ข้อตกลงและเงื่อนไข

พิมพ์ทั้งหมด
   
     
     

tข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Hotels.com
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Hotels.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การพิจารณาถึงความพร้อมของสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง การทำการจองหรือทำธุรกรรมที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการให้บริการสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการเดินทาง มิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “Hotels.com” หมายถึง Hotels.com ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งในมลรัฐเท็กซัสและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และคำว่า “ท่าน” หมายถึง ลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือลูกค้าที่ทำการจองสินค้าและบริการกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
การเสนอบริการในเว็บไซต์นี้ มีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หมายความว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ดังนั้นขอให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ และขอให้ท่านกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงฉบับล่าสุด บริษัทฯ สงวนสิทธิใช้ดุลพินิจของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหมายความว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
 
กิจกรรมต้องห้าม
 
ข้อความและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ราคาและความพร้อมของการบริการเกี่ยวกับการเดินทางตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงข้อความและข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้จัดหา หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ แม้ว่าท่านจะสามารถทำสำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดการเดินทางของท่าน (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ได้ในจำนวนจำกัด สำหรับการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งเผยแพร่ แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม โอน หรือ ขาย หรือนำไปขายต่อ ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 
•    ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อความในเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์
•    จองสินค้าหรือบริการเพื่อการเก็งกำไร การทำข้อมูลเท็จ หรือเพื่อการฉ้อฉล หรือจองจากการคาดการณ์ของความต้องการในท้องตลาด (อุปสงค์)
•    เข้าใช้ ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกข้อความหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบเก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เช่น
โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่นๆ หรือระบบควบคุมด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ
•    ฝ่าฝืนข้อห้ามในส่วนหัวที่จำกัดการเข้าถึงผ่านโรบอทที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยง หรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
•    ดำเนินการใดๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของ
บริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลและเกินสมควร
•    การจัดทำลิงก์ระดับลึกไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ขั้นตอนวิธีการซื้อบริการด้านการเดินทาง) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ
•    แสดงเป็นเฟรม จัดทำสำเนาหรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้มารวมกับเว็บไซต์อื่นด้วยวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน
 
กฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการ
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองและซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการเดินทางที่ท่านเลือก จะแตกต่างกันไปตามสินค้าและบริการที่ท่านเลือก กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ท่านยินยอมผูกพันตนเองกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการที่ท่านเลือกทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การชำระเงิน ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความพร้อม และการใช้อัตราค่าโดยสารยานพาหนะ ค่าผลิตภัณฑ์ หรือค่าบริการต่าง และท่านยอมรับว่า ผู้ให้บริการอื่น(Third-party Provider) บางรายอาจประสงค์ให้ท่านลงนามสละสิทธิความรับผิดของผู้ให้บริการก่อนรับบริการและ/หรือร่วมกิจกรรมที่เสนอบางรายการ ท่านเข้าใจดีว่าการฝ่าฝืนกฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการอาจมีผลทำให้การจองสินค้าหรือบริการของท่านถูกยกเลิก หรือท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเงินที่ได้ชำระไปเพื่อจองสินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจถูกยึด และ/หรืออาจมีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ จากบัญชีของท่านเนื่องจากการฝ่าฝืนดังกล่าว
 
นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว
 
Hotels.com เชื่อมั่นในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ Hotels.com ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ท่านให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
http://thailand.hotels.com/customer_care/privacy.html
 
 
ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดข้อมูล
 
ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อน หรือข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดเรื่องราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hotels.com บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Hotels.com (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ Hotels.com”) และหุ้นส่วนที่ร่วมมือกันทางธุรกิจซึ่งใช้ตราสินค้าร่วมกัน และ/หรือมีเว็บไซต์เชื่อมต่อกันตลอดจนผู้ที่บริษัทฯ ให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “บริษัทร่วมของ Hotels.com”) ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สายการบิน เรือโดยสาร รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆ) ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหลายดังกล่าว
 
นอกจากนี้ Hotels.com ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือเกี่ยวกับการระงับการจองสินค้าและบริการชั่วคราวกรณีราคาไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ ยินดีที่จะเสนอให้ท่านยังคงรักษาการจองของท่านต่อไปสำหรับราคาที่ถูกต้องก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจจะยกเลิกการจองของท่านโดยไม่คิดค่าบริการของ Hotels.com หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกแต่อย่างใด ตามความต้องการของท่าน
 
อัตราค่าโรงแรมต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้เพื่อเป็นแนวทางโดยทั่วไปเท่านั้น และบริษัทในเครือ Hotels.com รวมถึงบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่รับประกันความถูกต้องของอัตราดังกล่าว บริษัทในเครือHotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทดังกล่าว ไม่ขอรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทอาจทำการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้
 
บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้จัดหาของแต่ละบริษัทไม่รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใดๆ และรายการที่รวมอยู่หรือข้อเสนอของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัทในเครือHotels.com หรือบริษัทร่วมของ Hotels.com บรรดาข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดแสดงไว้ “ตามที่ปรากฏ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่า เว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมล์ใด ๆ ที่ส่งจากบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้จัดหาของแต่ละบริษัท ปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนี้ รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเรื่องผลประโยชน์ในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ชื่อ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 
ผู้ให้บริการขนส่ง โรงแรม และผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางหรือบริการอื่นในเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระ และมิได้เป็นตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทในเครือ Hotels.com หรือบริษัทร่วมของ Hotels.com บริษัทในเครือ Hotels.com และบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การรับรอง การรับประกัน การผิดข้อตกลง หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆดังกล่าว บริษัทในเครือ Hotels.com และบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่รับผิดและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองสินค้าและบริการเกินปริมาณจริง การนัดหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัททั้งหลายดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้นการกระทำ ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ
 
ไม่ว่ากรณีใด บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ในเชิงลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นพิเศษ หรือที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าใช้ การแสดง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ท่านเชื่อถือตามความเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าใช้ การแสดง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยประการอื่นใด) ไม่ว่าจะยึดตามหลักของความประมาทเลินเล่อ ข้อสัญญา การละเมิด ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด หรือประการอื่นใด และแม้ว่า บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 
แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้น แต่หากพบว่าบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังระบุข้างต้น บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ก) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ประเมินไว้สำหรับธุรกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้ หรือ ข)หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ (100 เหรียญสหรัฐฯ) (หรือเงินจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น)
 
ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่ทุกฝ่าย ข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และใช้บังคับต่อไป แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในส่วนนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัท
 
การชดใช้ค่าเสียหาย
 
ท่านตกลงที่จะป้องกันและชดใช้บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการแต่ละบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุการทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าประเภทหรือลักษณะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่น อันเนื่องมาจาก
 
ก) การที่ท่านผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
ข) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
ค) การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้
 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลอื่น
 
เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่Hotels.com ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของท่านเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ใดก็ตามที่ท่านเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม) ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน (Worm) ม้าโทรจัน (Trojan Horse) ข้อบกพร่อง และสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเสียหาย การที่บริษัทฯ สร้างไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว
 
ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์
 
ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นลิขสิทธิ์ของ Hotels.com บริษัทร่วมของHotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ ท่านไม่อาจติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เว้นแต่ว่าท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อน
 
สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ ตกลงอนุญาตท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่จำกัดบุคคล และไม่สามารถโอนได้
 
ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รหัสเอชทีเอ็มแอล และแอ็กทิฟเอ็กซ์ (Active X) ในเว็บไซต์นี้ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด
 
โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น ห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น
 
เงื่อนไขในการใช้รหัสลดราคา
รหัสลดราคา (“คูปอง”) ใช้ได้กับการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่รวมการจอง ณ โรงแรมที่ไม่ได้ร่วมรายการ ทั้งนี้รายการที่เข้าร่วมของโรงแรมดังกล่าวจะใช้กับคูปองเฉพาะแต่ละใบเท่านั้น

โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้
ไม่สามารถใช้คูปองที่ระบุส่วนลดตามสกุลเงินเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ลด 10 ยูโร) กับการจองที่ชำระด้วยสกุลเงินอื่นได้

หากส่วนลดอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างเช่น ลด 10%) ในกรณีที่จองห้องพักหลายห้อง (กล่าวคือเมื่อคุณจองห้องพัก 2 ห้องขึ้นไปในการจองครั้งเดียวกัน) ส่วนลดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับราคาของห้องพักห้องแรกที่รวมอยู่ในคำร้องขอจองห้องพักเท่านั้น

