ข้ามไปยังหน้าหลัก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

พิมพ์ทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไข

พิมพ์ทั้งหมด

ข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Hotels.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Hotels.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางการพิจารณาถึงความพร้อมของสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางการทำการจองหรือทำธุรกรรมที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการให้บริการสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการเดินทางมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “Hotels.com” หมายถึง Hotels.com ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งในมลรัฐเท็กซัสและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และคำว่า “ท่าน” หมายถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือลูกค้าที่ทำการจองสินค้าและบริการกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
การเสนอบริการในเว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนดเงื่อนไขและการบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหมายความว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ดังนั้นขอให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้และขอให้ท่านกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงฉบับล่าสุดบริษัทฯ สงวนสิทธิใช้ดุลพินิจของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหมายความว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

กิจกรรมต้องห้าม

ข้อความและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาและความพร้อมของการบริการเกี่ยวกับการเดินทางตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงข้อความและข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ แม้ว่าท่านจะสามารถทำสำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดการเดินทางของท่าน (และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ในจำนวนจำกัดสำหรับการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงคัดลอกแจกจ่ายส่งเผยแพร่แสดงทำซ้ำตีพิมพ์ให้สิทธิสร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติมโอนหรือขายหรือนำไปขายต่อซึ่งข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้นอกจากนี้ท่านยังตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

• 
ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อความในเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์
• 
จองสินค้าหรือบริการเพื่อการเก็งกำไรการทำข้อมูลเท็จหรือเพื่อการฉ้อฉลหรือจองจากการคาดการณ์ของความต้องการในท้องตลาด (อุปสงค์)
• 
เข้าใช้ติดตามสอดส่องหรือคัดลอกข้อความหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบเก็บข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเช่น
โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่นๆ หรือระบบควบคุมด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ
• 
ฝ่าฝืนข้อห้ามในส่วนหัวที่จำกัดการเข้าถึงผ่านโรบอทที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
• 
ดำเนินการใดๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของ
บริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลและเกินสมควร
• 
การจัดทำลิงก์ระดับลึกไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะขั้นตอนวิธีการซื้อบริการด้านการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ
• 
แสดงเป็นเฟรมจัดทำสำเนาหรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้มารวมกับเว็บไซต์อื่นด้วยวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

กฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองและซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการเดินทางที่ท่านเลือกจะแตกต่างกันไปตามสินค้าและบริการที่ท่านเลือกกรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบทั้งนี้ท่านยินยอมผูกพันตนเองกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการที่ท่านเลือกทำธุรกรรมด้วยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนดชำระและการปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความพร้อมและการใช้อัตราค่าโดยสารยานพาหนะค่าผลิตภัณฑ์หรือค่าบริการต่างและท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการอื่น (Third-party Provider) บางรายอาจประสงค์ให้ท่านลงนามสละสิทธิความรับผิดของผู้ให้บริการก่อนรับบริการและ/หรือร่วมกิจกรรมที่เสนอบางรายการท่านเข้าใจดีว่าการฝ่าฝืนกฎและข้อห้ามของผู้ให้บริการอาจมีผลทำให้การจองสินค้าหรือบริการของท่านถูกยกเลิกหรือท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเงินที่ได้ชำระไปเพื่อจองสินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจถูกยึดและ/หรืออาจมีการหักค่าใช้จ่ายใดๆจากบัญชีของท่านเนื่องจากการฝ่าฝืนดังกล่าว

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

Hotels.com 
เชื่อมั่นในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านกรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ Hotels.com ด้วยทั้งนี้เพื่อให้ท่านให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ


ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดข้อมูล

ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดเรื่องราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hotels.com บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ Hotels.com (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ Hotels.com”) และหุ้นส่วนที่ร่วมมือกันทางธุรกิจซึ่งใช้ตราสินค้าร่วมกันและ/หรือมีเว็บไซต์เชื่อมต่อกันตลอดจนผู้ที่บริษัทฯ ให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “บริษัทร่วมของ Hotels.com”) ไม่ขอรับประกันความถูกต้องและขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรมสายการบินเรือโดยสารรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลราคาภาพถ่ายรายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั่วไปและอื่นๆซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหลายดังกล่าว

นอกจากนี้ Hotels.com ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือเกี่ยวกับการระงับการจองสินค้าและบริการชั่วคราวกรณีราคาไม่ถูกต้องซึ่งในกรณีเช่นว่านั้นบริษัทฯ ยินดีที่จะเสนอให้ท่านยังคงรักษาการจองของท่านต่อไปสำหรับราคาที่ถูกต้องก็ได้หรือบริษัทฯ อาจจะยกเลิกการจองของท่านโดยไม่คิดค่าบริการของ Hotels.com หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกแต่อย่างใดตามความต้องการของท่าน

อัตราค่าโรงแรมต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้เพื่อเป็นแนวทางโดยทั่วไปเท่านั้นและบริษัทในเครือ Hotels.com รวมถึงบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่รับประกันความถูกต้องของอัตราดังกล่าวบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทดังกล่าวไม่ขอรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทอาจทำการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้

บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้จัดหาของแต่ละบริษัทไม่รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใดๆ และรายการที่รวมอยู่หรือข้อเสนอของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัทในเครือ Hotels.com หรือบริษัทร่วมของ Hotels.com บรรดาข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวทั้งหมดแสดงไว้ “ตามที่ปรากฏ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้หรืออีเมล์ใดๆ ที่ส่งจากบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้จัดหาของแต่ละบริษัทปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการนี้รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเรื่องผลประโยชน์ในทางการค้าความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานชื่อและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ให้บริการขนส่งโรงแรมและผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางหรือบริการอื่นในเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระและมิได้เป็นตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทในเครือ Hotels.com หรือบริษัทร่วมของ Hotels.com บริษัทในเครือ Hotels.com และบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดพลาดการละเว้นการกระทำการรับรองการรับประกันการผิดข้อตกลงหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการดังกล่าวหรือต่อการบาดเจ็บทางร่างกายการเสียชีวิตความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆดังกล่าวบริษัทในเครือ Hotels.com และบริษัทร่วมของ Hotels.com ไม่รับผิดและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีที่เกิดความล่าช้าการยกเลิกการจองสินค้าและบริการเกินปริมาณจริงการนัดหยุดงานเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นๆซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัททั้งหลายดังกล่าวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการละเว้นการกระทำความล่าช้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ

ไม่ว่ากรณีใดบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในเชิงลงโทษที่เกี่ยวเนื่องเป็นพิเศษหรือที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าใช้การแสดงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่ท่านเชื่อถือตามความเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆข้อมูลซอฟต์แวร์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้หรือที่เกิดจากการเข้าใช้การแสดงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยประการอื่นใดไม่ว่าจะยึดตามหลักของความประมาทเลินเล่อข้อสัญญาการละเมิดความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดหรือประการอื่นใดและแม้ว่าบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นแต่หากพบว่าบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังระบุข้างต้นบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ประเมินไว้สำหรับธุรกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้หรือ หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ (100 เหรียญสหรัฐฯ) (หรือเงินจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น)

ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่ทุกฝ่ายข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และใช้บังคับต่อไปแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในส่วนนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัท

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะป้องกันและชดใช้บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการแต่ละบริษัทรวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานและตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้องมูลเหตุการทวงถามการเรียกคืนการสูญเสียความเสียหายค่าปรับสินไหมหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าประเภทหรือลักษณะใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควรที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก

การที่ท่านผิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือ
การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ Hotels.com ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากนี้ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของท่านเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่ท่านเลือกหรือซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตามปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์หนอน (Worm) ม้าโทรจัน (Trojan Horse) ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเสียหายการที่บริษัทฯ สร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้นมิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นลิขสิทธิ์ของ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามีซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ท่านไม่อาจติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้เว้นแต่ว่าท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อน

สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบริษัทฯ ตกลงอนุญาตท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเป็นสิทธิที่จำกัดบุคคลและไม่สามารถโอนได้

ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสเอชทีเอ็มแอลและแอ็กทิฟเอ็กซ์ (Active X) ในเว็บไซต์นี้และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญาผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้นห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาดซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น

เงื่อนไขในการใช้รหัสลดราคา
รหัสลดราคา (“คูปอง”) ใช้ได้กับการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วแต่ไม่รวมการจองณโรงแรมที่ไม่ได้ร่วมรายการทั้งนี้รายการที่เข้าร่วมของโรงแรมดังกล่าวจะใช้กับคูปองเฉพาะแต่ละใบเท่านั้น

โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้
ไม่สามารถใช้คูปองที่ระบุส่วนลดตามสกุลเงินเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นลด 10 ยูโรกับการจองที่ชำระด้วยสกุลเงินอื่นได้

หากส่วนลดอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างเช่นลด 10%) ในกรณีที่จองห้องพักหลายห้อง (กล่าวคือเมื่อคุณจองห้องพัก 2 ห้องขึ้นไปในการจองครั้งเดียวกันส่วนลดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับราคาของห้องพักห้องแรกที่รวมอยู่ในคำร้องขอจองห้องพักเท่านั้น

หากต้องการดูข้อจำกัดเฉพาะในการใช้คูปองโปรดดูรายงานคูปองที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คูปองเพียงใบเดียวต่อการจองหนึ่งครั้งเท่านั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างไม่สามารถนำคูปองไปจำหน่ายหรือเปลี่ยนเจ้าของคูปองได้

ค่าภาษีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าบริการพิเศษทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับการจองที่ใช้คูปองคุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้  เวลาที่จองหรือชำระโดยตรงที่โรงแรมคูปองมีค่าก็ต่อเมื่อแลกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอเท่านั้นไม่สามารถแลกคืนคูปองเป็นเงินสดหรือสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันได้

