จอง ตามที่แสดงในอีเมลยืนยันการจองของคุณ โดยรวมภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เราเรียกเก็บจากคุณ ณ เวลาที่ทำการจอง การรับประกันราคานี้ใช้ไม่ได้กับภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บุคคลที่สามเรียกเก็บจากคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่โรงแรมอาจเรียกเก็บจากคุณโดยตรงเมื่อคุณเข้าพักในที่พัก  ไม่มีการรับประกันราคาสำหรับการจองบนเว็บไซต์ โดยไม่ทราบชื่อที่พักหรือรายละเอียดการจองอื่นๆ จนกว่าจะทำการซื้อแล้ว คุณต้องผ่านข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้กับราคาที่ต่ำกว่า (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดแค่เพียงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ภูมิภาค และอายุ

 

การเปรียบเทียบต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป - การรับประกันราคาใช้กับราคาที่โฆษณาและต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี้ ยังใช้กับราคาลับเฉพาะของเราอีกด้วย การรับประกันราคาใช้ไม่ได้กับราคาที่เสนอบนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกของคู่แข่ง ส่วนลดหรือราคาสำหรับบริษัท ราคาสำหรับหมู่คณะ การเช่าเหมาลำ โปรแกรมคะแนนสะสม รางวัลจูงใจ การประชุม การประชุมใหญ่ Consolidator หรือ Interline ราคาที่ได้มาทางการประมูลหรือขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาที่ใช้ได้เฉพาะจากการใช้คูปองหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ที่ไม่ได้เสนอให้แก่สาธารณชนทั่วไป ราคาที่ต่ำกว่าจะต้องไม่มาจากเว็บไซต์ที่คุณโทรติดต่อไปเพื่อขอราคา หรือจากอีเมลที่คุณได้รับ 

 

การตรวจยืนยันข้อเรียกร้อง - คำขอทั้งหมดต้องได้รับการตรวจยืนยันโดย Hotels.com เราไม่รับภาพถ่ายหน้าจอหรือหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างถึงราคาที่ต่ำกว่าโดยเราไม่สามารถยืนยันได้โดยอิสระ เราจะไม่ตรวจยืนยันคำขอใดๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นผลจากการพิมพ์หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือทำขึ้นโดยฉ้อฉลหรือไม่สุจริต ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

 

การคืนเงินสำหรับคำขอที่ผ่านการตรวจยืนยันแล้ว (สำหรับการจองที่คืนเงินได้เท่านั้น) - คำขอคืนเงินที่ผ่านการตรวจยืนยันแล้วจะได้รับเงินคืนเข้าสู่บัตรที่ใช้ในการจอง ในกรณีที่คุณชำระค่าที่พักแล้วในเวลาที่ทำการจอง เราจะส่งเงินคืนให้คุณเมื่อตรวจยืนยันคำขอของคุณแล้ว  ในกรณีที่คุณเลือกที่จะชำระค่าจองสำหรับ Hotels.com ในภายหลังในที่พัก และคุณพบราคาที่ถูกกว่าบนเว็บไซต์อื่น คุณต้องชำระเงินให้แก่ที่พักในราคาเดิมเมื่อเดินทางถึง และเราจะส่งเงินคืนให้คุณหลังจากที่คุณเข้าพักเสร็จแล้ว  โปรดทราบว่าการคืนเงินใดๆ อาจใช้เวลานานถึง 30 วันหรือจนกว่ารอบการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปจะปรากฏในใบแจ้งยอดของคุณ

 

คูปอง (สำหรับการจองที่คืนเงินไม่ได้เท่านั้น) - เราจะส่งคูปองให้คุณทางอีเมลทันทีหลังจากที่คุณทำคำขอและ Hotels.com ตรวจยืนยัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองจะใช้บังคับ (ดูข้อมูลข้างต้นภายใต้ ‘เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด’)

 

การเปลี่ยนแปลง - เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการรับประกันราคาหรือจำกัดจำนวนห้องพักว่างแก่บุคคลใดก็ตาม เมื่อใดก็ตาม โดยมีเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดต่อคุณ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เงื่อนไขที่มีผลใช้ ณ เวลาที่คุณจองจะกำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ภายใต้การรับประกันราคาหรือไม่ การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดนั้น

 

จุดหมายปลายทางการเดินทาง 

 

ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่ รวมทั้งการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศ จะทำได้โดยไม่มีอุบัติการณ์ใดๆ การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งก็อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าแห่งอื่น Hotels.com แนะนำให้ผู้โดยสารทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำในการเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศของคุณ

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณมีหน้าที่ในการดำเนินการให้เรียบร้อยว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ 

 

ด้วยการเสนอการเดินทางลดราคาไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศบางแห่ง HOTELS.COM ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าวนั้นเหมาะสมหรือไม่มีความเสี่ยง และไม่รับผิดสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

 

การปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้

 

Hotels.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งที่นำเสนอต่อเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงที่จะยอมรับและอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของข้อกำหนด เงื่อนไข และหนังสือแจ้งที่มีผลใช้ ณ เวลาที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกของเว็บไซต์

 

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับควบคุมโดยกฎหมายของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา คุณยินยอมในที่นี้ต่ออำนาจตัดสินคดีและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในเทศมณฑลดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อกำหนดทุกข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลบังคับใช้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงย่อหน้านี้

 

คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับ Hotels.com โดยเป็นผลมาจากข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้

 

การปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของ Hotels.com อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของ Hotels.com ในการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหรือข้อมูลที่ Hotels.com จัดไว้ให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว

 

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ถือเอาข้อกำหนดที่ใช้ได้และบังคับใช้ได้ที่มีเจตนาใกล้เคียงข้อกำหนดเดิมมากที่สุดมาใช้แทนข้อกำหนดที่ใช้ไม่ได้และบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าว และข้อตกลงจะยังคงมีผลใช้ต่อไป

  

ข้อตกลงฉบับนี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้) จะถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับ Hotels.com ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือพร้อมกันนี้ ไม่ว่าในทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างลูกค้ากับ Hotels.com ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้หรือหนังสือแจ้งใดๆ ในฉบับพิมพ์ที่แสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่ายอมรับได้ในการพิจารณาคดีของศาลหรือทางปกครองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารธุรกิจและบันทึกประวัติอื่นๆ ที่สร้างขึ้นและเก็บรักษาไว้ในฉบับพิมพ์

 

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้ในที่นี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อแสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

 

สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

 

กฎและข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากจะใช้บังคับการจองของคุณและการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือก โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่นำมาใช้โดยซัพพลายเออร์ใดๆ ที่คุณเลือกที่จะตกลงด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการชำระเงินทุกจำนวนเมื่อครบกำหนด และการปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์เกี่ยวกับการมีอยู่และการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนตรงตามเวลาที่กำหนด คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงนามการยกเว้นความรับผิดของบุคคลดังกล่าว ก่อนที่จะรับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่บุคคลดังกล่าวเสนอ คุณเข้าใจว่าการละเมิดเงื่อนไขการซื้อใดๆ ของซัพพลายเออร์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ยกเลิกการจองหรือการซื้อของคุณ ปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเที่ยวบิน ที่พัก หรือยานยนต์ ริบเงินใดๆ ที่คุณได้ชำระสำหรับการจองหรือการซื้อดังกล่าว และ Hotels.com หักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ Hotels.com จากผลของการละเมิดดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

 

การจองเป็นหมู่คณะ

 

คุณไม่สามารถจองห้องพักได้มากกว่า 8 ห้องทางออนไลน์สำหรับที่พักเดียวกันหรือวันที่เข้าพักเดียวกัน  หากเราพิจารณาเห็นว่าคุณจองห้องพักรวมกันมากกว่า 8 ห้องโดยแยกเป็นการจองต่างหาก เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณ ถ้ามี  หากคุณจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้ เงินมัดจำของคุณจะถูกริบ  หากคุณต้องการจองห้องพัก 9 ห้องขึ้นไป คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางของเราทางโทรศัพท์ หรือกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเป็นหมู่คณะทางออนไลน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางของเราจะศึกษาคำขอของคุณ และติดต่อคุณเพื่อดำเนินการจองให้เรียบร้อย  คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้ 

 

การจองการเข้าพักระยะยาว

 