หากต้องการดูข้อจำกัดเฉพาะในการใช้คูปอง โปรดดูรายงานคูปองที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คูปองเพียงใบเดียวต่อการจองหนึ่งครั้งเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ไม่สามารถนำคูปองไปจำหน่ายหรือเปลี่ยนเจ้าของคูปองได้

ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าบริการพิเศษทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับการจองที่ใช้คูปอง คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ณ เวลาที่จองหรือชำระโดยตรงที่โรงแรม คูปองมีค่าก็ต่อเมื่อแลกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอเท่านั้น ไม่สามารถแลกคืนคูปองเป็นเงินสดหรือสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันได้

คูปองแบบใช้ครั้งเดียวจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อดำเนินการจองตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะคืนหรือเปลี่ยนคูปองดังกล่าวไม่ได้ ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินหากแลกใช้คูปองเพื่อดำเนินการจองนั้นแล้ว คูปองแบบใช้หลายครั้งจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองแต่ละใบ

หากวันที่เดินทางเข้าพักเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้คูปองไปแล้ว คูปองดังกล่าวจะใช้กับตารางเดินทางที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้อีก
ไม่สามารถใช้คูปองกับการจองที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้ บริษัทท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยวของ Hotels.com ไม่สามารถใช้คูปองได้

Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้หรือยกเลิกคูปองเมื่อใดก็ได้

การจองห้องพักที่มีการชำระเงินล่วงหน้า
 
ท่านทราบดีว่า Hotels.com ได้ต่อรองอัตราค่าห้องพักกับโรงแรมที่ให้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักในนามของท่าน อัตราค่าห้องพักที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มาจากอัตราค่าห้องพักที่ได้มีการต่อรองไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องที่ Hotels.com ได้จองไว้ในนามของท่าน บวกค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวกที่Hotels.com เรียกเก็บสำหรับการให้บริการ ท่านได้มอบอำนาจให้ Hotels.com จองห้องพักในราคารวมสำหรับการจองห้องพัก ซึ่งรวมอัตราค่าห้องพักตามที่ปรากฏในเว็บไซต์และรวมกับอัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าบริการ
ท่านยินยอมให้ Hotels.com เรียกเก็บราคารวมสำหรับการจองห้องพักจากบัตรเครดิตของท่าน เมื่อท่านส่งคำขอจองห้องพักแล้ว ท่านได้มอบอำนาจให้ Hotels.com อำนวยความสะดวกในการจองห้องพักของท่านในนามของท่าน รวมถึงการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่พักด้วย
 
ท่านยอมรับว่า Hotels.com ไม่ได้เรียกเก็บภาษีเพื่อนำส่งหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) จากการชำระเงินให้แก่โรงแรมล่วงหน้า คือการประเมินภาษีที่เกิดจากธุรกรรม (เช่น การขายและการใช้งาน การเข้าพัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ที่ Hotels.com ชำระให้แก่ผู้ให้บริการที่พักในการจองห้องพักของท่าน
 
ผู้ให้บริการที่พักจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาษีจาก Hotels.com และผู้ให้บริการที่พักจะนำส่งภาษีที่เรียกเก็บได้ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง Hotels.com มิได้เป็นผู้ให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการที่พักที่ Hotels.comจองหรือสำรองการจัดการเดินทางให้ลูกค้า การเรียกเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่
 
จำนวนภาษีตามจริงที่ Hotels.com ชำระให้แก่ผู้ให้บริการที่พักอาจแตกต่างจากอัตราอัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและการเรียกเก็บภาษีที่บังคับใช้ ณ เวลาที่ลูกค้าใช้ห้องพัก เป็นต้น เราเก็บค่าบริการเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการจองการเดินทางของคุณ ค่าบริการจะแตกต่างไปโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าและประเภทของการจอง
 
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในการเรียกเก็บค่าจองห้องพัก ธนาคารของท่านอาจแปลงค่าจองห้องพักเป็นสกุลเงินท้องถิ่นและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ดังนั้นจำนวนเงินที่เรียกเก็บในใบบันทึกรายการใช้บัตรเครดิตของท่านอาจแตกต่างจากจำนวนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามประเทศ (Transborder Fee) อีกต่างหากสำหรับการดำเนินธุรกรรมนี้ ซึ่งอาจเรียกเก็บในกรณีที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศที่ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมข้ามประเทศนี้กำหนดโดยธนาคารของท่านในวันที่ดำเนินธุรกรรมดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้หรือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาติดต่อธนาคารของท่าน
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินทางออนไลน์ทันทีหรือชำระเงินที่โรงแรมในภายหลัง
 
บางโรงแรม คุณสามารถเลือกได้ว่าจะชำระเงินทางออนไลน์ทันทีหรือชำระเงินที่โรงแรมในภายหลัง หากคุณเลือกที่จะชำระเงินทางออนไลน์ทันที ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในสกุลเงินที่เลือกไว้โดยทันที บริษัทที่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณและเป็นผู้ได้รับการชำระเงินนั้น จะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งดังนี้: (1) Travel Partner Exchange หรือบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Hotels.com Companies ซึ่งทำธุรกิจในฐานะ Hotels.com และรับการชำระเงิน ในนามของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว หรือ (2) ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเป็นผู้รับการชำระเงินโดยตรง ‘TPX’ หมายถึง Travel Partner Exchange S.L. ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, หมู่เกาะคานารี, สเปน
หากคุณเลือกที่จะชำระเงินที่โรงแรมในภายหลัง โรงแรมจะเรียกเก็บเงินจากคุณในสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมในช่วงเวลาที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากวันที่จองถึงวันที่เข้าพัก
คุณจะให้รายละเอียดของบัตรชำระเงิน และซัพพลายเออร์หรือ Hotels.com จะต้องตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นประจำ (i) ความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตรชำระเงิน (ผ่านการเรียกเก็บเงินมูลค่าเล็กน้อยซึ่งคุณจะได้รับการคืนเงินภายในสองสามวันหรือจะหักจากการชำระเงินที่ถือเป็นที่สุดอันถึงกำหนดสำหรับซัพพลายเออร์) และ (ii) เงินที่ใช้ได้ในบัตรชำระเงิน (ซึ่งจะได้รับการยืนยันจากธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต) Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมควรแก่เวลา (โปรดดูกฎและข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์)
ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากลูกค้าเจ้าของบัญชี ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกบัตรตั้งอยู่คนละประเทศกับผู้ให้บริการ (ตามที่กำหนดโดยบัตรแต่ละประเภท เช่น Visa, MasterCard, American Express) หากมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกำหนดโดยธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว ธนาคารผู้ออกบัตรอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปยังบัญชีของผู้ถือบัตร ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารผู้ออกบัตร จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากมูลค่าการทำธุรกรรมในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งหมายความว่า จำนวนเงินที่แสดงในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ อาจจะแตกต่างจากตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการชำระเงินสำหรับการจองที่จองบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ หรือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ
 
การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก
 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองที่พักทางออนไลน์ตามการจองของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com หรือโทรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 001-800-12-0666628
 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
 
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ประเภทเตียง สิทธิในการสูบบุหรี่ คำขอพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขนาดห้อง จำนวนผู้เข้าพัก และวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าบริการ โดยเข้าไปที่ Hotels.com ซัพพลายเออร์ของที่พักอาจคิดค่าบริการอื่นๆ และ/หรือค่าปรับสำหรับการยกเลิก ค่าบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามการจอง ดังนั้น โปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันเพื่อดูรายละเอียด
 