คูปองแบบใช้ครั้งเดียวจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อดำเนินการจองตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะคืนหรือเปลี่ยนคูปองดังกล่าวไม่ได้ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินหากแลกใช้คูปองเพื่อดำเนินการจองนั้นแล้วคูปองแบบใช้หลายครั้งจะถือว่าใช้โดยสมบูรณ์ตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองแต่ละใบ

หากวันที่เดินทางเข้าพักเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้คูปองไปแล้วคูปองดังกล่าวจะใช้กับตารางเดินทางที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้อีก
ไม่สามารถใช้คูปองกับการจองที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้บริษัทท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยวของ Hotels.com ไม่สามารถใช้คูปองได้

Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้หรือยกเลิกคูปองเมื่อใดก็ได้

การจองห้องพักที่มีการชำระเงินล่วงหน้า

ท่านทราบดีว่า Hotels.com ได้ต่อรองอัตราค่าห้องพักกับโรงแรมที่ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักในนามของท่านอัตราค่าห้องพักที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มาจากอัตราค่าห้องพักที่ได้มีการต่อรองไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องที่ Hotels.com ได้จองไว้ในนามของท่านบวกค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวกที่ Hotels.com เรียกเก็บสำหรับการให้บริการท่านได้มอบอำนาจให้ Hotels.com จองห้องพักในราคารวมสำหรับการจองห้องพักซึ่งรวมอัตราค่าห้องพักตามที่ปรากฏในเว็บไซต์และรวมกับอัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าบริการ
ท่านยินยอมให้ Hotels.com เรียกเก็บราคารวมสำหรับการจองห้องพักจากบัตรเครดิตของท่านเมื่อท่านส่งคำขอจองห้องพักแล้วท่านได้มอบอำนาจให้ Hotels.com อำนวยความสะดวกในการจองห้องพักของท่านในนามของท่านรวมถึงการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่พักด้วย

ท่านยอมรับว่า Hotels.com ไม่ได้เรียกเก็บภาษีเพื่อนำส่งหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้องอัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) จากการชำระเงินให้แก่โรงแรมล่วงหน้าคือการประเมินภาษีที่เกิดจากธุรกรรม (เช่นการขายและการใช้งานการเข้าพักภาษีห้องพักภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นที่ Hotels.com ชำระให้แก่ผู้ให้บริการที่พักในการจองห้องพักของท่าน

ผู้ให้บริการที่พักจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาษีจาก Hotels.com และผู้ให้บริการที่พักจะนำส่งภาษีที่เรียกเก็บได้ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง Hotels.com มิได้เป็นผู้ให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการที่พักที่ Hotels.comจองหรือสำรองการจัดการเดินทางให้ลูกค้าการเรียกเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่

จำนวนภาษีตามจริงที่ Hotels.com ชำระให้แก่ผู้ให้บริการที่พักอาจแตกต่างจากอัตราอัตราค่าภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและการเรียกเก็บภาษีที่บังคับใช้ณเวลาที่ลูกค้าใช้ห้องพักเป็นต้นเราเก็บค่าบริการเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการจองการเดินทางของคุณค่าบริการจะแตกต่างไปโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าและประเภทของการจอง

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในการเรียกเก็บค่าจองห้องพักธนาคารของท่านอาจแปลงค่าจองห้องพักเป็นสกุลเงินท้องถิ่นและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราดังนั้นจำนวนเงินที่เรียกเก็บในใบบันทึกรายการใช้บัตรเครดิตของท่านอาจแตกต่างจากจำนวนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามประเทศ (Transborder Fee) อีกต่างหากสำหรับการดำเนินธุรกรรมนี้ซึ่งอาจเรียกเก็บในกรณีที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศที่ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมข้ามประเทศนี้กำหนดโดยธนาคารของท่านในวันที่ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้หรือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกรุณาติดต่อธนาคารของท่าน

รายละเอียดตัวเลือกการจ่ายทางออนไลน์ทันทีหรือจ่ายทีหลังเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

สำหรับโรงแรมบางแห่ง คุณอาจมีสิทธิ์เลือกจ่ายทางออนไลน์ทันทีหรือจ่ายทีหลังเมื่อเข้าพักที่โรงแรม หากคุณเลือกตัวเลือกจ่ายทางออนไลน์ทันที เราจะเรียกเก็บเงินในสกุลเงินที่คุณเลือกทันที บริษัทที่รับชำระเงินดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากบัตรชำระเงินของคุณมีดังนี้ (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spain หรือพาร์ทเนอร์ Hotels.com ในนามของ Hotels.com หรือผู้ให้บริการการเดินทาง หรือ (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง

หากคุณเลือกที่จะชำระเงินที่โรงแรมในภายหลังโรงแรมจะเรียกเก็บเงินจากคุณในสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมในช่วงเวลาที่คุณเข้าพักอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากวันที่จองถึงวันที่เข้าพัก
คุณจะให้รายละเอียดของบัตรชำระเงินและซัพพลายเออร์หรือ Hotels.com จะต้องตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นประจำ (i) ความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตรชำระเงิน (ผ่านการเรียกเก็บเงินมูลค่าเล็กน้อยซึ่งคุณจะได้รับการคืนเงินภายในสองสามวันหรือจะหักจากการชำระเงินที่ถือเป็นที่สุดอันถึงกำหนดสำหรับซัพพลายเออร์และ (ii) เงินที่ใช้ได้ในบัตรชำระเงิน (ซึ่งจะได้รับการยืนยันจากธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต) Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณหากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมควรแก่เวลา (โปรดดูกฎและข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์)
ธนาคารและบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากลูกค้าเจ้าของบัญชีในกรณีที่ธนาคารผู้ออกบัตรตั้งอยู่คนละประเทศกับผู้ให้บริการ (ตามที่กำหนดโดยบัตรแต่ละประเภทเช่น Visa, MasterCard, American Express) หากมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกำหนดโดยธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่แสดงในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจจะแตกต่างจากตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการชำระเงินสำหรับการจองที่จองบนเว็บไซต์นี้หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้กับการจองของคุณโปรดติดต่อธนาคารของคุณ


เรามีเกณฑ์การแสดงโรงแรมและบริการต่างๆ บน Hotels.com อย่างไร
ที่ Hotels.com คุณสามารถค้นหาโรงแรมที่ใช่ได้ง่ายและเร็วเพราะเรามีตัวช่วยการค้นหาที่หลากหลายและสะดวกที่สุด เช่น การตั้งค่าการค้นหาด้วยการ "จัดเรียงที่จะช่วยให้คุณพบผลลัพธ์ได้ตรงตามความต้องการการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเลือกโดยเรียงจากราคา คะแนนรีวิวจากผู้เข้าพักจริง หรือเกณฑ์การค้นหาอื่นๆ การตั้งค่าการค้นหาด้วยการ "กรองจะช่วยให้คุณเลือกที่จะรวมหรือไม่รวมตัวเลือกต่างๆ เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แคบลงและตอบโจทย์การเดินทางได้ตรงที่สุด หากไม่มีการตั้งค่าเพื่อจัดเรียงหรือกรอง Hotels.com จะแสดงรายการค้นหาจากคำค้นหาของคุณโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ในการจัดเรียงตั้งต้นของ "โรงแรมที่เราแนะนำการจัดลำดับจะแสดงโรงแรมที่สัมพันธ์กับเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพราะเราต้องการให้คุณค้นหาโรงแรมที่ใช่ได้อย่างง่ายและรวดเร็วที่สุด เราวัดความสัมพันธ์ของเกณฑ์การค้นหาโดยดูจากสถานที่ตั้งของโรงแรม คะแนนรีวิว ความนิยมของตัวโรงแรม (วัดจากปริมาณการจองที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราต่อโรงแรมนั้นๆคุณภาพของเนื้อหาที่โรงแรมเป็นผู้ลง และปัจจัยด้านราคาที่ดึงดูดใจและห้องพักที่ว่างพร้อมให้จอง เมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ ค่าตอบแทนที่โรงแรมจ่ายให้เราสำหรับการจองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เรานำมาใช้พิจารณจัดอันดับการแสดงผลเมื่อเทียบกับโรงแรมที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังที่อธิบายข้างต้น สำหรับการจัดเรียงแบบกำหนดเอง (เช่น เรียงตามราคาหรือตามระดับดาวโรงแรมที่มีผลการค้นหาใกล้เคียงกันจะได้รับการเรียงลำดับโดยคำนึงถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ Hotels.com ไม่หยุดที่จะพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราให้กับผู้เดินทางได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด ทั้งนี้ เราอาจปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมค่าตั้งต้นในการแสดงผลเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบ


การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองที่พักทางออนไลน์ตามการจองของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com หรือโทรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 001-800-12-0666628

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักประเภทเตียงสิทธิในการสูบบุหรี่คำขอพิเศษสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขนาดห้องจำนวนผู้เข้าพักและวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าบริการโดยเข้าไปที่ Hotels.com ซัพพลายเออร์ของที่พักอาจคิดค่าบริการอื่นๆและ/หรือค่าปรับสำหรับการยกเลิกค่าบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามการจองดังนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันเพื่อดูรายละเอียด