คุณไม่สามารถจองการเข้าพักได้มากกว่า 28 คืนทางออนไลน์สำหรับที่พักเดียวกัน  หากเราพิจารณาเห็นว่าคุณจองการเข้าพักรวมกันมากกว่า 28 คืนโดยแยกเป็นการจองต่างหาก เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณ ถ้ามี  หากคุณจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้ เงินมัดจำของคุณจะถูกริบ  หากคุณต้องการจองห้องพัก 29 ห้องขึ้นไป คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางของเราทางโทรศัพท์ หรือกรอกแบบฟอร์มการเข้าพักระยะยาวทางออนไลน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางของเราจะศึกษาคำขอของคุณ และติดต่อคุณเพื่อดำเนินการจองให้เรียบร้อย  คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายเงินมัดจำที่คืนเงินไม่ได้

 

เครื่องมือแปลงสกุลเงิน 

 

หากมีเครื่องมือแปลงสกุลเงินบนเว็บไซต์ จะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามแหล่งต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และควรใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โดยเราและ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของเราไม่รับรองหรือรับประกันความแม่นยำ

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคาร

 

ธนาคารและบริษัทที่ออกบัตรบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดนหรือระหว่างประเทศ  ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการจองโดยบัตรที่ออกในประเทศที่แตกต่างจากสถานที่ของผู้ค้า บริษัทที่ออกบัตรของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามพรมแดนหรือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทที่ออกบัตรบางแห่งยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแปลงสกุลเงินอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการจองในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจแปลงจำนวนเงินการจองให้เป็นสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรของคุณ

 

วิธีการชำระเงินแบบอื่น

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่น รวมทั้งบริษัทเงินทุนสำหรับผู้บริโภค เป็นครั้งคราว เพื่อให้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในเวลาชำระเงิน  ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราให้ตัวเลือกการผ่อนชำระแบบเรียลไทม์เป็นวิธีการชำระเงินแบบอื่น สำหรับการซื้อการจองการเดินทางบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถชำระต่อบริษัทเงินทุนสำหรับผู้บริโภคเป็นรายเดือนในจำนวนคงที่ การอ้างถึงชื่อ เครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่นบนเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่น หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการชำระเงินในรูปแบบอื่น  คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้วิธีการชำระเงินของผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อกำหนดและนโยบายของผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นดังกล่าว

 

รีวิวผู้ใช้ ความคิดเห็น รูปถ่าย และเนื้อหา

 

Hotels.com อาจแสดงรีวิว ความคิดเห็น รูปถ่าย และสื่ออื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อีกทั้งประสบการณ์วันหยุดและการเดินทางอื่นๆ ("รีวิว") นอกจากนี้ Hotels.com ยังอาจเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้โพสต์รีวิวได้ ("รีวิวผู้ใช้") คุณสละสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีในรีวิวผู้ใช้ดังกล่าว และ Hotels.com หรือบริษัทในเครือสามารถใช้ คัดลอก แจกจ่าย และจัดให้มีรีวิวดังกล่าวในสื่อใดๆ และรูปแบบใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตจากคุณ ในกรณีที่มีการเสนอเครื่องมือโพสต์ดังกล่าว คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งรีวิวผู้ใช้ที่เหมาะสมกับบริการดังกล่าวเท่านั้น โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และแนวทางกำกับใดๆ ที่จัดให้มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ คุณมอบสิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป โอนสิทธิ์ได้ เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิ์ต่อได้โดยครบถ้วนให้แก่ Hotels.com บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "กลุ่มบริษัท Hotels.com") และพาร์ทเนอร์เว็บไซต์ในเครือ ใช้แบรนด์ร่วม และ/หรือที่เชื่อมโยงกันที่เราให้บริการผ่านพาร์ทเนอร์ดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "พาร์ทเนอร์ของ Hotels.com") เพื่อ (ก) ใช้ ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างผลงานสืบเนื่องจากรีวิวผู้ใช้ดังกล่าว ตลอดจนแสดงต่อสาธารณะ และดำเนินการรีวิวดังกล่าวไปทั่วโลกในสื่อใดๆ ทั้งที่ทราบในปัจจุบันหรือคิดขึ้นใหม่ในภายหลัง และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเชื่อมโยงกับรีวิวผู้ใช้ดังกล่าว คุณรับทราบว่ากลุ่มบริษัท Hotels.com อาจเลือกที่จะแจ้งที่มาของรีวิวผู้ใช้ของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวที่พักที่คุณส่ง) ตามดุลยพินิจของเรา และสามารถนำรีวิวผู้ใช้ดังกล่าวไปใช้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์ของเราได้ นอกจากนี้ คุณยังมอบสิทธิ์ให้แก่กลุ่มบริษัท Hotels.com ในการดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท Hotels.com ในรีวิวผู้ใช้ด้วยการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณรับทราบและตกลงว่ารีวิวผู้ใช้ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ “ธรรมสิทธิ์” ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิ์ในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจดำรงอยู่ในรีวิวผู้ใช้ของคุณ และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านในการที่เรา หรือพาร์ทเนอร์ของ Hotels.com หรือพาร์ทเนอร์หรือผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งานของเราเผยแพร่ ใช้ ปรับเปลี่ยน ลบ หรือใช้ประโยชน์จากรีวิวผู้ใช้ของคุณ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการใช้บริการดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันว่า:

•   คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดต่อรีวิวผู้ใช้ที่คุณโพสต์ในทางอื่น 

•   รีวิวผู้ใช้ที่ส่งนั้นถูกต้อง ณ วันที่โพสต์ 

•   รีวิวผู้ใช้ที่คุณส่งมาไม่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน แนวทาง หรือนโยบายใดๆ (ตามที่ใช้บังคับเป็นครั้งคราว) ของ Hotels.com 

•   คุณจะไม่โพสต์ข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือสะเพร่าเลินเล่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือล่วงเกินบุคคลใดๆ หรือธุรกิจของบุคคลดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะไม่โพสต์ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง ประสงค์ร้าย ดูถูกดูแคลน หยาบคาย ลามกอนาจาร หรืออาจใช้เหตุผลอันสมควรพิจารณาได้ว่าเป็นเช่นนั้น 

•   คุณจะไม่กระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด และจะไม่มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการกระทำฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายใดๆ 

•   คุณจะไม่โพสต์หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่บุคคลที่สามใดๆ เป็นเจ้าของ โดยปราศจากคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งของบุคคลดังกล่าวให้ทำเช่นนั้นได้ 

•   รูปถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาต้องเป็นไปตามแนวทางการส่งรูปถ่ายของเรา

 

เราขอแจ้งให้คุณทราบข้อเท็จจริงว่ารีวิวที่แสดงในเว็บเพจนี้มาจากผู้ใช้ที่ตรวจยืนยันแล้วที่เข้าพักในที่พักที่จองบน Hotels.com หรือบนเว็บไซต์ของแบรนด์อื่นๆ ในเครือเอ็กซ์พีเดีย Hotels.com ไม่ได้เรียกร้องความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองรูปถ่ายใดๆ ที่ผู้ใช้งานส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา

 

Hotels.com ไม่ตรวจแก้คำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ที่ส่งมา และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทางใดๆ สำหรับคำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ดังกล่าว หรือการโพสต์ การใช้ หรือการแจกจ่ายคำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ดังกล่าวในเวลาต่อมา ภายขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ Hotels.com ยังไม่ตรวจยืนยัน รับรอง หรืออนุมัติมุมมองหรือความคิดเห็นที่แสดงออกในคำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ใดๆ ซึ่งอาจเป็นมุมมองส่วนตัวของบุคคลที่ส่งคำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ดังกล่าว คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจใดๆ ที่ทำขึ้นบนพื้นฐานของคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่ปรากฏในบริการด้วยตัวของคุณเอง Hotels.com อาจเสนอรางวัลจูงใจให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งรีวิวผู้ใช้ (กล่าวคือ คูปองส่วนลด การเข้าร่วมจับรางวัล ฯลฯ) เป็นครั้งคราว การที่รีวิวผู้ใช้มีความเป็นกลางและตรงไปตรงมาจึงมีความสำคัญสำหรับเรา โดยรางวัลจูงใจเหล่านี้จะมีให้แก่ลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวผู้ใช้จะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม

 

Hotels.com สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบคำวิจารณ์หรือรีวิวผู้ใช้ใดๆ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ) ด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถานการณ์ที่ Hotels.com ได้รับข้อร้องเรียนจากบุคคลที่สาม และ/หรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

แนวทางการส่งรูปถ่าย 

 