 
คุณตกลงที่จะชำระค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องอาศัยซัพพลายเออร์ ในกรณีที่จำกัด บางโรงแรมไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการจองหลังทำการจองแล้วตามที่ระบุไว้ในกฎและข้อจำกัดสำหรับจองโรงแรม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่มีการชำระล่วงหน้า
หากคุณไม่เช็คอินในคืนแรกที่จอง แต่ต้องการเช็คอินในคืนถัดไปที่ได้จองไว้ คุณจะต้องยืนยันการจองกับ Hotels.com ภายในวันที่ที่จองในตอนแรกเพื่อไม่ให้การจองทั้งหมดของคุณถูกยกเลิก หากคุณไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในการจองกับ Hotels.com คุณอาจสูญเสียการจองทั้งหมดและเงินคืนที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับกฎและข้อจำกัดของแต่ละโรงแรมตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการจองเท่านั้น
บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพนักงานของ Hotels.com ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Hotels.com™ Rewards
Hotels.com Rewards เป็นโปรแกรมสะสมเครดิตของ Hotels.com (เรียกว่า “โปรแกรม”) คุณจะสามารถแลกรับเครดิตห้องพักฟรี 1 คืนเมื่อจองและเข้าพักกับเราเป็นเวลา 10 คืน ห้องพักฟรีนี้ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ (เรียกว่า “ห้องพักฟรี”)
คุณจะต้องทำการจองทั้งหมดทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา คุณจะสามารถสะสมเครดิตห้องพักหรือแลกรับห้องพักฟรีได้ที่โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards เท่านั้น และจะต้องชำระค่าห้องพักในขณะทำการจอง
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีและสมัครสมาชิกกับ Hotels.com ด้วยที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ แต่โปรแกรมนี้ไม่เปิดให้บริการสำหรับบริษัท สมาคม หรือหมู่คณะอื่นๆ พนักงานของ Expedia, Inc. จะไม่สามารถสะสมเครดิตห้องพักหรือแลกรับห้องพักฟรีได้ หากทำการจองผ่านโปรแกรม B.E.S.T. หรือในกรณีที่ใช้ส่วนลดพนักงาน แต่จะสามารถสะสมเครดิตห้องพัก Hotels.com Rewards ได้ หากทำการจองโดยไม่ใช้ส่วนลดพนักงาน
 
การสะสมเครดิตห้องพัก
คุณสามารถสะสมเครดิตห้องพักได้ 1 คืนสำหรับการเข้าพักทุกคืน ณ โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards เพียงสะสมเครดิตห้องพักให้ครบ 10 คืน คุณจะได้รับห้องพักฟรี 1 คืน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Hotels.com ของคุณเมื่อทำการจองออนไลน์ แล้วเราจะเพิ่มเครดิตห้องพักสะสมให้กับบัญชีของคุณหลังจากที่คุณเข้าพักเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ทำการจองกับเราผ่านทางโทรศัพท์ โปรดแจ้งที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อที่เราจะได้เพิ่มเครดิตห้องพักให้กับคุณ มีเพียงสมาชิก Hotels.com Rewards เท่านั้นที่จะสามารถสะสมเครดิตห้องพักได้ แต่แขกรายอื่นๆที่อยู่ในข้อมูลการจองเดียวกันจะไม่สามารถสะสมเครดิตห้องพักได้ และคุณจะไม่สามารถสะสมเครดิตห้องพักสำหรับการจองห้องพักที่ดำเนินการก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนี้
เราจะเพิ่มเครดิตห้องพักที่คุณสะสมได้ไปยังบัญชีของคุณภายใน 72 ชม. หลังจากที่คุณเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards แล้ว หากคุณสะสมเครดิตห้องพักแล้ว แต่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณไม่ได้เข้าพักจริง(เรียกว่า “เครดิตห้องพักที่ไม่ถูกต้อง”) เราขอสงวนสิทธิ์ลบเครดิตห้องพักที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวจากบัญชีของคุณ กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณยกเลิกการจองหรือไม่ได้เข้าพักจริง ซึ่งจะทำให้เครดิตสะสมไม่ถูกต้องได้ เครดิตห้องพักที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถนำมารวมในเงื่อนไขเครดิตห้องพัก 10 คืนเพื่อแลกรับห้องพักฟรีได้
คุณสามารถตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูจำนวนเครดิตสะสมที่มีทั้งหมดได้ทุกเวลา เพียงลงชื่อเข้าใช้ที่ Hotels.comหรือโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โปรดตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกต้องแล้วหรือยัง หากคุณเชื่อว่าเครดิตสะสมของคุณไม่ถูกต้อง เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้กับคุณ ในกรณีที่มีการจองที่ไม่ถูกต้องดังที่กล่าวมาข้างต้นเราจะลบข้อมูลการจองนี้จากบัญชีของคุณ
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว คุณจะไม่สามารถสะสมเครดิตห้องพักได้ในกรณีต่อไปนี้
1.  การจองที่ทำบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Hotels.com
2.  การจองที่ทำก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
3.  การจองแบบแพ็คเกจ (โรงแรม+เที่ยวบิน)
4.  การจองบางประเภทที่ใช้คูปอง บัตรกำนัล หรือรหัสส่วนลด ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับรายการดังกล่าว
5.  การจองผ่านบริการการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
6.  การจองที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)
 
การแลกรับห้องพักฟรี
เมื่อสะสมเครดิตห้องพักครบ 10 คืน คุณสามารถแลกรับห้องพักฟรี 1 คืน ณ โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards  ที่ใดก็ได้ คุณสามารถแลกรับห้องพักฟรีได้ทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ติดต่อเรา และเราจะทำการจองห้องพักให้กับคุณ
มูลค่าห้องพักฟรีสูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าเครดิตห้องพักฟรี 10 คืนที่คุณสะสมได้ก่อนวันหมดอายุ มูลค่าดังกล่าวจะเท่ากับอัตราค่าห้องพักรายวันโดยเฉลี่ยของห้องพักที่คุณเคยเข้าพัก ทั้งนี้ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม หากคุณสะสมคืนเข้าพักจากการจองห้องพักราคาลับเฉพาะของ Hotels.com (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะนำราคาลับเฉพาะนี้มาใช้ในการคำนวณแทนราคาห้องพักตามปกติ คุณจะต้องชำระภาษีค่าธรรมเนียม บริการอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับห้องพักฟรีของคุณ
หากคุณใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันในการสะสมคืนเข้าพัก 10 คืนของคุณ มูลค่าของแต่ละคืนจะคำนวณโดยใช้สกุลเงินของประเทศที่คุณอยู่เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม
การเข้าพักโดยใช้ห้องพักฟรีจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจองที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถสะสมเครดิตห้องพักจากห้องพักฟรีที่เป็นรางวัลแลกรับได้ เครดิตห้องพักสะสมไม่ถือว่ามีมูลค่าและไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
หากแลกรับห้องพักฟรีสำหรับการเข้าพักที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าห้องพักฟรีสูงสุดที่คุณได้รับ เราจะไม่มีการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด เครดิต หรือรายการอื่นๆ ทั้งสิ้น สามารถแลกรับห้องพักฟรีสำหรับการเข้าพักที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าห้องพักฟรีสูงสุดที่คุณได้รับและจ่ายเพียงส่วนต่างเท่านั้น
หากมีห้องพักฟรีที่สามารถแลกได้มากกว่า 1 คืน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแลกรับห้องพักฟรีสำหรับการจองใด ไม่สามารถแลกรับห้องพักฟรีร่วมกับข้อเสนอพิเศษ คูปอง บัตรกำนัล หรือรหัสส่วนลดใดๆ เว้นแต่ว่าระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าพัก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณจองการเข้าพักและแลกรับห้องพักฟรี คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนลดอื่นร่วมกับการจองนั้น
หากคุณแลกรับห้องพักฟรีสำหรับการจองมากกว่า 1 คืน เราจะใช้มูลค่าสำหรับห้องพักที่มีราคาสูงที่สุดสำหรับการจองครั้งนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าสูงสุด
การเข้าพักฟรีขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิกห้องพักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards  แจ้งมายังเรา หากยกเลิกห้องพักฟรีภายในระยะเวลาการยกเลิกห้องพักที่โรงแรมกำหนด เราจะคืนเครดิตห้องพักฟรีไปยังบัญชีของคุณภายใน 72 ชม. หลงจากการยกเลิกห้องพัก หากยกเลิกห้องพักฟรีนอกระยะเวลาการยกเลิกห้องพักที่โรงแรมกำหนด จะไม่มีการคืนเครดิตห้องพักฟรีไปยังบัญชีของคุณ
หากต้องการเปลี่ยนวันที่สำหรับการจองที่รวมห้องพักฟรีที่คุณแลกรับ คุณจะต้องยกเลิกการจองเดิม รอให้ระบบคืนเครดิตห้องพักฟรีไปยังบัญชีของคุณ แล้วทำการจองใหม่ จึงจะสามารถใช้เครดิตห้องพักฟรีกับการจองครั้งใหม่ได้
ระดับของ Hotels.com Rewards
โปรแกรมของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver และ Hotels.com Rewards Gold เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมครั้งแรก คุณจะเป็นสมาชิกระดับ Hotels.com Rewards หลังจากสะสมห้องพักได้ 10-29 คืนในช่วงปีสมาชิก คุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็น Hotels.com Rewards Silver หลังจากสะสมห้องพักได้ 30 คืนเป็นต้นไปในช่วงปีสมาชิก คุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็น Hotels.com Rewards Gold ทั้งนี้ปีสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มสร้างบัญชีไปจนครบ 1 ปีและนับต่อไปเรื่อยๆ หลังจากนั้น
สมาชิกระดับ Silver และ Gold จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรติดต่อเกี่ยวกับการจองได้ตลอด 24 ชม.รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สามารถดูโปรโมชั่นได้ก่อนใคร และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้หลังจากได้รับสมาชิกภาพระดับ Silver หรือ Gold ภายใน 2 สัปดาห์ และสามารถใช้ได้ภายในปีสมาชิกที่เหลือและในปีสมาชิกถัดไปทั้งปี หากคุณสะสมเครดิตห้องพักฟรีไม่เพียงพอสำหรับเลื่อนสมาชิกภาพเป็นระดับ Silver หรือ Gold เราจะลดระดับสมาชิกภาพของคุณลงในปีสมาชิกถัดไป