คุณตกลงที่จะชำระค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆที่ต้องอาศัยซัพพลายเออร์ในกรณีที่จำกัดบางโรงแรมไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการจองหลังทำการจองแล้วตามที่ระบุไว้ในกฎและข้อจำกัดสำหรับจองโรงแรมคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่มีการชำระล่วงหน้า
หากคุณไม่เช็คอินในคืนแรกที่จองแต่ต้องการเช็คอินในคืนถัดไปที่ได้จองไว้คุณจะต้องยืนยันการจองกับ Hotels.com ภายในวันที่ที่จองในตอนแรกเพื่อไม่ให้การจองทั้งหมดของคุณถูกยกเลิกหากคุณไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในการจองกับ Hotels.com คุณอาจสูญเสียการจองทั้งหมดและเงินคืนที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับกฎและข้อจำกัดของแต่ละโรงแรมตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการจองเท่านั้น
บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงพนักงานของ Hotels.com ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Hotels.com™ Rewards
Hotels.com Rewards 
เป็นโปรแกรมสะสมแสตมป์ของ Hotels.com (เรียกว่า “โปรแกรม”) สำหรับแต่ละคืนที่จองและเข้าพักในที่พักที่ร่วมรายการในโปรแกรม Hotels.com Rewards คุณจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง (“แสตมป์”) คุณจะสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards 1 คืน (เรียกว่า “คืนเข้าพัก Rewards”) เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 10 ดวง คืนเข้าพัก Rewards นี้ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งคุณจะต้องชำระเมื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแลกรับ (“ค่าธรรมเนียมการแลกรับ”) เมื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ผ่านหน้าเว็บไซต์บนเดสก์ท็อปและเว็บไซต์บนมือถือ แต่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกรับหากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ผ่านแอพบนมือถือ
คุณจะต้องทำการจองทั้งหมดทางออนไลน์หรือผ่านทางแอพบนมือถือ คุณจะสามารถสะสมแสตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ที่โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards เท่านั้น
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีและสมัครสมาชิกกับ Hotels.com ด้วยที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้แต่โปรแกรมนี้ไม่เปิดให้บริการสำหรับบริษัทสมาคมหรือหมู่คณะอื่นๆ พนักงานของ Expedia, Inc. จะไม่สามารถสะสมแสตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้หากทำการจองผ่านโปรแกรม B.E.S.T. หรือในกรณีที่ใช้ส่วนลดพนักงาน แต่จะสามารถสะสม Hotels.com แสตมป์และคืนเข้าพัก Rewards ได้หากทำการจองโดยไม่ใช้ส่วนลดพนักงาน

การสะสมแสตมป์
คุณสามารถสะสมแสตมป์ได้ 1 ดวงสำหรับการเข้าพักทุกคืน ณ โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards เพียงสะสมแสตมป์ให้ครบ 10 ดวงคุณจะได้รับคืนเข้าพัก Rewards คืน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Hotels.com ของคุณเมื่อทำการจองออนไลน์หรือผ่านแอพบนมือถือ แล้วเราจะเพิ่มแสตมป์สะสมให้กับบัญชีของคุณหลังจากที่คุณเข้าพักเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ทำการจองกับเราผ่านทางโทรศัพท์โปรดแจ้งที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อที่เราจะได้เพิ่มแสตมป์สะสมให้กับคุณมีเพียงสมาชิก Hotels.com Rewards เท่านั้นที่จะสามารถสะสมแสตมป์ได้ แต่แขกรายอื่นๆที่อยู่ในข้อมูลการจองเดียวกันจะไม่สามารถสะสมแสตมป์ได้ และคุณจะไม่สามารถสะสมแสตมป์สำหรับการจองห้องพักที่ดำเนินการก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนี้


เราจะเพิ่มแสตมป์ที่คุณสะสมได้ไปยังบัญชีของคุณภายใน 72 ชมหลังจากที่คุณเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards แล้ว หากคุณสะสมแสตมป์แล้วแต่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณไม่ได้เข้าพักจริง (เรียกว่า “แสตมป์ที่ไม่ถูกต้อง”) เราขอสงวนสิทธิ์ลบแสตมป์ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวจากบัญชีของคุณ กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณยกเลิกการจองหรือไม่ได้มาเช็คอินที่โรงแรมซึ่งจะทำให้แสตมป์ไม่ถูกต้องได้ แสตมป์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถนำมารวมในเงื่อนไขสะสมแสตมป์ครบ 10 ดวง แลกรับคืนเข้าพัก Rewards 1 คืนได้


คุณสามารถตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูจำนวนแสตมป์สะสมที่มีทั้งหมดได้ทุกเวลาเพียงลงชื่อเข้าใช้ที่ Hotels.com ใช้แอพบนมือถือ หรือโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โปรดตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกต้องแล้วหรือยัง หากคุณเชื่อว่าแสตมป์สะสมของคุณไม่ถูกต้อง เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้กับคุณในกรณีที่มีการจองที่ไม่ถูกต้องดังที่กล่าวมาข้างต้นเราจะลบข้อมูลการจองนี้จากบัญชีของคุณ
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้วคุณจะไม่สามารถสะสมแสตมป์ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. 
การจองที่ทำบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Hotels.com
2. 
การจองที่ทำก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
3. 
การจองแบบแพ็คเกจ (โรงแรม+เที่ยวบิน)
4. 
การจองบางประเภทที่ใช้คูปองบัตรกำนัลหรือรหัสส่วนลดซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับรายการดังกล่าว
5. 
การจองผ่านบริการการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
6. 
การจองที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)

การแลกรับคืนเข้าพัก Rewards
เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 10 ดวงคุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards 1 คืน  โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards ที่ใดก็ได้ คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ทางออนไลน์หรือแลกรับผ่านแอพบนมือถือ


มูลค่าคืนเข้าพัก Rewards สูงสุดขึ้นอยู่กับมูลค่าแสตมป์ 10 ดวงที่คุณสะสมได้ก่อนวันหมดอายุ มูลค่าดังกล่าวจะเท่ากับอัตราค่าห้องพักรายวันโดยเฉลี่ยของแสตมป์ที่คุณสะสมมา ทั้งนี้ ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม หากคุณสะสมแสตมป์จากการจองห้องพักราคาลับเฉพาะของ Hotels.com (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างจะนำราคาลับเฉพาะนี้มาใช้ในการคำนวณแทนราคาห้องพักตามปกติ คุณจะต้องชำระภาษีค่าธรรมเนียมบริการอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ โดยคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแลกรับหากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ผ่านเว็บไซต์ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ แต่คุณไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการแลกรับหากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ผ่านแอพบนมือถือ


หากคุณใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันในการสะสมแสตมป์ 10 ดวงของคุณ มูลค่าของแสตมป์แต่ละดวงจะคำนวณโดยใช้สกุลเงินของประเทศที่คุณอยู่เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม


การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจองที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถสะสมแสตมป์จากคืนเข้าพัก Rewards ที่แลกรับได้ แสตมป์สะสมไม่ถือว่ามีมูลค่าและไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้


หากแลกรับคืนเข้าพัก Rewards สำหรับการเข้าพักที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าคืนเข้าพัก Rewards สูงสุดที่คุณได้รับ เราจะไม่มีการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด เครดิต หรือรายการอื่นๆ ทั้งสิ้น คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards สำหรับการเข้าพักที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าคืนเข้าพัก Rewards สูงสุดที่คุณได้รับและจ่ายเพียงส่วนต่างเท่านั้น


หากมีคืนเข้าพัก Rewards ที่สามารถแลกได้มากกว่า 1 คืน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแลกรับคืนเข้าพัก Rewards สำหรับการจองใด โดยหากคุณเลือกที่จะใช้คืนเข้าพัก Rewards หลายคืนในการจองเดียวกัน คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแลกรับสำหรับคืนเข้าพัก Rewards แต่ละคืน คุณไม่สามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ คูปองบัตรกำนัล หรือรหัสส่วนลดใดๆ เว้นแต่ว่าระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าพัก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณจองการเข้าพักและแลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนลดอื่นร่วมกับการจองนั้น


หากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards สำหรับการจองมากกว่า 1 คืน เราจะใช้มูลค่าสำหรับห้องพักที่มีราคาสูงที่สุดสำหรับการจองครั้งนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าสูงสุด


การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards ขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิกห้องพักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards แจ้งมายังเรา หากยกเลิกการใช้คืนเข้าพัก Rewards ซึ่งเป็นการจองที่สามารถขอคืนเงินได้แบบเต็มจำนวน เราจะคืนคืนเข้าพัก Rewards กลับมายังบัญชีของคุณพร้อมกับคืนค่าธรรมเนียมการแลกรับให้ด้วย หากยกเลิกการใช้คืนเข้าพัก Rewards ซึ่งเป็นการจองที่สามารถขอคืนเงินได้ 1-99% คุณจะไม่ได้รับคืนเข้าพัก Rewards กลับมายังบัญชี แต่อาจได้รับค่าธรรมเนียมการแลกรับคืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของที่พักแห่งนั้นๆ หากยกเลิกการใช้คืนเข้าพัก Rewards ซึ่งเป็นการจองที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ คุณจะไม่ได้รับคืนเข้าพัก Rewards กลับมายังบัญชีของคุณ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการแลกรับคืนด้วย
หากต้องการเปลี่ยนวันที่สำหรับการจองที่รวมคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณแลกรับ คุณจะต้องยกเลิกการจองเดิม รอให้ระบบคืนเครดิตคืนเข้าพัก Rewards ไปยังบัญชีของคุณแล้วทำการจองใหม่จึงจะสามารถใช้เครดิตคืนเข้าพัก Rewards กับการจองครั้งใหม่ได้