รูปถ่ายที่คุณส่งมาจะต้อง:

·         ตรงหัวข้อ – รูปถ่ายทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกับที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ หรือประสบการณ์การเดินทางโดยทั่วไป

·         เป็นมิตรต่อชุมชน/ครอบครัว –

Ø  ห้ามส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ดูหมิ่น หยาบคาย ล่วงเกิน หรือเหยียดหยาม 

Ø  ห้ามส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

Ø  ห้ามส่งรูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือบุคคลที่สามใดๆ โดยปราศจากคำยินยอมของบุคคลเหล่านั้น (หรือคำยินยอมของผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี)

Ø  เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่อาจส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ได้

 ·         ต้นฉบับ – คุณสามารถส่งได้เฉพาะรูปถ่ายของคุณเอง  ห้ามส่งรูปถ่ายจากแหล่งอื่นใด (ส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์)  ห้ามส่งรูปถ่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นของบุคคลที่สามใดๆ

·         ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีโลโก้ ตราสินค้า สื่อส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

·         ไม่มีไฟล์ที่เป็นอันตราย – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายหรืออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ของ Hotels.com และ/หรือผู้ที่ใช้งานดังกล่าว

·         คุณสมบัติของไฟล์: รูปถ่ายแต่ละรูปต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB รูปถ่ายที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .bmp, .gif หรือ .png อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

หนังสือแจ้งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์

 

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราโพสต์นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุข้อมูลต่อไปนี้มาให้เรา  โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของคุณ หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ ในหนังสือแจ้งของคุณว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นละเมิดสิทธิ์หรือไม่ อาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหาย  

1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด 

2. การระบุอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่ากระทำการละเมิดบนเว็บไซต์ เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

3. ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 

4. ข้อความที่ระบุว่าคุณมี "ความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของ หรือกฎหมาย" 

5. ข้อความที่ระบุว่า "ข้อมูลในหนังสือแจ้งนั้นถูกต้อง และฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ" 

6. ลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด 

 

คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งให้เราทางอีเมลได้ที่ hotels-copyright@hotels.com หรือส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข (+11) 425 679-7251 โดยระบุ Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints หรือใช้ข้อมูลการติดต่อที่ด้านล่างนี้:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

 

หนังสือแจ้งคัดค้าน

 

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ไว้ถูกลบออก คุณสามารถยื่นหนังสือแจ้งคัดค้านทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ตามปกติโดยเริ่มต้นที่ระบุรายการตามที่ระบุด้านล่างนี้  คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว  โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: 

1. การระบุเนื้อหาเฉพาะที่ถูกลบออกหรือปิดใช้งาน และตำแหน่งที่เนื้อหานั้นเคยปรากฏบนเว็บไซต์ โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้

2. ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ

3. ข้อความที่ระบุว่าคุณยินยอมต่ออำนาจตัดสินคดีของศาลแขวงของรัฐบาลกลางสำหรับเขตศาลอันเป็นที่ตั้งของที่อยู่ของคุณ หรือเขตศาลใดก็ตามที่สามารถพบ Hotels.com ในกรณีที่ที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่รายงานเนื้อหาของคุณหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

4. ข้อความต่อไปนี้: "ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นได้ถูกลบหรือปิดใช้งานโดยเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการระบุชี้ที่ไม่ถูกต้อง"

 

ลงนามในเอกสารและส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

หรือสามารถส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข: (425) 679-7251 โดยระบุ Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตาม DMCA สำหรับ Hotels.com โปรดติดต่อเราที่หมายเลข (001) (206) 481-7200

 

การบอกเลิกบัญชี

 

ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") และกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับ Hotels.com ได้นำนโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถือได้ว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ซ้ำมาใช้ในพฤติการณ์ที่เหมาะสม ภายใต้ดุลยพินิจของ Hotels.com แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Hotels.com ยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าการละเมิดสิทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ก็ตาม หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำ โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอให้เราสามารถตรวจยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำ เมื่อคุณยื่นหนังสือแจ้ง

 

หนังสือโต้แย้ง

 