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสมาชิก
เครดิตห้องพักฟรีของคุณจะไม่มีวันหมดอายุหากบัญชีของคุณยังเปิดใช้งานอยู่อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 12 เดือน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องสะสมห้องพักหรือแลกรับห้องพักฟรีในช่วงเวลาดังกล่าว และในกรณีนี้ ระบบจะขยายเวลาวันหมดอายุให้อีก 12 เดือน หากคุณไม่สะสมเครดิตห้องพักหรือแลกรับห้องพักฟรีในช่วง 12 เดือน เครดิตของคุณจะหมดอายุและเราจะปิดบัญชีของคุณ ในกรณีนี้ จะไม่มีการออกห้องพักฟรีให้กับคุณอีกต่อไป ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเครดิตห้องพักฟรีของคุณใกล้หมดอายุแล้วหรือยัง
เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด กฎกติกาในการสะสมห้องพักฟรี ระดับสมาชิกภาพต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง กฎกติกาในการแลกรับห้องพักฟรี รายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards และมูลค่าห้องพักฟรีสูงสุดได้ตลอดเวลา โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้คุณทราบทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ Hotels.com โปรดตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำ
Hotels.com Rewards ไม่มีวันสิ้นสุดและจะสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าเราจะปิดใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทุกเวลา ในกรณีที่เราปิดใช้โปรแกรมนี้ คุณจะมีเวลา 30 วันนับจากวันที่เราประกาศปิดใช้โปรแกรมเพื่อแลกรับห้องพักฟรีที่คุณมีในบัญชี หากเลยจากวันดังกล่าว คุณจะไม่สามารถแลกรับห้องพักฟรีได้และจะไม่มีการชดเชยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
เมื่อคุณสะสมเครดิตห้องพักและแลกรับห้องพักฟรีจาก Hotels.com Rewards หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงจากเราอยู่เสมอ เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเราเสมอ

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของ Hotels.com Rewards
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของคุณในกรณีที่คุณกระทำการใดๆ ที่เป็นการหลอกลวงหรือใช้โปรแกรมสะสมเครดิตของเราในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา หรือกฎหมายกลาง กฎหมายรัฐ ข้อบังคับ ระเบียบหรือพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่เรายกเลิกสมาชิกภาพของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้เครดิตห้องพักที่สะสมไว้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางธุรการและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีอาญา หากจำเป็น
หลังจากที่คุณสมัครใช้ Hotels.com Rewards แล้วเราอาจแจ้งข่าวสารอัพเดตไปยังบัญชีของคุณหรือแจ้งธุรกรรมต่างๆ ให้กับคุณทางอีเมล และเราสามารถเรียกคืนห้องพักฟรีจากคุณได้ทุกเวลา คุณไม่สามารถขายหรือโอนห้องพักฟรีหรือนำไปรวมกับห้องพักฟรีของสมาชิกคนอื่นๆ ได้ ไม่สามารถโอนห้องพักฟรีได้ หากสมาชิกเสียชีวิต เกิดปัญหาอื่นใดหรือปัญหาทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าข้อพิพาท การกล่าวอ้าง และสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องอาศัยการดำเนินความทางกฎหมายและโดยอำนาจศาลในเมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนด สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ ข้อสงสัยเหล่านี้จะถูกกำกับควบคุมและเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส
โปรแกรมนี้จะเป็นโมฆะในที่ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาต หากเราไม่สามารถบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ดุลยพินิจในการตัดสินข้อสงสัยหรือข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ราคาลับเฉพาะ
ราคาลับเฉพาะของ Hotels.com ("ราคาลับเฉพาะ") มีสำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
•    สมาชิก Hotels.com Rewards
•    ลูกค้าที่ปลดล็อคราคาลับเฉพาะบนเว็บไซต์โดยการสมัครรับอีเมลข่าวสารจาก Hotels.com และ
•    ลูกค้าที่ใช้แอพพลิเคชันมือถือ (ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง)
สมาชิก Hotels.com Rewards – หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Hotels.com ของคุณขณะใช้งานเว็บไซต์ คุณจะเห็นราคาลับเฉพาะสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณ" กำกับไว้
ผู้สมัครรับอีเมลข่าวสาร – หากคุณเข้าชมเว็บไซต์แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Hotels.com Rewards คุณยังสามารถปลดล็อคราคาลับเฉพาะได้โดยการสมัครรับอีเมลข่าวสารจาก Hotels.com คลิกที่ "ปลดล็อคเลย" เมื่อคุณเห็นราคาลับเฉพาะปรากฏในผลการค้นหาโรงแรมของคุณ และป้อนอีเมลของคุณเพื่อดูราคา จากนั้น ราคาลับเฉพาะของโรงแรมที่ร่วมรายการจะปรากฏในหน้าผลการค้นหาของคุณ โดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณ" กำกับไว้ หากคุณได้สมัครรับอีเมลข่าวสารไว้แล้วก่อนหน้านี้ ระบบอาจจะจำคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณและระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณสมัคร ในกรณีดังกล่าว ราคาลับเฉพาะของคุณจะปรากฏ ในการให้อีเมลของคุณ คุณตกลงที่จะรับดีลพิเศษและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางอีเมล แต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ 'ยกเลิกการสมัคร' ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หากคุณยกเลิกการสมัครรับข่าวสารแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าดูราคาลับเฉพาะด้วยวิธีนี้ได้อีกต่อไป เว้นแต่ว่าคุณจะสมัครใหม่
ผู้ใช้แอพพลิเคชันมือถือ – เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชันมือถือ คุณจะเห็นราคาลับเฉพาะสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณ" กำกับไว้ ผู้ใช้แอพพลิเคชันมือถือจะไม่เห็นราคาลับเฉพาะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆ เว้นแต่ว่าจะเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Hotels.com Rewards หรือได้สมัครรับอีเมลข่าวสารของ Hotels.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของราคาลับเฉพาะ
ราคาลับเฉพาะมีสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการและในวันที่กำหนดเท่านั้น ราคาลับเฉพาะจะแสดงก็ต่อเมื่อคุณทำการค้นหาโรงแรมที่ตรงตามเกณฑ์เท่านั้น
เมื่อราคาลับเฉพาะแสดงถัดจากราคาที่ถูกขีดฆ่า (เช่น "£150 £100") ราคาที่ถูกขีดฆ่านั้นคือราคาตามปกติสำหรับโรงแรมนั้นบน Hotels.com โดยไม่มีการนำส่วนลดอื่นๆ มาใช้
ส่วน "ราคา" ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับราคาลับเฉพาะด้วย ราคาลับเฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลต่อการจองที่ได้รับแล้ว
ข้อกำหนดการรับประกันราคาที่ดีที่สุด
 
การรับประกันราคาที่ดีที่สุด -- ถ้าคุณพบอัตราค่าที่พักที่ต่ำกว่าใน Hotels.com หรือเว็บไซต์อื่น ก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่น ของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก เราจะคืนเงินส่วนต่างให้กับคุณ การสำรองแพ็คเกจจะไม่มีสิทธิ์รับการรับประกันนี้ และมีข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แสดงด้านล่าง
 