ระดับของ Hotels.com Rewards
โปรแกรมของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver และ Hotels.com Rewards Gold เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมครั้งแรกคุณจะเป็นสมาชิกระดับ Hotels.com Rewards หลังจากสะสมแสตมป์ได้ 10-29 ดวงในช่วงปีสมาชิกคุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็น Hotels.com Rewards Silver หลังจากสะสมแสตมป์ได้ 30 ดวงเป็นต้นไปในช่วงปีสมาชิกคุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็น Hotels.com Rewards Gold ทั้งนี้ปีสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มสร้างบัญชีไปจนครบ 1 ปีและนับต่อไปเรื่อยๆ หลังจากนั้น
สมาชิกระดับ Silver และ Gold จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรติดต่อเกี่ยวกับการจองได้ตลอด 24 ชม.รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นสามารถดูโปรโมชั่นได้ก่อนใครและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้หลังจากได้รับสมาชิกภาพระดับ Silver หรือ Gold ภายใน 2 สัปดาห์และสามารถใช้ได้ภายในปีสมาชิกที่เหลือและในปีสมาชิกถัดไปทั้งปี หากคุณสะสมแสตมป์ไม่เพียงพอสำหรับเลื่อนสมาชิกภาพเป็นระดับ Silver หรือ Gold เราจะลดระดับสมาชิกภาพของคุณลงในปีสมาชิกถัดไป

 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสมาชิก
แสตมป์สะสมของคุณจะไม่มีวันหมดอายุหากบัญชีของคุณยังเปิดใช้งานอยู่อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 12 เดือน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องสะสมแสตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในช่วงเวลาดังกล่าว และในกรณีนี้ ระบบจะขยายเวลาวันหมดอายุให้อีก 12 เดือน หากคุณไม่สะสมแสตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในช่วง 12 เดือน แสตมป์ของคุณจะหมดอายุและเราอาจจะปิดบัญชีของคุณ ในกรณีนี้ เราจะไม่มีการคืนแสตมป์สะสมให้คุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าแสตมป์สะสมของคุณใกล้หมดอายุแล้วหรือยัง
เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดกฎกติกาในการสะสมแสตมป์ ระดับสมาชิกภาพต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง กฎกติกาในการแลกรับคืนเข้าพัก Rewards รายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards และมูลค่าคืนเข้าพัก Rewards สูงสุดได้ตลอดเวลา โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้คุณทราบทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ Hotels.com โปรดตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำ
Hotels.com Rewards 
ไม่มีวันสิ้นสุดและจะสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าเราจะปิดใช้โปรแกรมนี้ซึ่งอาจเป็นไปได้ทุกเวลา ในกรณีที่เราปิดใช้โปรแกรมนี้ คุณจะมีเวลา 30 วันนับจากวันที่เราประกาศปิดใช้โปรแกรมเพื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณมีในบัญชี หากเลยจากวันดังกล่าว คุณจะไม่สามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ และจะไม่มีการชดเชยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
เมื่อคุณสะสมแสตมป์และแลกรับคืนเข้าพัก Rewards จาก Hotels.com Rewards หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงจากเราอยู่เสมอเราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเราเสมอ

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของ Hotels.com Rewards
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของคุณในกรณีที่คุณกระทำการใดๆ ที่เป็นการหลอกลวงหรือใช้โปรแกรมสะสมแสตมป์ของเราในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเราหรือกฎหมายกลางกฎหมายรัฐข้อบังคับระเบียบหรือพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่เรายกเลิกสมาชิกภาพของคุณคุณจะไม่สามารถใช้แสตมป์ที่สะสมไว้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางธุรการและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสมซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีอาญาหากจำเป็น


หลังจากที่คุณสมัครใช้ Hotels.com Rewards แล้วเราอาจแจ้งข่าวสารอัพเดตไปยังบัญชีของคุณหรือแจ้งธุรกรรมต่างๆ ให้กับคุณทางอีเมล และเราสามารถเรียกคืนแสตมป์สะสมจากคุณได้ทุกเวลา คุณไม่สามารถขายหรือโอนคืนแสตมป์สะสม หรือนำไปรวมกับแสตมป์สะสมของสมาชิกคนอื่นๆ ได้ ไม่สามารถโอนแสตมป์สะสมและคืนเข้าพัก Rewards ได้หากสมาชิกเสียชีวิต เกิดปัญหาอื่นใด หรือปัญหาทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าข้อพิพาทการกล่าวอ้างและสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยการดำเนินความทางกฎหมายและโดยอำนาจศาลในเมืองดัลลัสมลรัฐเท็กซัส
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณข้อสงสัยเหล่านี้จะถูกกำกับควบคุมและเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส
โปรแกรมนี้จะเป็นโมฆะในที่ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตหากเราไม่สามารถบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆดุลยพินิจในการตัดสินข้อสงสัยหรือข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

Hotels.com Rewards Gold และ Silver Exclusives
สมาชิกของ Silver และ Gold Hotels.com Rewards มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมที่เลือกไว้ การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับระดับ Hotels.com Rewards ของคุณในขณะที่ทำการจองและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมจัดหาให้จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายการของโรงแรมในขณะที่ทำการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปตามโรงแรม ประเภทห้อง จำนวนห้องว่าง และวันเดินทาง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ อาจจำเป็นต้องมีระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำ

โรงแรม VIP Access
สมาชิกของ Silver และ Gold Hotels.com Rewards มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ  โรงแรม VIP Access การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับระดับ Hotels.com Rewards ของคุณในขณะที่ทำการจองและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมจัดหาให้จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายการของโรงแรมในขณะที่ทำการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปตามโรงแรมและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
โรงแรมที่เข้าร่วมเครือข่ายของโรงแรม VIP Access เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold และ Silver ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น สมาชิกระดับ Gold และ Silver จะได้รับ WiFi ฟรีในโรงแรม VIP Access ซึ่งหมายถึง WiFi มาตรฐาน WiFi พรีเมียม อาจมีพร้อมให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
สมาชิกระดับ Gold อาจมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรด  จุดเช็คอินที่โรงแรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดห้องพักจะขึ้นอยู่กับระดับ Hotels.com Rewards ในขณะที่ทำการจอง การอัพเกรดในโรงแรม VIP Access มีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังห้องอื่นๆ ที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น การอัพเกรดห้องพักอาจรวมถึงการอัพเกรดฟรีเป็นประเภทห้องที่มีมูลค่าหรือคุณภาพสูงกว่า หากไม่ใช้การอัพเกรดห้องพัก ผู้เข้าพักอาจได้รับการโอนไปยังชั้นที่ต้องการหรือตำแหน่งที่ต้องการในชั้น เช่น ห่างจากลิฟต์หรือเครื่องทำน้ำแข็ง ไม่สามารถจองการอัพเกรดห้องพักได้
สมาชิกระดับ Gold สามารถเช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาท์สายที่โรงแรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการได้ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการเช็คอินก่อนเวลาและการเช็คเอาท์สายจะขึ้นอยู่กับระดับ Hotels.com Rewards ในขณะที่ทำการจอง การเช็คอินก่อนเวลาและการเช็คเอาท์สายมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น

ราคาลับเฉพาะ
ราคาลับเฉพาะของ Hotels.com ("ราคาลับเฉพาะ") มีสำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• 
สมาชิก Hotels.com Rewards
• 
ลูกค้าที่ปลดล็อคราคาลับเฉพาะบนเว็บไซต์โดยการสมัครรับอีเมลข่าวสารจาก Hotels.com และ
• 
ลูกค้าที่ใช้แอพพลิเคชันมือถือ (ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง)
สมาชิก Hotels.com Rewards – หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Hotels.com ของคุณขณะใช้งานเว็บไซต์คุณจะเห็นราคาลับเฉพาะสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการได้โดยอัตโนมัติโดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณกำกับไว้
ผู้สมัครรับอีเมลข่าวสาร – หากคุณเข้าชมเว็บไซต์แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Hotels.com Rewards คุณยังสามารถปลดล็อคราคาลับเฉพาะได้โดยการสมัครรับอีเมลข่าวสารจาก Hotels.com คลิกที่ "ปลดล็อคเลยเมื่อคุณเห็นราคาลับเฉพาะปรากฏในผลการค้นหาโรงแรมของคุณและป้อนอีเมลของคุณเพื่อดูราคาจากนั้นราคาลับเฉพาะของโรงแรมที่ร่วมรายการจะปรากฏในหน้าผลการค้นหาของคุณโดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณกำกับไว้หากคุณได้สมัครรับอีเมลข่าวสารไว้แล้วก่อนหน้านี้ระบบอาจจะจำคุณได้โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณและระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณสมัครในกรณีดังกล่าวราคาลับเฉพาะของคุณจะปรากฏในการให้อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับดีลพิเศษและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางอีเมลแต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้โดยคลิกที่ลิงก์ 'ยกเลิกการสมัครในอีเมลที่เราส่งถึงคุณหากคุณยกเลิกการสมัครรับข่าวสารแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าดูราคาลับเฉพาะด้วยวิธีนี้ได้อีกต่อไปเว้นแต่ว่าคุณจะสมัครใหม่
ผู้ใช้แอพพลิเคชันมือถือ – เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชันมือถือคุณจะเห็นราคาลับเฉพาะสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการได้โดยอัตโนมัติโดยจะมีป้าย "ราคาลับเฉพาะของคุณกำกับไว้ผู้ใช้แอพพลิเคชันมือถือจะไม่เห็นราคาลับเฉพาะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆ เว้นแต่ว่าจะเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Hotels.com Rewards หรือได้สมัครรับอีเมลข่าวสารของ Hotels.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของราคาลับเฉพาะ
ราคาลับเฉพาะมีสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการและในวันที่กำหนดเท่านั้นราคาลับเฉพาะจะแสดงก็ต่อเมื่อคุณทำการค้นหาโรงแรมที่ตรงตามเกณฑ์เท่านั้น
เมื่อราคาลับเฉพาะแสดงถัดจากราคาที่ถูกขีดฆ่า (เช่น "£150 £100") ราคาที่ถูกขีดฆ่านั้นคือราคาตามปกติสำหรับโรงแรมนั้นบน Hotels.com โดยไม่มีการนำส่วนลดอื่นๆ มาใช้
ส่วน "ราคาของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับราคาลับเฉพาะด้วยราคาลับเฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลต่อการจองที่ได้รับแล้ว
ข้อกำหนดการรับประกันราคา