Hotels.com ไม่ยอมให้มีการกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นเท็จ  หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังเว็บไซต์ของเรานั้นถูกลบออกโดยผิดพลาดอันเนื่องจากการกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นเท็จ คุณสามารถส่งหนังสือโต้แย้ง DMCA ได้ เมื่อเราได้รับหนังสือโต้แย้งที่กรอกโดยสมบูรณ์อย่างถูกต้อง เราจะส่งต่อไปยังเจ้าของสิทธิที่ทำการร้องเรียน  ในสหรัฐอเมริกา DMCA อนุญาตให้เรากู้คืนเนื้อหาของคุณได้ หากเจ้าของสิทธิ์ไม่ยื่นการดำเนินคดีทางศาลต่อคุณภายใน 10 วันทำการจากที่ได้รับสำเนาหนังสือโต้แย้งของคุณ

 

ในการยื่นหนังสือโต้แย้งกับเรา คุณต้องแสดงการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ปกติที่ระบุรายการตามที่ระบุด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าคุณจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย (รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ) ในกรณีที่คุณแถลงข้อความเป็นเท็จในสาระสำคัญว่าเนื้อหานั้นไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาบางอย่างนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อน 

 

เพื่อเร่งรัดการดำเนินการหนังสือโต้แย้งของคุณ โปรดส่งหนังสือของคุณให้กับเราโดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:

1.  ระบุเนื้อหาเฉพาะที่ถูกลบออกหรือปิดใช้งานโดยผิดพลาด  ระบุตำแหน่งที่เนื้อหาเคยปรากฏบนเว็บไซต์ของ Hotels.com  โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้

2.  แจ้งชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อความที่ระบุว่าคุณยินยอมต่ออำนาจตัดสินคดีของศาลแขวงของรัฐบาลกลางสำหรับเขตศาลอันเป็นที่ตั้งของที่อยู่ของคุณ หรือเขตศาลใดก็ตามที่สามารถพบ Hotels.com ในกรณีที่ที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่รายงานเนื้อหาของคุณหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

3.  ระบุข้อความต่อไปนี้: "ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นได้ถูกลบหรือปิดใช้งานโดยเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการระบุชี้ที่ไม่ถูกต้อง"

4.  ลงนามในเอกสาร

5.  ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

Attn: Michael R. Graham, Senior Corporate Counsel
Hotels.com, L.P., c/o Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way W
Seattle,  WA  98119
อีเมล: Hotels-copyright@hotels.com

หรือสามารถส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข: (001) 425 679-7251 โดยระบุ Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตาม DMCA สำหรับ Hotels.com โปรดติดต่อเราที่หมายเลข (001) (206) 481-7200

 

ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ HOTELS.COM

 

หมวดนี้จะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (“ข้อตกลงการใช้งานแอพ”) ที่ใช้กำกับควบคุมการใช้งานของคุณสำหรับแอพพลิเคชั่นของเราที่ชื่อ “Hotels.com Mobile” (“แอพพลิเคชั่นบนมือถือ”) บนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ การใช้แอพพลิเคชั่นเลือกปุ่ม "ยอมรับ" แสดงว่าคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของ:

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

2. ข้อตกลงการใช้งานแอพ และ

3.  นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โดยรวมกันเรียกว่า “นโยบายของเรา” ที่ด้านล่างนี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของนโยบายของเรา คุณจะไม่อาจใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ และคุณต้องเลือกปุ่ม “ปฏิเสธ” และลบแอพพลิเคชั่นบนมือถือออกจากอุปกรณ์ของคุณ

 

เนื่องจากคุณตกลงว่าจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของนโยบายของเรา เรามอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวและโอนสิทธิ์ไม่ได้ให้แก่คุณในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ภายในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (“เนื้อหา”) (ซึ่งรวมถึงโดยไม่ได้จำกัดราคาและความพร้อมใช้งานของบริการการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายของเรา

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้กำหนดสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น ว่าด้วย:

1. การใช้เว็บไซต์ของเราโดยคุณ

2. เนื้อหา บริการ คุณสมบัติ ซอฟต์แวร์ คูปอง และโปรแกรมสมาชิกทั้งหมดที่คุณมีผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

3. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของเรา (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงความรับผิดของเราต่อคุณ) และ