การส่งข้อเรียกร้อง - คุณต้องติดต่อศูนย์ติดต่อลูกค้า หรือส่งคำขอของคุณโดยใช้แบบฟอร์มการรับประกันราคาที่ดีที่สุดทางออนไลน์ก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่น ของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก อัตราค่าที่พักที่ต่ำกว่านั้นจะต้องยังคงสามารถจองได้ ณ เวลาที่คุณติดต่อเรา ตามที่พิจารณาโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 
การเปรียบเทียบจะต้องทำกับแผนการเดินทางเดียวกัน - การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะมีให้เฉพาะสำหรับแผนการเดินทางที่ตรงกัน รวมถึงสถานที่ให้บริการ ประเภทห้องพัก นโยบายการยกเลิกที่มีผลบังคับ และวันที่เดินทางตามที่จองผ่าน Hotels.com นอกจากนี้ การเปรียบเทียบจะต้องเทียบกับสถานที่ให้บริการเดียวกัน โดยซื้อแบบรายเดียวผ่านเว็บไซต์อื่น กล่าวคือ โรงแรมที่จองบนเว็บไซต์อื่นแบบเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจจะไม่มีสิทธิ์รับการรับประกันราคาที่ดีที่สุด การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะมีผลกับค่าใช้จ่ายของการเดินทางที่จอง ตามที่นำเสนอในเอกสารยืนยันการจองของคุณ โดยรวมภาษีและค่าบริการอื่นๆ ที่เราเรียกเก็บจากคุณ เวลาที่ทำการจอง การรับรับประกันนี้ไม่มีผลใช้กับภาษีหรือค่าบริการที่บริษัทอื่นเรียกเก็บจากคุณ เช่น ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรมอาจเรียกเก็บจากคุณโดยตรงขณะที่คุณเข้าพักอยู่ในโรงแรม การรับประกันราคาที่ดีที่สุดไม่มีผลกับการจองที่พักบนเว็บไซต์ที่ไม่ทราบข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือรายละเอียดการจองอื่นๆ จนกระทั่งหลังจากการซื้อ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ให้ราคาต่ำกว่า (ถ้ามี) รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียง สถานที่พำนัก ข้อกำหนดด้านภูมิภาค และอายุ เป็นต้น
การเปรียบเทียบจะต้องอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้สำหรับบุคคลทั่วไป - การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะมีผลใช้เฉพาะราคาที่โฆษณาและเปิดให้บุคคลทั่วไปจองได้เท่านั้น และมีผลใช้กับราคาลับเฉพาะของเราด้วย การรับประกันราคาที่ดีที่สุดไม่ครอบคลุมราคาที่นำเสนอสำหรับโปรแกรมสมาชิกของเว็บไซต์คู่แข่งแห่งอื่นๆ ส่วนลดของบริษัท หรืออัตราค่าที่พักของบริษัท กลุ่ม การเหมา โปรแกรมสะสมคะแนนโปรแกรมจูงใจ การประชุม สัมมนา ราคาที่ได้จากผู้รวมหรือประสานงานระหว่างบริษัท ราคาที่ได้จากการประมูลหรือกระบวนการในลักษณะเดียวกัน หรือราคาที่มีให้เฉพาะจากการใช้คูปองหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ไม่ได้มีให้กับบุคคลทั่วไป อัตราที่ต่ำกว่าต้องไม่มาจากเว็บไซต์ที่คุณต้องโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอรับอัตราค่าที่พัก หรือจากอีเมลที่คุณได้รับ
 
การยืนยันข้อเรียกร้อง - คำขอทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันโดย Hotels.com เราจะไม่ยอมรับภาพหน้าจอหรือหลักฐานการให้ราคาต่ำกว่า ซึ่งเราไม่สามารถยืนยันได้ด้วยตนเอง และเราจะไม่ตรวจสอบคำขอที่เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราเองว่า เป็นผลจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ หรือเกิดจากการปลอมแปลงหรือเจตนาทุจริต
 
การคืนเงินสำหรับคำขอที่ผ่านการยืนยัน - คำขอคืนเงินที่ผ่านการยืนยันจะได้รับการคืนเงินกลับเข้าสู่บัตรเครดิตที่ใช้จองที่พัก หากคุณได้ชำระเงินค่าห้องพักไปแล้ว ณ เวลาที่ทำการจอง เราจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อตรวจสอบคำขอของคุณแล้ว หากคุณได้เลือกว่าจะชำระภายหลังที่โรงแรม คุณจะต้องชำระเงินให้กับโรงแรมในราคาเดิมเมื่อเดินทางไปถึงและเราจะคืนเงินให้กับคุณหลังจากที่คุณเข้าพักแล้ว ทั้งนี้ เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดของบัตรภายในระยะเวลา30 วัน หรือตามรอบบัญชีถัดไป
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง – เราขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว ในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการรับประกันราคาที่ดีที่สุด หรือจำกัดการรับประกันแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณ ข้อกำหนดที่มีผลบังคับ ณ เวลาที่คุณส่งข้อเรียกร้อง เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ตามการรับประกันราคาที่ดีที่สุดนี้ กรณีที่เรามิได้บังคับใช้บทบัญญัติใดในข้อตกลงและเงื่อนไข จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อบัญญัตินั้น
 
จุดหมายปลายทางการเดินทาง
 
แม้ว่าการเดินทางโดยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น จะเสร็จสิ้นโดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดก็ตามการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นได้ Hotels.com ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทยก่อนที่จะจองสินค้าและบริการเพื่อเดินทางไปประเทศต่างๆ โดยท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของประเทศต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ แต่ละประเทศได้ในhttp://www.thaiembassy.org/main/
 
โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง และการเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทางhttp://hotels.com/passportrequirements
 
ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศนั้น Hotels.com ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว
 
บททั่วไป
 การใช้แผนที่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้ของไมโครซอฟท์และคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของไมโครซอฟท์ (Microsoft Terms of Use and Microsoft Privacy Statement) และไมโครซอฟท์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในเวลาใดภายใต้ดุลยพินิจของไมโครซอฟท์โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ปลายทางของไมโครซอฟท์ เวอร์ชวล เอิร์ธ (Microsoft Virtual Earth End UserAgreement) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของไมโครซอฟท์ออนไลน์ (Microsoft Online Privacy Statement)
 
เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดยองค์กรในสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งหลายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเขตอำนาจศาลแห่งเมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้
ท่านตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างท่านกับบริษัทในเครือ Hotels.com
 
การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการใช้บังคับกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่บริษัทฯจัดหาหรือรวบรวมให้เพื่อการใช้งานดังกล่าว ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดี มิฉะนั้นให้ถือว่าท่านสละสิทธิในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้
 
หากมีการพิจารณาว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผล สมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุด และตัวข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
 
ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทั้งฉบับที่ทำร่วมกันระหว่างท่านกับ Hotels.com ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และให้ใช้แทนบรรดาการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างลูกค้ากับ Hotels.com ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงฉบับนี้และการบอกกล่าวใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์เป็นเอกสารจะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีใน ศาลหรือในทางปกครองได้ โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและ ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร
 
ชื่อสมมุติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล บุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแทน บุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดแต่อย่างใด
 
ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
 
การใช้งานเว็บไซต์
 
ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับรองว่า
 
•    ท่านมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
•    ท่านมีอำนาจที่จะก่อภาระผูกพันได้ตามกฎหมาย
•    ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้
•    ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ในการจองสินค้าและบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับตัวท่านเองหรือสำหรับบุคคลอื่นที่มอบอำนาจโดยถูกต้องให้ท่านดำเนินการแทน
•    บรรดาข้อมูลที่ท่านส่งให้เว็บไซต์นี้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
ในกรณีที่ท่านมีบัญชีกับ Hotels.com (“บัญชี”) ท่านจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน จะควบคุมดูแลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้บัญชีของท่าน ไม่ว่าจะใช้โดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธมิให้บุคคลใดเข้าเว็บไซต์นี้และใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ กรณีของการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ คุณเข้าใจว่าการใช้งานเว็บไซต์มากเกินไปจนเป็นที่น่าสงสัย สิ่งที่บ่งชี้ถึงการฉ้อโกงหลอกลวง หรือการใช้บริการจองการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์นี้ไปในทางที่ผิด อาจส่งผลให้ Hotels.com ยกเลิกการจองใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อ อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดการใช้งานบัญชี Hotels.com ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคุณทำการฉ้อโกงใดๆ Hotels.com ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดชอบความเสียหายทางการเงินต่อ Hotels.comรวมถึงค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง หากต้องการโต้แย้งเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง หรือการระงับหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

กฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากจะนำมาใช้กับการจองและการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่คุณเลือกโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด คุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อ ซึ่งทำขึ้นโดยซัพพลายเออร์กับผู้ที่คุณเลือกตกลงซื้อด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดและเป็นไปตามกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ ซึ่งเกี่ยวกับความพร้อมและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมควรแก่เวลา คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณลงนามในการสละสิทธิ์ความรับผิดก่อนที่จะเข้าร่วมในบริการและหรือกิจกรรมที่เสนอ คุณเข้าใจว่าการละเมิดเงื่อนไขในการซื้อของซัพพลายเออร์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการยกเลิกการจองหรือการซื้อของคุณการเข้าถึงเที่ยวบิน โรงแรม หรือรถยนต์ที่ถูกปฏิเสธ การปรับเงินที่ชำระสำหรับการจองหรือการซื้อดังกล่าว และการที่Hotels.com หักบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่ Hotels.com ได้รับเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าบริการค่าธรรมเนียม ภาษีศุลกากร ภาษี และการประเมินที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด
 
การจองแบบกลุ่ม
 
คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์มากกว่า 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากทางเราตรวจสอบพบว่า คุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องโดยจองรวมกันหรือแยกกัน เราจะยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการยกเลิก หากมี หากคุณได้จ่ายเงินมัดจำประเภทที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำของคุณให้ หากคุณประสงค์จะจองห้องพัก 9 ห้องขึ้นไป คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบกลุ่มของExpedia ทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทางออนไลน์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบกลุ่มของเราจะค้นหาคำขอของคุณและจะติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการจองของคุณให้เสร็จสิ้น เราอาจขอให้คุณลงนามในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือวางเงินมัดจำประเภทที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 
โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน
 
อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ นั้นอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้นอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ รายการอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบวันที่ในโปรแกรมการแปลงสกุลเงินเพื่อดูวันที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวว่ามีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดแล้วหรือไม่ ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้เชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควร แต่บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว ขณะที่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามท่านจำหน่าย เผยแพร่และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด
 
คำวิจารณ์จากผู้ใช้ ความเห็น รูปถ่ายและบทความทั้งหลาย

Hotels.com อาจแสดงคำวิจารณ์ ความคิดเห็น รูปถ่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรงแรม รวมถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและวันหยุด (“คำวิจารณ์” นอกจากนี้ Hotels.com อาจเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้โพสต์คำวิจารณ์ (“คำวิจารณ์จากผู้ใช้) คุณปฏิเสธสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าว และคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวอาจได้รับการใช้ คัดลอก แจกจ่าย และทำให้มีอยู่อย่างอิสระในสื่อใดๆ และในรูปแบบใดๆ โดย Hotels.com หรือพันธมิตรโดยไม่มีการอนุญาตของคุณ ในที่ซึ่งมีการเสนอการโพสต์นี้ คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะส่งคำวิจารณ์จากผู้ใช้ ซึ่งเหมาะสมกับบริการดังกล่าวเท่านั้น โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ประกอบกับคู่มือที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ คุณให้ Hotels.com และบริษัทสาขารวมถึงพันธมิตรขององค์กร (เรียกรวมว่า “บริษัทของ Hotels.com”) และหุ้นส่วนที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งมีพันธมิตร แบรนด์ร่วม และ/หรือการลิงค์ผ่านผู้ที่เราให้บริการ (เรียกรวมว่า “พันธมิตรของ Hotels.com”) มีสิทธิที่ไม่ได้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถเพิกถอนได้และให้อนุญาตต่อได้อย่างเต็มที่ในการ (a) ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง แปลแจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานที่ลอกเลียนแบบจาก และแสดงและดำเนินการต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวรอบโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือที่ทำขึ้นใหม่ในภายหลัง และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งซึ่งเกี่ยวกับคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวคุณยอมรับว่าบริษัทของ Hotels.com อาจเลือกที่จะให้การมีส่วนร่วมในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณ (เช่น การลงรายการชื่อและภูมิลำเนาของคุณในคำวิจารณ์โรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลยพินิจของเรา และอาจมีการแบ่งปันคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวกับหุ้นส่วนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเรา นอกจากนี้ คุณให้บริษัทของ Hotels.com มีสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ละเมิดสิทธิในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณหรือบริษัทของ Hotels.com โดยการละเมิดข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ คุณตกลงและยอมรับว่าคำวิจารณ์จากผู้ใช้ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณสละ ‘ธรรมสิทธิ์’ ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมหรือความซื่อสัตย์) ที่อาจมีอยู่ในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ และตกลงว่าคุณไม่มีคำคัดค้านต่อการที่เรา พันธมิตรของHotels.com หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเราได้ตีพิมพ์ ใช้ แก้ไข ลบ หรือแสวงหาประโยชน์ในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณ

การใช้บริการดังกล่าวเท่ากับคุณรับรองและรับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า
 
• คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณโพสต์
• คำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่ส่งนั้นถูกต้องในวันที่โพสต์
• คำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่คุณให้ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ คู่มือ หรือนโยบาย ของ Hotels.com (ตามที่ใช้บังคับเป็นครั้งคราว)
• คุณจะไม่โพสต์ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียหายหรือละเมิดบุคคลใดๆ หรือธุรกิจของบุคคลเหล่านั้นโดยเจตนาหรือโดยมิใช่ข้อเท็จจริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะไม่โพสต์ความคิดเห็น ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง ประสงค์ร้าย หมิ่นประมาท ใช้ในทางผิด หรืออาจถือได้เช่นนั้นตามสมควร
• คุณจะไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด และจะไม่เกี่ยวข้องกับหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
• คุณจะไม่โพสต์หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเช่นนั้น
· รูปถ่ายทั้งหมดที่ส่งนั้นจะอยู่ภายใต้คู่มือสำหรับการส่งรูปถ่ายของเรา
 
Hotels.com ไม่อ้างความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองรูปถ่ายที่ส่งโดยผู้ใช้ผ่านไซต์ของเรา
 
Hotels.com ไม่แก้ไขคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่ส่งมา และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าว หรือการโพสต์ การใช้ หรือการแจกจ่ายคำวิจารณ์ในภายหลังในกรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ Hotels.com ไม่ตรวจสอบยืนยัน รับรอง หรืออนุมัติมุมมองหรือความคิดเห็นที่แสดงในคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ ซึ่งเป็นมุมมองส่วนตัวของผู้ที่ส่ง การตัดสินใจที่ทำขึ้นตามคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่ปรากฏบนบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Hotels.comอาจเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ลูกค้าที่ให้คำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นระยะๆ (เช่น คูปองส่วนลด การได้เข้าร่วมในการจับรางวัล ฯลฯ การที่คำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นไปอย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้สำหรับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าคำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
 
Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้โพสต์หรือลบ (โดยมิได้แจ้งให้ทราบ) คำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตามด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีต่างๆ การดำเนินการนี้จะรวมถึงสถานการณ์ที่ Hotels.com ได้รับคำร้องเรียนของบุคคลภายนอกและ/หรือมีสาเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 
หากคุณมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับคำวิจารณ์ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ คุณควรส่งคำร้องเรียนดังกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษร (โดยให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ) ไปยัง: Hotelreviews@hotels.com
 
โปรดทราบว่า Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของคำร้องเรียนดังกล่าวเพิ่มเติม และอาจขอให้คุณตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ หากจำเป็น
 
คู่มือสำหรับการส่งรูปถ่าย
 
รูปถ่ายใดๆ ที่คุณส่งจะต้อง:
 
•    เกี่ยวกับหัวข้อ – รูปถ่ายทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ หรือประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทั่วไป
•    เป็นมิตรต่อชุมชน/ครอบครัว –
Ø ห้ามส่งภาพหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ลามก อนาจาร ดูหมิ่น หยาบคาย ละเมิด หรือดูถูก
Ø ห้ามส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาที่ก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคล
Ø ห้ามส่งรูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม (หรือความยินยอมจากบิดามารดา ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี)
Ø เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่สามารถส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ได้
•    ต้นฉบับ – คุณสามารถส่งได้เฉพาะรูปถ่ายของตนเอง ห้ามส่งรูปถ่ายจากแหล่งอื่น (ส่วนตัวหรือทางการค้า) ห้ามส่งรูปถ่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก
•    ไม่ใช่ในทางการค้า – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีตราสัญลักษณ์ การสร้างแบรนด์ สื่อส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า
•    ไม่ใช่ไฟล์ที่อันตราย – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นใด ซึ่งทำขึ้นเพื่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบของ Hotels.com และ/หรือผู้ที่ใช้งาน
•    คุณสมบัติของไฟล์: รูปถ่ายแต่ละรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์ รูปถ่ายต่างๆ ที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .bmp, .gifหรือ .png
 