การรับประกันราคา -- ถ้าคุณพบอัตราค่าที่พักที่ต่ำกว่าใน Hotels.com หรือเว็บไซต์อื่นก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพักเราจะคืนเงินส่วนต่างให้กับคุณการสำรองแพ็คเกจจะไม่มีสิทธิ์รับการรับประกันนี้และมีข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

การส่งข้อเรียกร้อง –
สำหรับการจองที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้: Hotels.com จะจ่ายเงินชดเชยให้คุณโดยการออกคูปองที่มีมูลค่าตามราคาส่วนต่าง คูปองดังกล่าวสามารถใช้ในการจองบนเว็บไซต์ Hotels.com ได้ในภายภาคหน้า คุณต้องติดต่อศูนย์ติดต่อลูกค้าหรือส่งคำขอของคุณโดยใช้แบบฟอร์มการรับประกันราคาทางออนไลน์ก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพักอัตราค่าที่พักที่ต่ำกว่านั้นจะต้องยังคงสามารถจองได้  เวลาที่คุณติดต่อเราตามที่พิจารณาโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
สำหรับการจองที่สามารถขอคืนเงินได้:
a) 
เมื่อพบราคาที่ถูกกว่าใน Hotels.com: คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพักหรือยกเลิกการจองที่พักทางออนไลน์ตามการจองของคุณได้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com และจองทางออนไลน์ใหม่ในราคาที่ถูกกว่า หากคุณโทรหาเรา ห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าต้องพร้อมให้จองในเวลาที่คุณติดต่อเราตามที่กำหนดไว้โดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะจองห้องพักใหม่ที่มีราคาถูกกว่าโดยใช้รายละเอียดการชำระเงินตามที่คุณให้มาทางโทรศัพท์ ตามที่คุณขอ การจองเดิมของคุณจะถูกยกเลิกโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และคุณจะได้รับเงินคืนตามราคาเดิมที่จ่ายไป Hotels.com จะดำเนินการคืนเงินหลังการยืนยันคำขอของคุณ แต่ธนาคารของคุณอาจใช้เวลาดำเนินการคืนเงินนานถึง 30 วัน
b) 
เมื่อพบราคาที่ถูกกว่าในเว็บไซต์ของคู่แข่ง: Hotels.com จะคืนเงินส่วนต่างให้ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือส่งคำขอของคุณโดยใช้แบบฟอร์มการรับประกันราคาทางออนไลน์ก่อนเวลา 23.59 ตามเวลาท้องถิ่นของวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก ห้องพักที่มีราคาต่ำกว่าจะต้องพร้อมให้จองในเวลาที่คุณติดต่อเราตามที่กำหนดไว้โดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา Hotels.com จะดำเนินการคืนเงินหลังการยืนยันคำขอของคุณ แต่ธนาคารของคุณอาจดำเนินการคืนเงินเป็นระยะเวลาถึง 30 วัน


การเปรียบเทียบจะต้องทำกับแผนการเดินทางเดียวกัน - การรับประกันราคาจะมีให้เฉพาะสำหรับแผนการเดินทางที่ตรงกันรวมถึงสถานที่ให้บริการประเภทห้องพักนโยบายการยกเลิกที่มีผลบังคับและวันที่เดินทางตามที่จองผ่าน Hotels.com นอกจากนี้การเปรียบเทียบจะต้องเทียบกับสถานที่ให้บริการเดียวกันโดยซื้อแบบรายเดียวผ่านเว็บไซต์อื่น กล่าวคือโรงแรมที่จองบนเว็บไซต์อื่นแบบเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจจะไม่มีสิทธิ์รับการรับประกันราคา การรับประกันราคาจะมีผลกับค่าใช้จ่ายของการเดินทางที่จองตามที่นำเสนอในเอกสารยืนยันการจองของคุณโดยรวมภาษีและค่าบริการอื่นๆ ที่เราเรียกเก็บจากคุณเวลาที่ทำการจองการรับรับประกันนี้ไม่มีผลใช้กับภาษีหรือค่าบริการที่บริษัทอื่นเรียกเก็บจากคุณเช่นค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรมอาจเรียกเก็บจากคุณโดยตรงขณะที่คุณเข้าพักอยู่ในโรงแรมการรับประกันราคาไม่มีผลกับการจองที่พักบนเว็บไซต์ที่ไม่ทราบข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือรายละเอียดการจองอื่นๆจนกระทั่งหลังจากการซื้อคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ให้ราคาต่ำกว่า (ถ้ามีรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงสถานที่พำนักข้อกำหนดด้านภูมิภาคและอายุเป็นต้น
การเปรียบเทียบจะต้องอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้สำหรับบุคคลทั่วไป – การรับประกันราคาจะมีผลใช้เฉพาะราคาที่โฆษณาและเปิดให้บุคคลทั่วไปจองได้เท่านั้นและมีผลใช้กับราคาลับเฉพาะของเราด้วยการรับประกันราคาไม่ครอบคลุมราคาที่นำเสนอสำหรับโปรแกรมสมาชิกของเว็บไซต์คู่แข่งแห่งอื่นๆ ส่วนลดของบริษัทหรืออัตราค่าที่พักของบริษัทกลุ่มการเหมาโปรแกรมสะสมคะแนนโปรแกรมจูงใจการประชุมสัมมนาราคาที่ได้จากผู้รวมหรือประสานงานระหว่างบริษัทราคาที่ได้จากการประมูลหรือกระบวนการในลักษณะเดียวกันหรือราคาที่มีให้เฉพาะจากการใช้คูปองหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ไม่ได้มีให้กับบุคคลทั่วไปอัตราที่ต่ำกว่าต้องไม่มาจากเว็บไซต์ที่คุณต้องโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอรับอัตราค่าที่พักหรือจากอีเมลที่คุณได้รับ

การยืนยันข้อเรียกร้อง - คำขอทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันโดย Hotels.com เราจะไม่ยอมรับภาพหน้าจอหรือหลักฐานการให้ราคาต่ำกว่าซึ่งเราไม่สามารถยืนยันได้ด้วยตนเองและเราจะไม่ตรวจสอบคำขอที่เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราเองว่าเป็นผลจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ หรือเกิดจากการปลอมแปลงหรือเจตนาทุจริต

การคืนเงินสำหรับคำขอที่ผ่านการยืนยัน (สำหรับการจองที่สามารถขอคืนเงินได้เท่านั้น) - คำขอคืนเงินที่ผ่านการยืนยันจะได้รับการคืนเงินกลับเข้าสู่บัตรเครดิตที่ใช้จองที่พักหากคุณได้ชำระเงินค่าห้องพักไปแล้วณเวลาที่ทำการจองเราจะคืนเงินให้กับคุณเมื่อตรวจสอบคำขอของคุณแล้วหากคุณได้เลือกว่าจะชำระภายหลังที่โรงแรมและคุณพบเจอราคาที่ถูกกว่าบนเว็บไซต์อื่น คุณจะต้องชำระเงินให้กับโรงแรมในราคาเดิมเมื่อเดินทางไปถึงและเราจะคืนเงินให้กับคุณหลังจากที่คุณเข้าพักแล้วทั้งนี้เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดของบัตรภายในระยะเวลา 30 วันหรือตามรอบบัญชีถัดไป

คูปอง (สำหรับการจองที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้เท่านั้น) - เราจะส่งคูปองไปหาคุณทางอีเมล หลังคำขอของคุณมาถึงเราและได้รับการยืนยันโดย Hotels.com โดยทันที ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองจะมีผลใช้ (ดูเพิ่มเติมที่ ‘เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด’)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง – เราขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียวในการปรับเปลี่ยนหรือยุติการรับประกันราคาหรือจำกัดการรับประกันแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณเงื่อนไขที่มีผล  เวลาที่คุณทำการจองจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ภายใต้การรับประกันราคาหรือไม่ กรณีที่เรามิได้บังคับใช้บทบัญญัติใดในข้อตกลงและเงื่อนไขจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อบัญญัตินั้น

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

แม้ว่าการเดินทางโดยส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้นจะเสร็จสิ้นโดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดก็ตามการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นได้ Hotels.com ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาข้อห้ามคำเตือนประกาศและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทยก่อนที่จะจองสินค้าและบริการเพื่อเดินทางไปประเทศต่างๆ โดยท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของประเทศต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ แต่ละประเทศได้ใน http://www.thaiembassy.org/main/

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและการเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทาง

ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศนั้น Hotels.com ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำหรือปราศจากความเสี่ยงและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

บททั่วไป
การใช้แผนที่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้ของไมโครซอฟท์และคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของไมโครซอฟท์ (Microsoft Terms of Use and Microsoft Privacy Statement) และไมโครซอฟท์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในเวลาใดภายใต้ดุลยพินิจของไมโครซอฟท์โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ปลายทางของไมโครซอฟท์เวอร์ชวลเอิร์ธ (Microsoft Virtual Earth End User Agreement) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของไมโครซอฟท์ออนไลน์ (Microsoft Online Privacy Statement)

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดยองค์กรในสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งหลายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเขตอำนาจศาลแห่งเมืองดัลลัสมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้
ท่านตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนหรือการจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัทในเครือ Hotels.com

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการใช้บังคับกฎหมายหรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่บริษัทฯ จัดหาหรือรวบรวมให้เพื่อการใช้งานดังกล่าวภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดีมิฉะนั้นให้ถือว่าท่านสละสิทธิในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้