4. สิทธิที่เรามี

จะใช้บังคับโดยเท่าเทียมและครบถ้วน และจะกำกับควบคุมพื้นฐานที่ Hotels.com จัดให้มีแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเนื้อหาสำหรับการใช้งานของคุณ การอ้างอิงทั้งหมดถึง “เว็บไซต์” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่ารวมการอ้างอิงถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือและ/หรือเนื้อหา และจะใช้บังคับการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือและ/หรือเนื้อหาของคุณตามที่บริบทกำหนด การอ้างอิงทั้งหมดถึง “ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” จะถือว่ารวมการอ้างอิงถึงข้อตกลงการใช้งานแอพดังกล่าวตามที่บริบทกำหนดเช่นกัน 

 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือนี้จัดให้มีเพื่อการใช้งานของคุณในทางส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

 

โดยที่เป็นเงื่อนไขการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือและเนื้อหาของคุณ คุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือนี้และเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่นโยบายของเราห้ามกระทำ

 

อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้แอพพลิเคชั่นบนมือถือทำงานอย่างถูกต้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บจากคุณอันเกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นบนมือถือส่งและรับข้อมูล (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามเขต) โปรดทราบว่าแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะส่งข้อมูลในปริมาณเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมวด “ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือของคุณ” ด้านล่างนี้

 

ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นใดๆ อนุญาต คุณรับรองว่า:

1. จะไม่คัดลอกแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเนื้อหา ยกเว้นกรณีการคัดลอกดังกล่าวเป็นเพียงกรณีเล็กน้อยต่อการใช้งานปกติของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

2. จะไม่เช่า ให้เช่า ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ ให้ยืม แปล รวม ดัดแปลง แก้ให้แตกต่าง หรือปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหา

3. จะไม่ทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดก็ตาม หรืออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาหรือส่วนใดก็ตามนำมาผสมหรือรวมเข้ากับโปรแกรมอื่นใด

4. จะไม่แยกส่วนประกอบ คอมไพล์กลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างผลงานสืบเนื่องโดยอาศัยแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดก็ตาม หรือพยายามกระทำการดังกล่าว ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายห้ามการกระทำเช่นนั้นไม่ได้ และ

5. จะไม่ให้หรือจัดให้มีแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในทางอื่นใด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการแสดงรายการโปรแกรม อ็อบเจ็กต์ และการแสดงรายการซอร์สโปรแกรม อ็อบเจกต์โค้ด และซอร์สโค้ด) ในรูปแบบใดๆ ต่อบุคคลที่สามใดๆ

 

การสงวนสิทธิ์

 

คุณรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาเป็นของ Hotels.com หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิ์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาทั่วโลก เราสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

 

คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหา หรือต่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหา นอกเหนือจากสิทธิ์จำกัดในการใช้งานตามนโยบายของเรา

 

คุณรับทราบว่าแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเอกสารประกอบใดๆ และ/หรือข้อมูลเทคนิคอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบบังคับการควบคุมการส่งออกที่ใช้บังคับของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกกลับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังประเทศใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือของคุณ

 

 

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือนี้ ให้ถือว่าคุณยินยอมต่อการประมวลผลดังกล่าว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด 

 

ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชั่นบนมือถือจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับ:

1. ลักษณะที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

2. เนื้อหาที่คุณเข้าถึง

3. ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือปัญหาที่แอพพลิเคชั่นอาจเผชิญในขณะใช้งาน

 

การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ให้ถือว่าคุณรับทราบ ตกลง และยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ ‘ค้นหาดีลที่พักแถวนี้’ หรือ ‘ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน’ ของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (หรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน) เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ GPS หรือข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อระบุที่พักที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของคุณ ถึงแม้ว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้เราทราบตำแหน่งที่แม่นยำหรือโดยประมาณสำหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาที่พักตามที่อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งานคุณสมบัติ ‘ค้นหาดีลที่พักแถวนี้’ หรือ ‘ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน’ ภายในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การใช้คุณสมบัติ ‘ค้นหาดีลที่พักแถวนี้’ หรือ ‘ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน’ ให้ถือว่าคุณรับทราบ ตกลง และยินยอมต่อการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่กล่าวถึงข้างต้นของ Hotels.com เพื่อจัดให้มีเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ คุณสามารถปิดการแชร์ข้อมูลตำแหน่งผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือเมื่อใดก็ได้ในเมนูการตั้งค่า 

 

การสิ้นสุดข้อตกลง

 