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิด
หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราโฮสต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) สามารถส่งคำบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณ หากคำร้องเรียนไม่ได้รับการกรอกอย่างเหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ การแถลงข้อความเป็นเท็จในคำบอกกล่าวของคุณซึ่งเกี่ยวกับว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมเป็นการละเมิดหรือไม่นั้นอาจทำให้คุณมีความรับผิดในค่าเสียหาย
1. การระบุที่ชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณอ้างว่าถูกละเมิด
2. การระบุที่ชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่ากำลังละเมิดบนเว็บไซต์ เช่น ลิงค์ที่ไปยังเนื้อหาที่ละเมิด
3. ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
4. ข้อความว่าคุณมี “ความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทน หรือกฎหมาย”
5. ข้อความว่า “ข้อมูลในคำบอกกล่าวนั้นถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการให้ความเท็จ ฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด”
6. ลายมือชื่อจากบุคคลที่อนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด
คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวให้แก่เราโดยอีเมลไปยัง hotels-copyright@hotels.com โดยโทรสารไปยัง (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints หรือโดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อทางด้านล่าง:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062

คำบอกกล่าวการคัดค้าน
หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกหายไป คุณอาจยื่นคำบอกกล่าวการคัดค้านได้ทางโทรสารหรืออีเมลตามปกติ โดยระบุรายการที่กำหนดไว้ทางด้านล่าง คุณอาจต้องการพบที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้:
1. การระบุถึงเนื้อหาเฉพาะที่ถูกลบหรือปิดใช้งาน และสถานที่ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ โปรดให้ที่อยู่ URL หากทำได้
2. ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
3. ข้อความว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลแขวงของรัฐบาลกลาง (Federal District Court) สำหรับเขตศาลซึ่งคุณมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ หรือหากภูมิลำเนาของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สำหรับเขตศาลอื่นๆ ซึ่ง Hotels.com ดำเนินการอยู่ และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากฝ่ายที่รายงานเนื้อหาของคุณ หรือตัวแทนของฝ่ายดังกล่าว
4. ข้อความต่อไปนี้: “ภายใต้บทลงโทษของการให้ความเท็จ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุข้างต้นถูกลบหรือปิดการใช้งานเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง”
ลงนามในกระดาษและส่งการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
หรือคุณอาจส่งโทรสารไปยัง: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ DMCA ของ for Hotels.com โปรดติดต่อเราที่ (425) 679-3751

การบอกเลิกบัญชี
 
ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ Hotels.com ได้รับเอานโยบายการบอกเลิกมาใช้ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของ Hotels.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการหรือผู้ถือบัญชีที่ถือว่าล่วงละเมิดสิทธิซ้ำ Hotels.com ยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิซ้ำกันหรือไม่ หากคุณเชื่อว่า ผู้ใช้บริการหรือผู้ถือบัญชีล่วงละเมิดสิทธิซ้ำ โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อที่ทางเราจะตรวจสอบได้ว่า ผู้ถือบัญชีหรือผู้ใช้บริการล่วงละเมิดสิทธิซ้ำ เมื่อคุณยื่นหนังสือแจ้ง
 
การเรียกร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
 
หากท่านเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านแม่ข่ายนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่าน (หรือตัวแทนของท่าน)อาจส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ โดยระบุข้อมูลดังนี้
 
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านเรียกร้องว่าถูกละเมิด
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเรียกร้องว่าละเมิดงานลิขสิทธิ์ของท่าน ตลอดจนระบุข้อมูลที่ทำให้บริษัทฯสามารถสืบค้นสิ่งที่ละเมิดดังกล่าวในเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ละเมิดดังกล่าว
ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านได้ และควรแจ้งที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
คำแถลงว่าท่าน “เชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย”
คำแถลงว่า “ข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนี้ถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษกรณีเบิกความเท็จ ผู้ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของสิทธิที่อ้างว่าถูกละเมิดดังกล่าว”
 
หนังสือบอกกล่าวนี้ต้องลงนามโดยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดดังกล่าว
 
การบอกกล่าวทั้งหลายเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ให้ส่งไปที่
Hotels.com, L.P. Attn: IP/Trademark Counsel 3150 139th Avenue SE Bellevue WA 98005
 
บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการกับหนังสือบอกกล่าวทั้งหมดที่ดำเนินการถูกต้องตรงตามข้อกำหนดข้างต้น
 
บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของท่านก่อนที่จะยื่นหนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือโต้แย้งการบอกกล่าว นอกจากนี้ โปรดระลึกไว้ด้วยว่า ท่านอาจต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายหากการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านนั้นเป็นเท็จ
 
ข้อตกลงการใช้งานแอพพลิเคชั่น HOTELS.COM บนมือถือเพิ่มเติม
 
หมวดนี้ว่าด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลงการใช้งานแอพฯ”) เพิ่มเติม ที่ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ของคุณในการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Hotels.com บนมือถือ” (“แอพพลิเคชั่น”) ของบริษัท เมื่อคุณเลือกปุ่ม “ยอมรับ” โดยใช้แอพพลิเคชั่น คุณตกลงที่จะผูกพันกับ
 
1.    ข้อกำหนดและเงื่อนไข
2.    ข้อตกลงการใช้งานแอพฯ นี้ และ
3.    นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “นโยบายของบริษัท” หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายของบริษัท คุณจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้และต้องเลือกปุ่ม “ปฏิเสธ” และถอนการติดตั้งของแอพพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ของคุณ
 
ผลจากการที่คุณตกลงผูกพันตามนโยบายของบริษัท บริษัทจะมอบใบอนุญาตแบบไม่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถโอนได้เพื่อการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานแอพพลิเคชั่น และเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่มีให้ภายในแอพพลิเคชั่น(“เนื้อหา”) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ราคาและความพร้อมให้บริการการท่องเที่ยว) ตามข้อกำหนดของนโยบายของบริษัท
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งควบคุม:
 
การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
เนื้อหา บริการ คุณลักษณะ ซอฟต์แวร์ คูปอง และโปรแกรมรางวัลตอบแทนทั้งหมดที่มีให้คุณใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายของบริษัท (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความรับผิดที่บริษัทมีต่อคุณ) และ
สิทธิที่บริษัทมี
 
ให้ใช้บังคับอย่างเท่าเทียมและสมบูรณ์ อีกทั้งใช้ควบคุมมาตรฐานที่ Hotels.com ทำให้แอพพลิเคชั่นและเนื้อหา้มีความพร้อมใช้งานสำหรับคุณ การอ้างอิงทั้งหมดถึง “เว็บไซต์” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนั้นให้หมายรวมถึงการอ้างอิงถึงแอพพลิเคชั่นและ/หรือเนื้อหา และให้ใช้บังคับถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นและ/หรือเนื้อหาของคุณตามที่บริบทดังกล่าวกำหนด การอ้างทั้งหมดถึง “ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ให้หมายรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อตกลงการใช้งานแอพฯ ตามที่บริบทดังกล่าวกำหนดด้วยเช่นเดียวกัน
 
แอพพลิเคชั่นนี้มี ให้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการใช้งานในทางธุรกิจ
 
ตามเงื่อนไขของการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเนื้อหานี้ คุณขอรับรองว่าจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหานี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดอันขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายของบริษัท
 
อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชั่นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บจากคุณอันเป็นผลมาจากการส่งและการรับข้อมูลของแอพพลิเคชั่น (ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการโรมมิ่งข้อมูล) ทั้งนี้โปรดทราบว่าแอพพลิเคชั่นจะทำการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ โปรดดูหมวดที่ 3 ด้านล่าง (“ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 
เว้นแต่จะมีการแสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นฉบับใด คุณรับรองว่า
 
จะไม่คัดลอกแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา เว้นแต่ว่าการคัดลอกนั้นเป็นผลมาจากการใช้งานตามปกติของแอพพลิเคชั่น
จะไม่ให้เช่า ให้อนุญาตช่วง ให้ยืมใช้ แปล รวม ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา
จะไม่ทำการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา หรืออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งสองส่วนถูกผนวกรวมหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นใด
จะไม่แยกส่วน ถอดรหัส ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพัฒนาและสร้างผลงานจากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา หรือพยายามกระทำการใดๆ เหล่านั้น เว้นเสียแต่ว่าอยู่ในขอบข่ายที่การกระทำนั้นไม่อยู่ในข้อห้ามตามกฎหมาย และ
จะไม่ส่งมอบหรือเปิดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด
เฉพาะรายการองค์ประกอบของโปรแกรม รายการองค์ประกอบออบเจ็กต์และซอร์สของโปรแกรม รหัสออบเจ็กต์และซอร์สโค้ด) ในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลภายนอก
 
ข้อกำหนดสงวนสิทธิ์
 
คุณรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาเป็นของHotels.com หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของบริษัท สิทธิเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและสนธิสัญญาทั่วโลก และได้รับการสงวนลิขสิทธิ์
 
คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิเหนือหรือในแอพพลิเคชั่นและเนื้อหามากกว่าสิทธิอันจำกัดเพื่อการใช้งานสิ่งดังกล่าวตามนโยบายของบริษัท
 
คุณรับทราบว่าแอพพลิเคชั่นและการจัดทำเอกสารและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดที่มาพร้อมกันนั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อกำหนดควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอพพลิเคชั่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสู่ประเทศใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ
 
บริษัทดำเนินการข้อมูลเกี่ยวกับคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ ถือว่าคุณยินยอมตามขั้นตอนเช่นว่าเหล่านั้น ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด
 
ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท แอพพลิเคชั่นจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
 
1.    วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ
2.    เนื้อหาที่คุณเข้าถึง
3.    ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคที่แอพพลิเคชั่นพบระหว่างใช้งาน
4.    ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ คุณรับทราบ ตกลง และยินยอมให้มีการเก็บข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ
 
เมื่อคุณใช้งานคุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” ของแอพพลิเคชั่น บริษัทจะใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มีจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ข้อมูล GPS หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อประเมินหาโรงแรมที่อยู่ใกล้คุณ แม้ว่าข้อมูลนี้จะจัดเก็บโดยไม่ระบุชื่อ แต่ข้อมูลนี้ก็อาจทำให้บริษัทรู้ตำแหน่งที่แน่นอนหรือโดยประมาณของคุณได้ บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน่งโรงแรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลตำแหน่ง จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานคุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” ในแอพพลิเคชั่นด้วยการใช้คุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” คุณรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ Hotels.com ใช้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณผ่านแอพพลิเคชั่น คุณสามารถปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งเมื่อใดก็ได้ ในเมนูการตั้งค่า
 
การสิ้นสุดลง
 
Hotels.com สามารถยกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ทันทีโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ หากว่า
คุณได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ทั้งในเนื้อหาหรือกระทำการฝ่าฝืนอยู่เรื่อยไป หรือ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Hotels.com แต่เพียงผู้เดียว ในการตัดสินใจที่จะถอนแอพพลิเคชั่นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 
เมื่อข้อตกลงการใช้งานสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ให้สิทธิทั้งหมดเหนือแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
คุณต้องหยุดการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด และ
คุณต้องลบหรือถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นออกจากอุปกรณ์ของคุณ
 
ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท และผู้รับช่วงหรือผู้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย คุณไม่สามารถโอน มอบหมาย เรียกเก็บเงิน หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทได้ บริษัทสามารถโอน มอบหมาย เรียกเก็บเงิน ทำสัญญาช่วง หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งข้อตกลงการใช้งานนี้หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้ในระหว่างกำหนดเวลาเวลาของข้อตกลงการใช้งานนี้
 
หากในระหว่างกำหนดเวลาของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้บริษัทไม่ประสบความสำเร็จในการยืนยันการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของหน้าที่อันใดของคุณภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือหากบริษัทไม่ประสบความสำเร็จในการใช้สิทธิหรือการแก้ไขใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์เช่นว่าหรือการเยียวยาต่างๆและจะไม่ทำให้คุณพ้นจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันเช่นว่านั้นเช่นกัน การสละสิทธิ์โดยการไม่สามารถปฏิบัติตามใดๆ ของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามใดๆ ที่ตามมา การสละสิทธิ์ใดๆ ของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ถือว่ามีผล เว้นเสียแต่จะได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเอกสารสละสิทธิ์และได้มีการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 
อุปกรณ์ของ Apple
 
หากคุณใช้แอพพลิเคชั่นนี้บนอุปกรณ์ของ Apple (อาทิ iPhone, iPod, iPad) ถือว่าคุณตกลงตามข้อตกลงต่อไปนี้เพิ่มเติมจากข้อตกลงการใช้งานที่กล่าวไปแล้วอีกด้วย
คุณรับทราบว่าข้อตกลงการใช้งานนี้ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัทเท่านั้น มิได้ทำขึ้นกับบริษัท Apple Inc. ซึ่งตั้งที่One Infinite Loop, Cupertino, California 95014 สหรัฐอเมริกา (“Apple”)
ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มอบแก่คุณนั้นจำกัดเฉพาะใบอนุญาตแบบโอนไม่ได้สำหรับใช้งานแอพพลิเคชั่นบนผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ Apple สำหรับอุปกรณ์พกพา (iOS) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเท่านั้น
คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดเตรียมการบำรุงรักษาและบริการการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้ตามการรับประกัน คุณสามารถบอกกล่าวแก่ Apple และ Apple จะคืนเงินให้แก่คุณตามราคาที่ซื้อ (หากมี) สำหรับแอพพลิเคชั่นในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ Apple จะไม่มีหน้าที่ในการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
คุณรับทราบว่าบริษัท ซึ่งไม่ใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องของคุณและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
คุณรับทราบว่าในกรณีที่บุคคลภายนอกเรียกร้องว่าแอพพลิเคชั่นหรือการครอบครองและใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นของคุณเป็นการละเมิดสิทธิ์์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกนั้น Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสืบสวน, การแก้ต่าง, การตกลงไกล่เกลี่ย และการชำระหนี้จากการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น
คุณได้แสดงและรับรองว่าคุณมิได้พำนักหรืออยู่ในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การห้ามซื้อขายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นประเทศซึ่ง “ให้การสนับสนุนการก่อการร้าย” และไม่ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุในรายชื่อฝ่ายที่ต้องห้ามหรือจำกัด และ
คุณรับทราบและตกลงว่า Apple และบริษัทในเครือของ Apple เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์จากข้อตกลงการใช้งานนี้ และรับทราบและตกลงว่าเมื่อคุณยินยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ Apple จะมีสิทธิ (และให้ถือว่าได้ยอมรับสิทธิ) ในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานนี้กับคุณในฐานะบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ตามที่ได้ระบุนั้น
 
ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง
Hotels.com เป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่จดทะเบียนในแต่ละมลรัฐดังต่อไปนี้
แคลิฟอร์เนีย เลขทะเบียน 2083949-50
ฟลอริดา เลขทะเบียน เอสที - 36670
ไอโอวา เลขทะเบียน 862
เนวาดา เลขทะเบียน 2007-0019
 
การขึ้นทะเบียนในฐานะผู้ให้บริการด้านการเดินทางในมลรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ถือเป็นการอนุมัติของมลรัฐดังกล่าว
 
ท่านอาจได้รับเงินคืนจากกองทุนช่วยเหลือ (Recovery Fund) หากท่านได้ชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่จดทะเบียนในมลรัฐเนวาดาหากท่านรับบริการด้านการเดินทาง หรือหนังสือรับรองการท่องเที่ยว และท่านได้รับความเสียหายจากธุรกรรมดังกล่าว ในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านภายใต้กองทุนช่วยเหลือ และการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินคืนจากกองทุนช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ Consumer Affairs Division of the Department of Business and Industry ในมลรัฐเนวาดาตามที่อยู่ดังนี้
 
เนวาดาใต้:
1850 East Sahara Avenue
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104
 
โทรศัพท์: (702) 486-7355
แฟ็กซ์: (702) 486-7371
ncad@fyiconsumer.org
 
เนวาดาเหนือ:
4600 Kietzke Lane
Building B, Suite 113
Reno, Nevada 89502
 
บริการให้ความช่วยเหลือ
หากต้องการได้รับคำตอบจากข้อซักถามของท่านโดยเร็ว หรือหากต้องการติดต่อบริษัทฯ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัทฯ /customer_care/faq.html หรือส่งมาตามที่อยู่นี้
 
เรียน ฝ่ายบริการลูกค้า Hotels.com 5400 LBJ ฟรีเวย์, ห้อง 500, ดัลลัส, เท็กซัส 75240 สหรัฐอเมริกา
 

หากคุณทราบการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่hotline@expedia.com เรากล่าวข้อความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของแบรนด์ ณ ที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น
แก้ไขเมื่อ 23 ธันวาคม 2558
© 2015 Hotels.com, L.P. สงวนลิขสิทธิ์