หากมีการพิจารณาว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้นข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุดและตัวข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นข้อตกลงทั้งฉบับที่ทำร่วมกันระหว่างท่านกับ Hotels.com ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และให้ใช้แทนบรรดาการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับ Hotels.com ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ข้อตกลงฉบับนี้และการบอกกล่าวใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์เป็นเอกสารจะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลหรือในทางปกครองได้โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร

ชื่อสมมุติของบริษัทผลิตภัณฑ์บุคคลบุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแทนบุคคลบริษัทผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์ใดแต่อย่างใด

ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

การใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านรับรองว่า

• 
ท่านมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
• 
ท่านมีอำนาจที่จะก่อภาระผูกพันได้ตามกฎหมาย
• 
ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้
• 
ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ในการจองสินค้าและบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับตัวท่านเองหรือสำหรับบุคคลอื่นที่มอบอำนาจโดยถูกต้องให้ท่านดำเนินการแทน
• 
บรรดาข้อมูลที่ท่านส่งให้เว็บไซต์นี้เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
ในกรณีที่ท่านมีบัญชีกับ Hotels.com (“บัญชี”) ท่านจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านจะควบคุมดูแลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าจะใช้โดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธมิให้บุคคลใดเข้าเว็บไซต์นี้และใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุใดทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีของการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้คุณเข้าใจว่าการใช้งานเว็บไซต์มากเกินไปจนเป็นที่น่าสงสัยสิ่งที่บ่งชี้ถึงการฉ้อโกงหลอกลวงหรือการใช้บริการจองการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์นี้ไปในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ Hotels.com ยกเลิกการจองใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่ออีเมลหรือบัญชีของคุณและปิดการใช้งานบัญชี Hotels.com ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหากคุณทำการฉ้อโกงใดๆ Hotels.com ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและคุณอาจต้องรับผิดชอบความเสียหายทางการเงินต่อ Hotels.comรวมถึงค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหากต้องการโต้แย้งเกี่ยวกับการยกเลิกการจองหรือการระงับหรือปิดบัญชีโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

กฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากจะนำมาใช้กับการจองและการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่คุณเลือกโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดคุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อซึ่งทำขึ้นโดยซัพพลายเออร์กับผู้ที่คุณเลือกตกลงซื้อด้วยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดและเป็นไปตามกฎและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ซึ่งเกี่ยวกับความพร้อมและการใช้ค่าโดยสารผลิตภัณฑ์หรือบริการเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณหากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมควรแก่เวลาคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณลงนามในการสละสิทธิ์ความรับผิดก่อนที่จะเข้าร่วมในบริการและหรือกิจกรรมที่เสนอคุณเข้าใจว่าการละเมิดเงื่อนไขในการซื้อของซัพพลายเออร์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการยกเลิกการจองหรือการซื้อของคุณการเข้าถึงเที่ยวบินโรงแรมหรือรถยนต์ที่ถูกปฏิเสธการปรับเงินที่ชำระสำหรับการจองหรือการซื้อดังกล่าวและการที่ Hotels.com หักบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่ Hotels.com ได้รับเนื่องจากการละเมิดดังกล่าวคุณจะต้องรับผิดชอบค่าบริการค่าธรรมเนียมภาษีศุลกากรภาษีและการประเมินที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด

การจองแบบกลุ่ม

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์มากกว่า 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากทางเราตรวจสอบพบว่าคุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องโดยจองรวมกันหรือแยกกัน เราจะยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการยกเลิก หากมี หากคุณได้จ่ายเงินมัดจำประเภทที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำของคุณให้หากคุณประสงค์จะจองห้องพัก 9 ห้องขึ้นไป คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบกลุ่มของ Expedia ทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทางออนไลน์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบกลุ่มของเราจะค้นหาคำขอของคุณและจะติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการจองของคุณให้เสร็จสิ้น เราอาจขอให้คุณลงนามในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือวางเงินมัดจำประเภทที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้

การจองเข้าพักระยะยาว

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์ในโรงแรมเดิมได้มากกว่า 28 คืน หากเราเห็นว่าคุณได้จองห้องพักทั้งหมดมากกว่า 28 คืน ด้วยการจองที่แยกกัน เราอาจยกเลิกการจองของคุณ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองกับคุณ ถ้ามี หากคุณได้จ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้ มัดจำของคุณจะถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพัก 29 คืน หรือมากกว่านั้น คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญการเข้าพักระยะยาวของ Hotels.com ทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มการเข้าพักระยะยาวทางออนไลน์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าพักระยะยาวของเราจะศึกษาคำขอของคุณ และติดต่อคุณให้ทำการจองของคุณให้เสร็จสิ้น คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ นั้นอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไปและควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้นอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้องซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้รายการอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวันโปรดตรวจสอบวันที่ในโปรแกรมการแปลงสกุลเงินเพื่อดูวันที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวว่ามีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดแล้วหรือไม่ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้เชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควรแต่บริษัทในเครือ Hotels.com บริษัทร่วมของ Hotels.com และ/หรือผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าวขณะที่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงินบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้งบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้นและห้ามท่านจำหน่ายเผยแพร่และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

คำวิจารณ์จากผู้ใช้ความเห็นรูปถ่ายและบทความทั้งหลาย

Hotels.com อาจแสดงคำวิจารณ์ความคิดเห็นรูปถ่ายและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับโรงแรมรวมถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและวันหยุด (“คำวิจารณ์” นอกจากนี้ Hotels.com อาจเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้โพสต์คำวิจารณ์ (“คำวิจารณ์จากผู้ใช้คุณปฏิเสธสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวและคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวอาจได้รับการใช้คัดลอกแจกจ่ายและทำให้มีอยู่อย่างอิสระในสื่อใดๆ และในรูปแบบใดๆ โดย Hotels.com หรือพันธมิตรโดยไม่มีการอนุญาตของคุณในที่ซึ่งมีการเสนอการโพสต์นี้คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะส่งคำวิจารณ์จากผู้ใช้ซึ่งเหมาะสมกับบริการดังกล่าวเท่านั้นโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบกับคู่มือที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้คุณให้ Hotels.com และบริษัทสาขารวมถึงพันธมิตรขององค์กร (เรียกรวมว่า “บริษัทของ Hotels.com”) และหุ้นส่วนที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งมีพันธมิตรแบรนด์ร่วมและ/หรือการลิงก์ผ่านผู้ที่เราให้บริการ (เรียกรวมว่า “พันธมิตรของ Hotels.com”) มีสิทธิที่ไม่ได้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียวไม่มีค่าสิทธิไม่มีที่สิ้นสุดสามารถถ่ายโอนได้ไม่สามารถเพิกถอนได้และให้อนุญาตต่อได้อย่างเต็มที่ในการ (a) ใช้ทำซ้ำแก้ไขดัดแปลงแปลแจกจ่ายเผยแพร่สร้างงานที่ลอกเลียนแบบจากและแสดงและดำเนินการต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวรอบโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือที่ทำขึ้นใหม่ในภายหลังและ (ใช้ชื่อที่คุณส่งซึ่งเกี่ยวกับคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวคุณยอมรับว่าบริษัทของ Hotels.com อาจเลือกที่จะให้การมีส่วนร่วมในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณ (เช่นการลงรายการชื่อและภูมิลำเนาของคุณในคำวิจารณ์โรงแรมที่คุณส่งตามดุลยพินิจของเราและอาจมีการแบ่งปันคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวกับหุ้นส่วนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเรานอกจากนี้คุณให้บริษัทของ Hotels.com มีสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ละเมิดสิทธิในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณหรือบริษัทของ Hotels.com โดยการละเมิดข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้คุณตกลงและยอมรับว่าคำวิจารณ์จากผู้ใช้ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์คุณสละ ‘ธรรมสิทธิ์’ ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมหรือความซื่อสัตย์ที่อาจมีอยู่ในคำวิจารณ์จากผู้ใช้และตกลงว่าคุณไม่มีคำคัดค้านต่อการที่เราพันธมิตรของHotels.com หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเราได้ตีพิมพ์ใช้แก้ไขลบหรือแสวงหาประโยชน์ในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ของคุณ

การใช้บริการดังกล่าวเท่ากับคุณรับรองและรับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า

• 
คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิในคำวิจารณ์จากผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณโพสต์
• 
คำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่ส่งนั้นถูกต้องในวันที่โพสต์
• 
คำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่คุณให้ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้คู่มือหรือนโยบายของ Hotels.com (ตามที่ใช้บังคับเป็นครั้งคราว)
• 
คุณจะไม่โพสต์ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียหายหรือละเมิดบุคคลใดๆหรือธุรกิจของบุคคลเหล่านั้นโดยเจตนาหรือโดยมิใช่ข้อเท็จจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะไม่โพสต์ความคิดเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงประสงค์ร้ายหมิ่นประมาทใช้ในทางผิดหรืออาจถือได้เช่นนั้นตามสมควร
• 
คุณจะไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดและจะไม่เกี่ยวข้องกับหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
• 
คุณจะไม่โพสต์หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเช่นนั้น
· 
รูปถ่ายทั้งหมดที่ส่งนั้นจะอยู่ภายใต้คู่มือสำหรับการส่งรูปถ่ายของเรา

เราทำให้คุณรับรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าการรีวิวที่แสดงในหน้าเว็บนี้มาจากผู้ใช้งานที่ได้รับการยืนยันแล้วที่เข้าพักในโรงแรมที่จองผ่าน Hotels.com หรือผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์อื่นๆ ในเครือเอ็กซ์พีเดีย Hotels.com ไม่อ้างความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องหรือการรับรองรูปถ่ายที่ส่งโดยผู้ใช้ผ่านไซต์ของเรา

Hotels.com 
ไม่แก้ไขคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่ส่งมาและตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ดังกล่าวหรือการโพสต์การใช้หรือการแจกจ่ายคำวิจารณ์ในภายหลังในกรณีใดๆ ก็ตามนอกจากนี้ Hotels.com ไม่ตรวจสอบยืนยันรับรองหรืออนุมัติมุมมองหรือความคิดเห็นที่แสดงในคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้ซึ่งเป็นมุมมองส่วนตัวของผู้ที่ส่งการตัดสินใจที่ทำขึ้นตามคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่ปรากฏบนบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Hotels.com อาจเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ลูกค้าที่ให้คำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นระยะๆ (เช่นคูปองส่วนลดการได้เข้าร่วมในการจับรางวัลฯลฯการที่คำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นไปอย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราดังนั้นสิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้สำหรับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าคำวิจารณ์จากผู้ใช้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ

Hotels.com 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้โพสต์หรือลบ (โดยมิได้แจ้งให้ทราบคำวิจารณ์หรือคำวิจารณ์จากผู้ใช้เนื่องจากสาเหตุใดก็ตามด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในกรณีต่างๆ การดำเนินการนี้จะรวมถึงสถานการณ์ที่ Hotels.com ได้รับคำร้องเรียนของบุคคลภายนอกและ/หรือมีสาเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คู่มือสำหรับการส่งรูปถ่าย

รูปถ่ายใดๆที่คุณส่งจะต้อง:

• 
เกี่ยวกับหัวข้อ – รูปถ่ายทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับที่พักร้านอาหารสถานที่หรือประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทั่วไป
• 
เป็นมิตรต่อชุมชน/ครอบครัว –
Ø 
ห้ามส่งภาพหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายลามกอนาจารดูหมิ่นหยาบคายละเมิดหรือดูถูก
Ø 
ห้ามส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาที่ก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคล
Ø 
ห้ามส่งรูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม (หรือความยินยอมจากบิดามารดาในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี)
Ø 
เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่สามารถส่งรูปถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ได้
• 
ต้นฉบับ – คุณสามารถส่งได้เฉพาะรูปถ่ายของตนเองห้ามส่งรูปถ่ายจากแหล่งอื่น (ส่วนตัวหรือทางการค้าห้ามส่งรูปถ่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก
• 
ไม่ใช่ในทางการค้า – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีตราสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์สื่อส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า
• 
ไม่ใช่ไฟล์ที่อันตราย – ห้ามส่งรูปถ่ายที่มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นใดซึ่งทำขึ้นเพื่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบของ Hotels.com และ/หรือผู้ที่ใช้งาน
• 
คุณสมบัติของไฟล์รูปถ่ายแต่ละรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์รูปถ่ายต่างๆ ที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .bmp, .gif หรือ .png


คำบอกกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิด
หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราโฮสต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณ (หรือตัวแทนของคุณสามารถส่งคำบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้โปรดทราบว่าเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนไม่ได้รับการกรอกอย่างเหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์การแถลงข้อความเป็นเท็จในคำบอกกล่าวของคุณซึ่งเกี่ยวกับว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมเป็นการละเมิดหรือไม่นั้นอาจทำให้คุณมีความรับผิดในค่าเสียหาย
1. 
การระบุที่ชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณอ้างว่าถูกละเมิด
2. 
การระบุที่ชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณอ้างว่ากำลังละเมิดบนเว็บไซต์เช่นลิงก์ที่ไปยังเนื้อหาที่ละเมิด
3. 
ที่อยู่ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
4. 
ข้อความว่าคุณมี “ความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย
5. 
ข้อความว่า “ข้อมูลในคำบอกกล่าวนั้นถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการให้ความเท็จฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด
6. 
ลายมือชื่อจากบุคคลที่อนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด
คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวให้แก่เราโดยอีเมลไปยัง hotels-copyright@hotels.com โดยโทรสารไปยัง (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints หรือโดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อทางด้านล่าง:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062

คำบอกกล่าวการคัดค้าน
หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกหายไปคุณอาจยื่นคำบอกกล่าวการคัดค้านได้ทางโทรสารหรืออีเมลตามปกติโดยระบุรายการที่กำหนดไว้ทางด้านล่างคุณอาจต้องการพบที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวโปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้:
1. 
การระบุถึงเนื้อหาเฉพาะที่ถูกลบหรือปิดใช้งานและสถานที่ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่บนเว็บไซต์โปรดให้ที่อยู่ URL หากทำได้
2. 
ชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
3. 
ข้อความว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลแขวงของรัฐบาลกลาง (Federal District Court) สำหรับเขตศาลซึ่งคุณมีภูมิลำเนาตั้งอยู่หรือหากภูมิลำเนาของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตศาลอื่นๆ ซึ่ง Hotels.com ดำเนินการอยู่และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากฝ่ายที่รายงานเนื้อหาของคุณหรือตัวแทนของฝ่ายดังกล่าว
4. 
ข้อความต่อไปนี้: “ภายใต้บทลงโทษของการให้ความเท็จข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุข้างต้นถูกลบหรือปิดการใช้งานเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง
ลงนามในกระดาษและส่งการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
หรือคุณอาจส่งโทรสารไปยัง: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ DMCA ของ for Hotels.com โปรดติดต่อเราที่ (425) 679-3751

การบอกเลิกบัญชี

ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ Hotels.com ได้รับเอานโยบายการบอกเลิกมาใช้ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของ Hotels.com แต่เพียงผู้เดียวผู้ใช้บริการหรือผู้ถือบัญชีที่ถือว่าล่วงละเมิดสิทธิซ้ำ Hotels.com ยังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิซ้ำกันหรือไม่หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บริการหรือผู้ถือบัญชีล่วงละเมิดสิทธิซ้ำโปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อที่ทางเราจะตรวจสอบได้ว่าผู้ถือบัญชีหรือผู้ใช้บริการล่วงละเมิดสิทธิซ้ำเมื่อคุณยื่นหนังสือแจ้ง

การเรียกร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านแม่ข่ายนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน (หรือตัวแทนของท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ โดยระบุข้อมูลดังนี้

รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านเรียกร้องว่าถูกละเมิด
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเรียกร้องว่าละเมิดงานลิขสิทธิ์ของท่านตลอดจนระบุข้อมูลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสืบค้นสิ่งที่ละเมิดดังกล่าวในเว็บไซต์ได้อาทิเช่นลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ละเมิดดังกล่าว
ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านได้และควรแจ้งที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
คำแถลงว่าท่าน “เชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย
คำแถลงว่า “ข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนี้ถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษกรณีเบิกความเท็จผู้ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของสิทธิที่อ้างว่าถูกละเมิดดังกล่าว

หนังสือบอกกล่าวนี้ต้องลงนามโดยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดดังกล่าว

การบอกกล่าวทั้งหลายเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้ส่งไปที่
Hotels.com, L.P. Attn: IP/Trademark Counsel 3150 139th Avenue SE Bellevue WA 98005

บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการกับหนังสือบอกกล่าวทั้งหมดที่ดำเนินการถูกต้องตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของท่านก่อนที่จะยื่นหนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือโต้แย้งการบอกกล่าวนอกจากนี้โปรดระลึกไว้ด้วยว่าท่านอาจต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายหากการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านนั้นเป็นเท็จ

ข้อตกลงการใช้งานแอพพลิเคชั่น HOTELS.COM บนมือถือเพิ่มเติม

หมวดนี้ว่าด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลงการใช้งานแอพฯ”) เพิ่มเติมที่ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ของคุณในการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Hotels.com บนมือถือ” (“แอพพลิเคชั่น”) ของบริษัทเมื่อคุณเลือกปุ่ม “ยอมรับ” โดยใช้แอพพลิเคชั่นคุณตกลงที่จะผูกพันกับ

1. 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
2. 
ข้อตกลงการใช้งานแอพฯ นี้และ
3.
 นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “นโยบายของบริษัท” หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายของบริษัทคุณจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้และต้องเลือกปุ่ม “ปฏิเสธ” และถอนการติดตั้งของแอพพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ของคุณ

ผลจากการที่คุณตกลงผูกพันตามนโยบายของบริษัทบริษัทจะมอบใบอนุญาตแบบไม่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถโอนได้เพื่อการดาวน์โหลดติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น และเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่มีให้ภายในแอพพลิเคชั่น (“เนื้อหา”) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ราคาและความพร้อมให้บริการการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดของนโยบายของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งควบคุม:

การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เนื้อหาบริการคุณลักษณะซอฟต์แวร์คูปองและโปรแกรมรางวัลตอบแทนทั้งหมดที่มีให้คุณใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความรับผิดที่บริษัทมีต่อคุณและ
สิทธิที่บริษัทฯ มี

ให้ใช้บังคับอย่างเท่าเทียมและสมบูรณ์อีกทั้งใช้ควบคุมมาตรฐานที่ Hotels.com ทำให้แอพพลิเคชั่นและเนื้อหามีความพร้อมใช้งานสำหรับคุณการอ้างอิงทั้งหมดถึง “เว็บไซต์” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนั้นให้หมายรวมถึงการอ้างอิงถึงแอพพลิเคชั่นและ/หรือเนื้อหา และให้ใช้บังคับถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นและ/หรือเนื้อหาของคุณตามที่บริบทดังกล่าวกำหนดการอ้างทั้งหมดถึง “ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ให้หมายรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อตกลงการใช้งานแอพฯ ตามที่บริบทดังกล่าวกำหนดด้วยเช่นเดียวกัน

แอพพลิเคชั่นนี้มีให้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการใช้งานในทางธุรกิจ

ตามเงื่อนไขของการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเนื้อหานี้คุณขอรับรองว่าจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหานี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดอันขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายของบริษัทฯ

อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชั่นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บจากคุณอันเป็นผลมาจากการส่งและการรับข้อมูลของแอพพลิเคชั่น (ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการโรมมิ่งข้อมูลทั้งนี้โปรดทราบว่าแอพพลิเคชั่นจะทำการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติโปรดดูหมวดที่ 3 ด้านล่าง (“ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เว้นแต่จะมีการแสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นฉบับใดคุณรับรองว่า

จะไม่คัดลอกแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาเว้นแต่ว่าการคัดลอกนั้นเป็นผลมาจากการใช้งานตามปกติของแอพพลิเคชั่น
จะไม่ให้เช่าให้อนุญาตช่วงให้ยืมใช้แปลรวมปรับแต่งเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา
จะไม่ทำการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาหรืออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งสองส่วนถูกผนวกรวมหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นใด
จะไม่แยกส่วนถอดรหัสทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพัฒนาและสร้างผลงานจากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาหรือพยายามกระทำการใดๆ เหล่านั้นเว้นเสียแต่ว่าอยู่ในขอบข่ายที่การกระทำนั้นไม่อยู่ในข้อห้ามตามกฎหมายและ
จะไม่ส่งมอบหรือเปิดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะรายการองค์ประกอบของโปรแกรมรายการองค์ประกอบออบเจ็กต์และซอร์สของโปรแกรมรหัสออบเจ็กต์และซอร์สโค้ดในรูปแบบใดๆแก่บุคคลภายนอก

ข้อกำหนดสงวนสิทธิ์

คุณรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาเป็นของ Hotels.com หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของบริษัทสิทธิเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและสนธิสัญญาทั่วโลกและได้รับการสงวนลิขสิทธิ์

คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิเหนือหรือในแอพพลิเคชั่นและเนื้อหามากกว่าสิทธิอันจำกัดเพื่อการใช้งานสิ่งดังกล่าวตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณรับทราบว่าแอพพลิเคชั่นและการจัดทำเอกสารและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดที่มาพร้อมกันนั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อกำหนดควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาคุณตกลงว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอพพลิเคชั่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสู่ประเทศใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ

บริษัทฯ ดำเนินการข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ถือว่าคุณยินยอมตามขั้นตอนเช่นว่าเหล่านั้นดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด

ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแอพพลิเคชั่นจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

1. 
วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณ
2. 
เนื้อหาที่คุณเข้าถึง
3. 
ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคที่แอพพลิเคชั่นพบระหว่างใช้งาน
4. 
ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้คุณรับทราบตกลงและยินยอมให้มีการเก็บข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้งานคุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” ของแอพพลิเคชั่น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มีจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ข้อมูล GPS หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อประเมินหาโรงแรมที่อยู่ใกล้คุณแม้ว่าข้อมูลนี้จะจัดเก็บโดยไม่ระบุชื่อแต่ข้อมูลนี้ก็อาจทำให้บริษัทฯ รู้ตำแหน่งที่แน่นอนหรือโดยประมาณของคุณได้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน่งโรงแรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลตำแหน่งจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานคุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” ในแอพพลิเคชั่นด้วยการใช้คุณลักษณะ “ค้นหาโรงแรมใกล้คุณ” คุณรับทราบตกลงและยินยอมให้ Hotels.com ใช้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณผ่านแอพพลิเคชั่นคุณสามารถปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งเมื่อใดก็ได้ในเมนูการตั้งค่า

การสิ้นสุดลง

Hotels.com 
สามารถยกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ทันทีโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณหากว่า
คุณได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ทั้งในเนื้อหาหรือกระทำการฝ่าฝืนอยู่เรื่อยไปหรือ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Hotels.com แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจที่จะถอนแอพพลิเคชั่นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

เมื่อข้อตกลงการใช้งานสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ให้สิทธิทั้งหมดเหนือแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
คุณต้องหยุดการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมดและ
คุณต้องลบหรือถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นออกจากอุปกรณ์ของคุณ

ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัทและผู้รับช่วงหรือผู้รับมอบหมายของแต่ละฝ่ายคุณไม่สามารถโอนมอบหมายเรียกเก็บเงินหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งข้อตกลงการใช้งานนี้หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทได้บริษัทสามารถโอนมอบหมายเรียกเก็บเงินทำสัญญาช่วงหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งข้อตกลงการใช้งานนี้หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้ในระหว่างกำหนดเวลาเวลาของข้อตกลงการใช้งานนี้

หากในระหว่างกำหนดเวลาของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ บริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จในการยืนยันการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของหน้าที่อันใดของคุณภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือหากบริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้สิทธิหรือการแก้ไขใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์เช่นว่าหรือการเยียวยาต่างๆ และจะไม่ทำให้คุณพ้นจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันเช่นว่านั้นเช่นกันการสละสิทธิ์โดยการไม่สามารถปฏิบัติตามใดๆ ของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามใดๆ ที่ตามมาการสละสิทธิ์ใดๆ ของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ถือว่ามีผลเว้นเสียแต่จะได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเอกสารสละสิทธิ์และได้มีการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

อุปกรณ์ของ Apple

หากคุณใช้แอพพลิเคชั่นนี้บนอุปกรณ์ของ Apple (อาทิ iPhone, iPod, iPad) ถือว่าคุณตกลงตามข้อตกลงต่อไปนี้เพิ่มเติมจากข้อตกลงการใช้งานที่กล่าวไปแล้วอีกด้วย
คุณรับทราบว่าข้อตกลงการใช้งานนี้ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัทเท่านั้นมิได้ทำขึ้นกับบริษัท Apple Inc. ซึ่งตั้งที่One Infinite Loop, Cupertino, California 95014 สหรัฐอเมริกา (“Apple”)
ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มอบแก่คุณนั้นจำกัดเฉพาะใบอนุญาตแบบโอนไม่ได้สำหรับใช้งานแอพพลิเคชั่นบนผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ Apple สำหรับอุปกรณ์พกพา (iOS) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเท่านั้น
คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดเตรียมการบำรุงรักษาและบริการการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้ตามการรับประกันคุณสามารถบอกกล่าวแก่ Apple และ Apple จะคืนเงินให้แก่คุณตามราคาที่ซื้อ (หากมีสำหรับแอพพลิเคชั่นในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตทั้งนี้ Apple จะไม่มีหน้าที่ในการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
คุณรับทราบว่าบริษัทซึ่งไม่ใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องของคุณและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
คุณรับทราบว่าในกรณีที่บุคคลภายนอกเรียกร้องว่าแอพพลิเคชั่นหรือการครอบครองและใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นของคุณเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกนั้น Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสืบสวน การแก้ต่าง การตกลงไกล่เกลี่ยและการชำระหนี้จากการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น
คุณได้แสดงและรับรองว่าคุณมิได้พำนักหรืออยู่ในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การห้ามซื้อขายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นประเทศซึ่ง “ให้การสนับสนุนการก่อการร้าย” และไม่ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุในรายชื่อฝ่ายที่ต้องห้ามหรือจำกัดและ
คุณรับทราบและตกลงว่า Apple และบริษัทในเครือของ Apple เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์จากข้อตกลงการใช้งานนี้และรับทราบและตกลงว่าเมื่อคุณยินยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ Apple จะมีสิทธิ (และให้ถือว่าได้ยอมรับสิทธิในการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานนี้กับคุณในฐานะบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ตามที่ได้ระบุนั้น

ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง
Hotels.com 
เป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่จดทะเบียนในแต่ละมลรัฐดังต่อไปนี้
แคลิฟอร์เนียเลขทะเบียน 2083949-50
ฟลอริดาเลขทะเบียนเอสที - 36670
ไอโอวาเลขทะเบียน 862
เนวาดาเลขทะเบียน 2007-0019

การขึ้นทะเบียนในฐานะผู้ให้บริการด้านการเดินทางในมลรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ถือเป็นการอนุมัติของมลรัฐดังกล่าว

ท่านอาจได้รับเงินคืนจากกองทุนช่วยเหลือ (Recovery Fund) หากท่านได้ชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่จดทะเบียนในมลรัฐเนวาดาหากท่านรับบริการด้านการเดินทางหรือหนังสือรับรองการท่องเที่ยวและท่านได้รับความเสียหายจากธุรกรรมดังกล่าวในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านภายใต้กองทุนช่วยเหลือและการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินคืนจากกองทุนช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อ Consumer Affairs Division of the Department of Business and Industry ในมลรัฐเนวาดาตามที่อยู่ดังนี้

เนวาดาใต้:
1850 East Sahara Avenue
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104

โทรศัพท์: (702) 486-7355
แฟ็กซ์: (702) 486-7371
ncad@fyiconsumer.org

เนวาดาเหนือ:
4600 Kietzke Lane
Building B, Suite 113
Reno, Nevada 89502

บริการให้ความช่วยเหลือ
หากต้องการได้รับคำตอบจากข้อซักถามของท่านโดยเร็วหรือหากต้องการติดต่อบริษัทฯ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัทฯ /customer_care/faq.html หรือส่งมาตามที่อยู่นี้

เรียนฝ่ายบริการลูกค้า Hotels.com 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 , USA,

หากคุณทราบการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับแบรนด์ของเราโปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ hotline@expedia.com เรากล่าวข้อความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของแบรนด์  ที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น

อัปเดตและมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563
© 20
20 Hotels.com, L.P. สงวนลิขสิทธิ์