Hotels.com สามารถสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หาก:

คุณกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ในส่วนสำคัญหรือโดยต่อเนื่อง หรือ

 Hotels.com ตัดสินใจที่จะถอนแอพพลิเคชั่นบนมือถือออกทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

 

เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม:

1. สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณในแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเนื้อหาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะยุติลง

2. คุณต้องยุติการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือและเนื้อหาทั้งหมด และ

3. คุณต้องลบหรือนำแอพพลิเคชั่นบนมือถือออกจากอุปกรณ์ของคุณ

 

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลผูกมัดต่อคุณและเรา และต่อผู้สืบตำแหน่งและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องของเรา คุณไม่อาจโอนสิทธิ์ มอบหมาย วางเงื่อนไข หรือทำลายข้อตกลงฉบับนี้ในทางอื่นใด หรือสิทธิหรือภาระหน้าที่ใดๆ ของคุณที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจโอนสิทธิ์ มอบหมาย วางเงื่อนไข ทำสัญญาช่วง หรือทำลายข้อตกลงฉบับนี้ในทางอื่นใด หรือสิทธิหรือภาระหน้าที่ใดๆ ของเราที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้

 

ในเวลาใดก็ตามระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ หากเราไม่สามารถยืนกรานในเรื่องการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณโดยเคร่งครัดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือหากเราไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่เรามีสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าว และจะไม่ปลดเปลื้องคุณจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าว การสละสิทธิ์โดยเราในการผิดสัญญาใดๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการผิดสัญญาที่ตามมาใดๆ การสละสิทธิ์โดยเราในส่วนใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ระบุโดยชัดแจ้งว่าเป็นการสละสิทธิ์ และแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

อุปกรณ์ APPLE

 

หากคุณใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือบนอุปกรณ์ Apple (เช่น iPhone, iPod, iPad) คุณต้องยินยอมดังต่อไปนี้ด้วย นอกเหนือจากข้อตกลงการใช้งานข้างต้น:

1. คุณรับทราบว่าข้อตกลงการใช้งานเป็นไประหว่างเรากับคุณเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple Inc. ที่อยู่ที่ One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (“Apple”)

2. สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้คุณในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือนั้น จำกัดเฉพาะสิทธิ์การใช้งานที่โอนสิทธิ์ไม่ได้ในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple (iOS) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม

3. คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ทั้งสิ้นในการจัดให้มีบริการดูแลรักษาและการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

4. ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นบนมือถือไม่สามารถเป็นไปตามการรับประกันที่ใช้บังคับใดๆ คุณอาจแจ้งให้ Apple ทราบ และ Apple จะคืนเงินในราคาซื้อ (ถ้ามี) สำหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือให้แก่คุณ และภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Apple จะไม่มีภาระหน้าที่อื่นใดทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

5. คุณรับทราบว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อเรียกร้องใดๆ ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไม่ใช่ Apple

6. คุณรับทราบว่าในกรณีที่บุคคลที่สามใดๆ อ้างว่าแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือสิ่งของในความครอบครองของคุณและการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว Apple จะไม่รับผิดชอบในการสอบสวน ต่อสู้คดี ยอมความ และปลดเปลื้องข้อเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ดังกล่าว

7. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้คำสั่งห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” และคุณไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ

8. คุณรับทราบและตกลงว่า Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงการใช้งานนี้ และเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงการใช้งาน Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานกับคุณในฐานะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามที่กล่าวมา

 

เงื่อนไขของแผนที่

 

การใช้แมปปิ้งที่มีบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของ Microsoft และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และข้อตกลงการใช้งานของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Microsoft และ Google สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: 


 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ OpenStreetMap ที่ปรากฏในแผนที่เป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ของ OpenStreetMap และมีให้บริการภายใต้ Open Database License (ODbL).

© 2020 Hotels.com, L.P., บริษัทในเครือ Expedia Group  สงวนลิขสิทธิ์  Hotels.com และโลโก้ Hotels.com เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Hotels.com, L.P.

 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 28 สิงหาคม 2020

 

เงื่อนไขของแผนที่

การใช้แมปปิ้งที่มีบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของ Microsoft และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และข้อตกลงการใช้งานของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Microsoft และ Google สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: